zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Změny ve vyhlášce o Katalogu odpadů

15.12.2004
Odpady
Legislativa
Změny ve vyhlášce o Katalogu odpadů
V souvislosti s novelou zákona o odpadech č. 188/2004 Sb., byly provedeny i odpovídající změny v příslušných prováděcích právních předpisech.
Nejvíce a nejvýznamnější změny doznala původní vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

Změny původní vyhlášky (nová vyhláška má číslo 503/2004 Sb.) jsou především spojeny s adaptací naší právní úpravy přeshraničního pohybu odpadů na nařízení (EHS) č. 259/93, o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a na předpisy s ním související.

Adaptace národního práva

Pro harmonizaci právního řádu členského státu s právem ES je rozhodující zajištění souladu závazných národních norem se závaznými normami sekundárního práva ES, jimiž jsou především směrnice, nařízení a rozhodnutí příslušného orgánu ES.

Nařízení (Regulations), které tvoří zhruba 10 % environmentální legislativy EU, jsou pro členské státy bezprostředně závazná a přímo použitelná. Jejich analogií ve vnitrostátním právu je zákon. Nařízení jsou závazná ve své úplnosti a znemožňují použití všech domácích norem, které jim odporují. Mohou být použita okamžitě - není nutné čekat na jejich převedení do formy domácích zákonů. Do národních předpisů jsou inkorporována pouze ustanovení nutná k provedení nařízení. Členské státy jsou povinny pouze zajistit úplnou účinnost nařízení, což znamená zrušit ustanovení vnitrostátního práva, která by nařízení odporovala, nezavádět nová neslučitelné ustanovení, případně stanovit působnost orgánů veřejné správy v dané oblasti a sankce za porušení nařízení. Nařízení může být publikováno pouze v Úředním věstníku Evropské unie (Journal Officielle).

Nutnost změny vyhlášky

V souvislosti s adaptací legislativní úpravy přeshraničního pohybu odpadů na nařízení (EHS) č. 259/93, o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole a na předpisy s ním související, bylo nutné z vyhlášky vypustit původní § 5 až 8 a původní přílohy č. 3 až 10.

Přílohami vyhlášky jsou tedy nadále Katalog odpadů (příloha č. 1), Seznam nebezpečných odpadů (příloha č. 2), příloha č. 3 - Podrobnosti o dokladech doprovázejících přeshraniční přepravu odpadů a nově zařazená příloha č. 4 - Vzor potvrzení o převzetí kauce. Vypuštění odpovídajících částí i z názvu vyhlášky však bohužel odporuje Legislativním pravidlům vlády, která nepřipouštějí změnu názvu právního předpisu při jeho novelizaci, takže název této vyhlášky se stal zavádějícím.

Dosavadní texty § 5 až 8 a příloh č. 3 až 10 byly nahrazeny pouze ustanovením a přílohami nezbytnými k provedení citovaného nařízení.

Nové znění § 5 vyhlášky doplňuje oznámení přeshraniční přepravy odpadů, stanovené nařízením (EHS) č. 259/93, o náležitosti, které se v praxi ukázaly jako nezbytné.

Dosavadní zrušené přílohy č. 3 až 10 vyhlášky byly nahrazeny přílohami č. 3 a 4. Příloha č. 3 je provedením zmocnění § 55 odst. 6 zákona o odpadech a stanoví podrobnosti týkající se oznámení a dokladů doprovázejících přeshraniční přepravu odpadů. Jedná se o praktické návody k vyplňování a pohybu formulářů k přepravě odpadů, jejichž obsah je stanoven právními předpisy ES, ale vyplňování si upravují jednotlivé členské státy. Případné rozpory v těchto pokynech by byly řešeny pomocí nového ustanovení § 5 odst. 6 vyhlášky.

Dosavadní přílohy č. 3, 4 a 5 (tzv. barevné seznamy), které se ruší, jsou přílohami nařízení (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole.

Důsledky pro praxi

Vypuštění tzv. barevných seznamů a přílohy č. 10 (české výjimky ze zeleného seznamu odpadů) prakticky znamená, že všechny odpady na zeleném seznamu určené k využití jsou od 1. 5. 2004 (vstup ČR do EU) volně obchodovatelnými odpady, jejichž přeshraniční přeprava nepodléhá souhlasu Ministerstva životního prostředí. Pokud by však byl odpad ze zeleného seznamu znečištěn nebezpečnými kontaminanty v takové míře, že by byl odpadem nebezpečným, bylo by nutné jej zařadit do seznamu žlutého nebo červeného.

Odpady uvedené na zeleném seznamu jsou volně obchodovatelné do zemí EU a zemí OECD, které přijaly Rozhodnutí Rady OECD č. (92)39. Výjimku tvoří země, které mají v přístupové smlouvě sjednáno přechodné ustanovení pro přepravu odpadů na zeleném seznamu - Slovensko, Maďarsko, Polsko, Lotyšsko a Malta vyžadují oznamovací proces pro přepravu odpadů na zeleném seznamu podle čl. 6-8 nařízení č. 259/93/ES).

Zrušení přílohy č. 9 znamená v praxi snad pouze to, že nový nákladní list, který je součástí oznámení podávaných na MŽP před přeshraniční přepravou odpadů, bude možné zakoupit jedině v prodejnách SEVT pod č. 310 150 (informace na stránkách www.sevt.cz).

Zrušení přílohy č. 8, tj. dokladu, který musí provázet zásilku odpadů ze zeleného seznamu, znamená, že od 1. 5. 2004 musí být zásilka doprovázena informacemi podle čl. 11 nařízení č. 259/93/ES.

Zrušený § 7 byl nahrazen novým zněním § 5, který stanoví pouze náležitosti oznámení o přeshraniční přepravě odpadů, požadované ministerstvem nad rámec náležitostí stanovených předpisy ES. Podrobnosti o dokladech doprovázejících přeshraniční přepravu odpadů jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.

Pravděpodobně největším problémem bude dostupnost přímo účinných předpisů ES a přehlednost, resp. nepřehlednost platné právní úpravy této oblasti nakládání s odpady, odkazující přímo na předpisy ES. Ministerstvo proto zveřejňuje informace na svých stránkách na adrese www.env.cz/životní prostředí/odpady a obaly/odpady/přeshraniční přeprava. Informace lze získat rovněž na e-mail adrese: posta@env.cz nebo telefonicky (267 121 111).

Změny v zařazování odpadů

Kromě přeshraniční přepravy odpadů se změny vyhlášky č. 381/2001 Sb. dotýkají přílohy č. 1 a 2 (Katalog a Seznam nebezpečných odpadů) a způsobu zařazování odpadů podle druhů a kategorií odpadů. Jsou to:

Změna ustanovení § 2 odst. 4, kterou se zjednodušuje nakládání s odpadem podobným komunálnímu odpadu z nevýrobní činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání v případě, že se nezapojí na základě písemné smlouvy do systému obce pro nakládání s komunálním odpadem podle § 17 odst. 5 zákona o odpadech. Zařazování zbytkového odpadu podle ustanovení § 4 odst. 2 pod katalogové číslo 20 03 01 se ukázalo v praxi jako problematické zejména kvůli požadavku, aby původce odpadu získal souhlas k upuštění od dalšího třídění tohoto odpadu od příslušného orgánu veřejné správy.

Napříště proto bude možné zařazení bez souhlasu k upuštění od dalšího třídění a odděleného shromažďování v něm obsažených druhů odpadů. Vyplývá to z formulace "pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad".

Změna ustanovení § 3 odst. 5 vyhlášky je z hlediska jejího praktického významu pouze formální, ujasňuje však přiřazování kategorie "nebezpečný odpad", zvláště v případech tzv. zrcadlových položek Katalogu odpadů.

Odpady, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů, jsou vždy zařazovány jako nebezpečné (v Katalogu a Seznamu nebezpečných odpadů označeny hvězdičkou, pro účely evidence označovány "N") a nelze s nimi nakládat jako s ostatními odpady. V Katalogu odpadů jsou kromě těchto vždy nebezpečných odpadů navíc hvězdičkou označené odpady, které nejsou zároveň uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů a v Katalogu odpadů mají většinou dvě katalogová čísla, tzv. zrcadlové položky, lišící se kategorií.

Jsou to odpady, jejichž nebezpečnost je způsobena většinou kontaminací nebo smíšením s nebezpečnou látkou (podle zákona o chemických látkách a přípravcích) nebo nebezpečným odpadem uvedeným v Seznamu nebezpečných odpadů, ale mohou to být i odpady upravené (např. stabilizované/solidifikované). Tyto odpady původce vždy zařazuje podle Katalogu pod zrcadlovou položku označenou hvězdičkou, tj. jako nebezpečný odpad. Na základě osvědčení o tom, že odpad nemá žádnou z nebezpečných vlastností odpadů, může za podmínek v osvědčení uvedených s takovým odpadem nakládat jako s odpadem ostatním a zařazuje jej pod katalogové číslo zrcadlové položky bez hvězdičky, tedy pro účely evidence kategorie "O".

Změna v § 4 odst. 1 vyhlášky je pouze formální. Jedná se o úpravu spojenou s převedením kompetencí ze zrušených okresních úřadů na jiné správní úřady, v tomto případě na obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Změny příloh č. 1 a č. 2 vyhlášky, tj. v Katalogu odpadů a Seznamu nebezpečných odpadů, jsou většinou pouhými opravami překlepů v některých katalogových číslech. Významná je především změna kategorie veškerých odpadů léčiv katalogových čísel 18 01 09, 18 02 08 a 20 01 32 na kategorii nebezpečný odpad (nejen cytostatikům jako dosud). U uvedených katalogových čísel bylo tedy doplněno označení kategorie nebezpečný odpad, tj. "*".

Tato změna je zásadní, nemá však bezprostřední dopad na praxi v nakládání s odpady léčiv, neboť i dosud s nimi přes jejich zařazení podle Katalogu odpadů bylo nakládáno jako s nebezpečným odpadem v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona o odpadech, které stanoví, že nakládání s odpadními (nepoužitelnými, vyřazenými ) léčivy není sice z působnosti zákona o odpadech vyloučeno, řídí se však přednostně zvláštním právním předpisem, kterým je zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Praktický dopad je tedy pouze ve sjednocení zákona o odpadech a zákona o léčivech.

Další změny v Katalogu a Seznamu nebezpečných odpadů jsou v podstatě v doplnění poznámek pod čarou, které jsou především upřesněním nakládání s odpady skupiny 18, tedy s odpady ze zdravotní nebo veterinární péče, a dále na detailnější rozlišování elektrických a elektronických zařízení pro účely jejich evidence a ohlašování jako odpadů.

Byla doplněna poznámka pod čarou, upozorňující přiřazovat odpadu použitých ostrých předmětů ze zdravotní péče (např. injekční jehly) kategorii "nebezpečný odpad" vždy, kdy vzniká v prostředí, kde lze předpokládat možnost infekce.

Mezi významnější změny vyhlášky č. 381/2001 Sb., patří i vypuštění katalogových čísel odpadů 10 12 11, 17 03 01, 18 01 03, 18 01 06-18 02 02 a celé podskupiny odpadů 19 03 - Stabilizované/solidifikované odpady z přílohy č. 2, tj. ze Seznamu nebezpečných odpadů. To prakticky znamená, že tyto odpady nemusí být vždy považovány za odpady nebezpečné, tj. kategorie nebezpečný odpad je jim přiřazována v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) a c) zákona o odpadech, a je možné s nimi nakládat podle výsledku hodnocení jejich nebezpečných vlastností pověřenou osobou.

Nově je do vyhlášky doplněna příloha č. 4 - Vzor potvrzení o převzetí kauce, a to na základě zmocnění § 77 odst. 9 zákona o odpadech ve znění zákona č. 188/2004 Sb., kterým byly do zákona o odpadech doplněny nové kompetence celních orgánů v souvislosti se vstupem ČR do EU.

Po vstupu ČR do EU se kompetence celních orgánů v odpadovém hospodářství rozšiřují na kontrolu veškeré přepravy odpadů, nejen na přeshraniční. Pokud celní úřady zjistí při kontrole přepravy odpadů porušení právních předpisů Evropských společenství nebo našeho zákona, jsou oprávněny provádět šetření na místě vzniku odpadů u původce, držitele nebo oznamovatele a na místě určení u konečného příjemce. Zjistí-li celní úřad, že přeshraniční přeprava je nedovolenou přepravou odpadů podle článku 26 nařízení Rady (EHS) č. 259/93, je uskutečňována v rozporu s povolením nebo ohrožuje životní prostředí, nařídí celní úřad přerušení přepravy a odstavení vozidla a současně dá podnět k zahájení řízení o uložení pokuty inspekci.

Celní úřad může použít i technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla. Jestliže přeprava bezprostředně ohrožuje životní prostředí, stanoví celní úřad opatření a lhůty pro zjednání nápravy rozhodnutím. Není-li bezprostředně ohroženo životní prostředí, může celní úřad rozhodnout o stanovení kauce ve výši od 10 000 Kč do 50 000 Kč. Po zaplacení kauce je celní úřad oprávněn zrušit přerušení přepravy a vydat vozidlo. O zaplacení kauce je celní úřad povinen vydat řidiči potvrzení. Vzor potvrzení o převzetí kauce je novou přílohou č. 4 k vyhlášce č. 503/2004 Sb.

AUTOR: Mgr. Věra Dubanská,
Ministerstvo životního prostředí


Hlavní změny ve vyhlášce č. 503/2004 Sb.

Vyhláška má pouze čtyři přílohy:

- č. 1 - Katalog odpadů

- č. 2 - Seznam nebezpečných odpadů

- č. 3 - Podrobnosti o dokladech doprovázejících přeshraniční přepravu odpadů

- č. 4 - Vzor potvrzení o převzetí kauce

Odpady na zeleném seznamu jsou od 1. 5. 2004 volně obchodovatelné

Zařazení zbytkového odpadu (u odpadu podobného komunálnímu z nevýrobní činnosti právnických osob) pod katalogové číslo 20 03 01 je možné bez souhlasu k upuštění od dalšího třídění

Ujasňuje se přiřazování kategorie "nebezpečný odpad" v případech zrcadlových položek

Veškerá odpadní léčiva mají kategorii nebezpečný odpad (nejen cytostatika)

Vypuštění odpadů 10 12 11, 17 03 01, 18 01 03, 18 01 06-18 02 02 a celé podskupiny odpadů 19 03 - Stabilizované/solidifikované odpady ze Seznamu nebezpečných odpadů

Celní správa provádí kontrolu veškeré přepravy odpadů, v případě nedostatků je možné složit kauci
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí