zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Natura 2000: vláda schválila národní seznam evropsky významných lokalit

23.12.2004
Příroda
Natura 2000: vláda schválila národní seznam evropsky významných lokalit

„Je to jednoznačný úspěch celé vlády“, ocenil dnešní rozhodnutí o takzvaném národním seznamu evropsky významných lokalit ministr životního prostředí Libor Ambrozek. „Považuji to za výsledek pečlivého vyjednávání, kdy se podařilo vysvětlit, že je možné skloubit obojí – chránit unikátní přírodu a přitom zabezpečit potřebný rozvoj území. Splnili jsme tak jeden ze svých závazků vůči Evropské unii“, neskrývá radost ministr Ambrozek. 

Seznam obsahuje 864 území pro konkrétní typy přírodních stanovišť a živočišné a rostlinné druhy, chráněné směrnicí  EU. Tento typ chráněných území tvoří spolu s ptačími oblastmi českou část celoevropské soustavy přírodovědně významných území Natura 2000 [1].

„Ministerstvo životního prostředí si uvědomuje, že ochranu přírody není možné dlouhodobě zajistit bez pomoci lidí, kteří v daném území žijí. Právě proto přistoupilo k projednání návrhů s těmi, kterých se bezprostředně týkají – během léta proběhla jednání s vlastníky pozemků, jejich nájemci i obcemi. Věřím, že i to přispělo k dnešnímu úspěchu,“ hodnotí dnešní rozhodnutí náměstek ministra životního prostředí Ladislav Miko.

Evropsky významné lokality celkem pokryjí přibližně 9  % území státu a zhruba 67 % z nich překrývá již existující zvláště chráněná území. Rozloha chráněných území v ČR se tak reálně zvýší asi  o 3 % území ČR. Většina lokalit bude mít po svém vyhlášení charakter přírodní památky – tedy nejmírnější stupeň ochrany.  Více než polovina těchto území je menší než 20 hektarů.

Evropsky významné lokality chrání z velké části kulturní krajinu – u nás například kosené podhorské louky, květnaté bučiny nebo dokonce kostelní věže, kde žijí vzácní netopýři. Tam, kde dosavadní způsob hospodaření vedl k tomu, že se tyto cenné lokality zachovaly, není žádný důvod jej měnit. Ochranný režim v mnoha územích soustavy Natura 2000 bude proto méně přísný než v současných zvláště chráněných územích. Stát zde bude podporovat takové činnosti a způsoby hospodaření, které přispějí k zachování stávajících přírodních podmínek – například prostřednictvím agroenvironmetálních programů [2]. Pokud přece jen bude majitel v hospodaření omezen, budou mu vypláceny kompenzace.

Data budou nyní v předepsaném formátu zaslána Evropské komisi. Ta seznam po odborné stránce posoudí a může navrhnout jeho doplnění. Po schválení seznamu Evropskou komisí musí tyto lokality Česká republika do šesti let vyhlásit jako zvláště chráněná území, pokud nebude jejich ochrana zajištěna smluvně.

Návrh je v grafické podobě k dispozici na webové stránce www.natura2000.cz

Více informací o soustavě Natura 2000 najdete na stránkách:

www.natura2000.cz,

http://www.env.cz,

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm

Poznámky:

[1] Pod označením Natura 2000 se skrývá jedna z povinností vyplývajících z  dvou evropských směrnic: takzvané směrnice o ptácích (79/409/EHS) a směrnice o stanovištích (92/43/EHS). Jejich cílem  je ochrana ohrožených rostlin, živočichů a cenných stanovišť. Evropská unie dodržování směrnic v oblasti životního prostředí pečlivě sleduje a za jejich porušování hrozí citelné sankce – až ve výši 50 000 euro  za den. Omezeno může být i čerpání finančních prostředků z evropských fondů.

V České republice bylo zatím nařízením vlády vyhlášeno 38  ptačích oblastí.

[2] Vhodným nástrojem pro péči o cenné lokality Natura 2000  na zemědělské půdě jsou agroenvironmentální opatření (např. pro údržbu květnatých luk jsou vhodné tituly na  podporu extenzivního hospodaření na loukách, pro zachování druhově bohatých společenstev pastvin titul na podporu extenzivních pastvin, pro zachování vybraných vzácných podmáčených a rašelinných luk pak je připraven titul na údržbu trvale podmáčených a rašelinných luk). Dále jsou některé tituly v rámci agro-environmentálních opatření vhodné  pro podporu mizejících druhů ptáků zemědělské krajiny na vybraných územích (titul Ptačí lokality na travních porostech - chřástal polní, Ptačí lokality na travních porostech- bahňáci). Pro stávající chráněná území jsou navržena některá další agro-envi opatření (např. tituly, kde je úplně omezeno hnojení, za což přísluší vyšší platba, nebo zemědělec může využít titulu na různé druhy kosení). Agro-envi jsou určeny pro zemědělsky hospodařící subjekty, jedná se o dobrovolné dohody na délku 5 let, za dodržený závazek šetrného hospodaření obdrží zemědělec ročně platbu. Agro-envi jsou v gesci MZe, MŽP se na jejich přípravě významně podílelo. 80% z plateb v agro-envi platí EU, 20% platí MZe.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí