zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Metodický návod pro zpracování POH

15.12.2004
Odpady
Metodický návod pro zpracování POH
Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydal metodický návod pro původce (obce i podniky), které musejí zpracovat svůj Plán odpadového hospodářství.
Návod byl zpracován s cílem sjednotit přístupy původců odpadů při přípravě a zpracování jejich POH. Měl by také sjednotit pohled na některé nejednoznačnosti, které mohou vyplynout z právních předpisů. V každém případě je v návodu jen doporučený postup. Původce může postupovat podle jiného schématu, ale vždy musí vycházet ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a předpisů provádějících, zejména § 28 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů, POH ČR a závazné části POH příslušného kraje.

Plán podniku i obce

Metodický návod je rozdělen do dvou oddílů. Část A je věnována POH obcí, část B pak původcům ostatním. Jelikož obce i podnik jsou oba původci, základní zásady se v podstatě neliší. Pro zpracování POH původce je podkladem závazná část POH kraje vyhlášená obecně závaznou vyhláškou příslušného kraje. Plánovací období je nejméně 5 let a změna plánu musí být provedena do tří měsíců od změny podmínek, na jejichž základě byl plán zpracován.

Data využívaná pro přípravu POH jsou data z povinné evidence původců odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vykazovaná za období 2000-2003, při využití dat je nutné uvádět vždy jejich zdroj. Pro zpracování plánu obce je doporučeno zajistit maximální provázanost POH s ostatními programovými dokumenty zpracovávanými v obci, kraji (např. Realizační programy POH ČR, programy snižování emisí, Krajské energetické koncepce apod.) a koordinaci mezi orgány výkonu veřejné správy v jednotlivých oblastech v obci (zejména ochrana ovzduší, IPPC, ochrana přírody, územní rozvoj). Mezi cíle plánu je vhodné zahrnout pouze takové, které mohou obce garantovat nebo ovlivnit. Kromě hlavních cílů, které musejí být v souladu se závaznou částí POH kraje, si může obec stanovit další, vlastní cíle.

Specifika původce

Účelem části B návodu je zajistit, aby POH původce byl zpracován v doporučeném obsahovém rozsahu a s využitím ukazatelů (indikátorů) stanovených pro monitoring odpadového hospodářství.

Podkladem pro vypracování POH původce je vstupní analýza současného stavu, která směřuje k odhalení slabých míst a stanoví vstupní hodnoty indikátorů pro sledování změn odpadového hospodářství.

U všech navrhovaných základních opatření (programů) musí původce zvážit jejich dopad z hlediska ekonomické náročnosti, environmentální účinnosti a sociální akceptovatelnosti.

Metodický návod pro původce jiného než obce je určen jednak původcům odpadů - fyzickým osobám oprávněným k podnikání, právnickým osobám a jednak pracovníkům příslušných krajských úřadů, kteří posuzují předložený návrh POH.

Využití návodu je doporučeno zejména při přípravě a zpracování POH původci odpadů, který produkuje ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu nebo při pracování připomínek příslušných krajských úřadů k předkládaným POH původců.

Povinnost zpracovat POH se vztahuje i na subjekty, které mají od příslušného krajského úřadu udělen souhlas dle § 14 odstavec 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání případně odstraňování odpadů v případě, že při své činnosti, tzn. při provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání případně odstraňování odpadů vyprodukují více jak 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu. Pokud produkce odpadů uvedených subjektů nedosahuje zákonem stanovených limitů, povinnost zpracovat POH se na ně nevztahuje, přestože se stávají dle § 12 odst. 3 vlastníky převzatých odpadů a přecházejí na ně povinnosti původce odpadů. Jako vlastníci převzatých odpadů, nikoliv vlastníci činností (procesů) odpady produkujících, nemohou naplňovat základní požadavek na POH, tzn. vytvoření podmínek k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlast ností.

Povinnost zpracovat POH má původce (organizace) i v případě, kdy množství odpadu převyšující hodnoty stanovené zákonem dosáhne příslušný subjekt jako celek (za celek je považován subjekt vystupující pod jedním IČ). Subjekt může mít své provozovny v několika krajích a pouze některá z provozoven naplní hodnoty 10 t nebezpečného odpadu, resp. 1000 t ostatního odpadu, případně součet produkce odpadů za všechny provozovny stanovený limit přesahuje. V tomto případě zpracuje organizace jeden POH, který předloží všem krajským úřadům, v jejichž krajích má své provozovny. Pro každou provozovnu nebo provozovny (v příslušném kraji) zpracuje původce v takovém případě, samostatnou přílohu POH, která zohlední podmínky dotčené provozovny nebo provozoven. Cíle stanovené pro odpadové hospodářství provozovny musejí respektovat požadavky stanovené závaznou části POH příslušného kraje, v němž se provozovny nacházejí.

Za zásadní změnu podmínek POH původců, kterým vznikají odpady při stavební činnosti (zhotovitelé staveb), na jejichž základě byl POH zpracován (viz § 44 odst. 3 zákona o odpadech), se nepovažuje vznik odpadů na stavbách zahajovaných po termínu zpracování POH. Volbu zásad, cílů a opatření, které si původce stanovuje ve svém POH, předurčuje požadavek na budoucí dodržování externích dokumentů příslušných pro realizaci každé stavby ( např. územní rozhodnutí, stavební povolení) a požadavky obsažené v projektové dokumentaci příslušných staveb.

Předkládání POH na kraj

Původce odpadů zasílá kopii návrhu svého POH nebo jeho změny krajskému úřadu, a to nejpozději do 3 měsíců od jeho zpracování. Připomínky zapracuje do návrhu a upravený POH zašle do 3 měsíců zpět krajskému úřadu. Vzhledem k tomu, že krajský úřad POH neschvaluje, doporučuje se, aby původci považoval datum odeslání POH se zapracovanými připomínkami za den nabytí účinnosti POH. Pokud krajský úřad připomínky nezašle, stane se dnem nabytí účinnosti POH datum prvního odeslání kopie POH na krajský úřad.

Krajský úřad hodnotí, zda návrh POH původce odpadů obsahuje náležitosti stanovené zákonem, a je v souladu se závaznou částí POH kraje. Přednostní využívání odpadů v souladu s § 11 odst. 2 zákona nemůže krajský úřad vyžadovat, pokud není v kraji dostatečné vybavení (technické zázemí, počet zařízení k využívání odpadů) nebo je pro původce ekonomicky zjevně nevýhodné.

(Plné znění metodického návod je k dispozici na stránkách časopisu www.odpady.ihned.cz nebo na stránkách Ministerstva životního prostředí www.env.cz)
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí