zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Registrace ohlašovatelů do IRZ

19.01.2005
Legislativa
IPPC
Registrace ohlašovatelů do IRZ
Úlohu komunikačního rozhraní mezi ohlašovatelem a orgány státní správy plní centrální ohlašovna.
Ohlašovací povinnost do integrovaného registru znečišťování se týká producenta odpadu, který sleduje přesun znečišťující látky v odpadu, i provozovatele zařízení ke zpracování odpadu.

Provozovatel zařízení musí podle technologie zpracování odpadu sledovat emise znečišťujících látek do ovzduší, vody, či půdy. Pokud tyto emise překročí tzv. ohlašovací práh (nařízení vlády č. 368/2003 Sb.), musí splnit svou ohlašovací povinnost do IRZ. Hmotnostní množství ohlašované látky se vyjadřuje v kilogramech za rok. Vyskytuje-li se tedy ohlašovaná látka ve více přenosech, je třeba uvést součet hmotnostních množství ohlašované látky ze všech přenosů v daném roce bez ohledu na to, zda se látka v jednom odpadu vyskytuje v malé, a v jiném odpadu ve velké koncentraci. K ohlašování se přitom dají použít informace o emisích (případně přenosech) registrovaných látek, které jsou zjištěny postupy z jednotlivých složkových zákonů.

Úlohu komunikačního rozhraní mezi ohlašovatelem a orgány státní správy plní centrální ohlašovna. Mění se tedy cesta dat, ale nikoli obsah hlášení nebo termíny. Zatímco dříve musel ohlašovatel zasílat formuláře na mnoho různých institucí, nyní by je měl zaslat pouze na jedno místo, a to centrální ohlašovně.

S tímto cílem je vytvořen integrovaný formulář (viz tab.), který sjednocuje formulář pro ohlašování do IRZ a vybrané formuláře z jednotlivých složek životního prostředí (ochrana vody a ovzduší, odpady). Postup ohlašování naleznete na www.irz.cz, www.env.cz/co a www.ceu.cz.


Navrhovaný seznam a popis formulářů pro Integrovaný formulář

Název formuláře Legislativní zmocnění Datum pro doručení formulářů


Formulář pro hlášení do integrovaného registru znečišťování Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., příloha 4 do 15. 2.

Souhrnná provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší Vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., příloha č. 9 do 15.2.
- provozovatelé zvláště velkých a velkých zdrojů

Vzor pro předání oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší Legislativa nepředepisuje jeho formu, do 15.2.
tento byl vytvořen na MŽP (nejvíce používaný)

Společný formulář pro souhrnnou provozní evidenci zdrojů - provozovatelé středních zdrojů a pro poplatky příloha č. 9; poplatkový formulář Formulář SPE - dle Vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb., do 15.2.

Roční hmotnostní bilance rozpouštědel Vyhláška MŽP č. 355/2002 Sb., příloha č. 4 do 15.2.

Oznamovací list uživatele organických rozpouštědel těkavých organických látek a produktů s jejich obsahem
Vyhláška MŽP č. 355/2002 Sb., příloha č. 6 do 15.2.

Odběr podzemní vody Vyhláška MZe č. 431/2001 Sb., příloha č. 1 do 31.1.

Odběr povrchové vody Vyhláška MZe č. 431/2001 Sb., příloha č. 2 do 31.1.

Vypouštěné vody Vyhláška MZe č. 431/2001 Sb., příloha č. 3 do 31.1.

Poplatkové hlášení/přiznání za zdroj znečišťování Vyhláška MŽP č. 293/2002 Sb., příloha č. 4 do 15.10.

Poplatkové hlášení/přiznání za zdroj znečišťování Vyhláška MŽP č. 293/2002 Sb., příloha č. 4 do 15.2.

Dotazník - Registr průmyslových zdrojů znečištění Není legislativní zmocnění do 30.6.

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu (dle vodoprávního povolení) Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., příloha č. 6 V praxi nejčastěji 1x ročně do 31.1.

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., příloha č. 19 do 31.3.

Hlášení o produkci a nakládání s odpady Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb.,příloha č. 20 do 15.2.

Zařízení na využívání a odstraňování odpadů Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., příloha č. 22 Provozovatelé do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu zařízení.

Skládky odpadů Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., příloha č. 23 Provozovatelé do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu zařízení.

Evidence o shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů nebo ukončení provozu zařízení.
Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., příloha č. 24 Provozovatelé do 2 měsíců od zahájení


Evidenční list využití kalů v zemědělství Vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., příloha č. 1 do 15.2.

Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB
Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., příloha č. 2 do 15.2.
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí