zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Získejte příspěvek na certifikaci vašeho podniku

21.01.2005
EMS
Získejte příspěvek na certifikaci vašeho podniku
Menším firmám se otevřely další možnosti podpory malého a středního podnikání...

Program podpory malých a středních podnikatelů TRH

Program TRH je podpůrný program garantovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu, v jehož rámci poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka (www.cmzrb.cz) příspěvek malým a středním podnikům na získání certifikátu QMS nebo EMS (ISO 9001, ISO 14001 a EMAS).
Podmínky pro získání podpory jsou stanoveny takto:

podnikatelský subjekt musí splňovat kritéria malého resp. středního podniku;
musí mít oprávnění k podnikání na území České republiky;
musí mít vypořádány všechny závazky vůči státním orgánům a úřadům (např. finančnímu úřadu) a vůči zaměstnancům;
projekt musí být realizován na území České republiky;
musí mít charakter vymezené ekonomické činnosti (kategorie OKEČ/NACE: C-I, K, M-O);
certifikační orgán musí mít ke dni vystavení certifikátu platnou akreditaci na příslušnou činnost.
Příspěvek se vztahuje k nákladům na poskytnutí poradenských služeb externími konzultanty, které nemají povahu trvalých nebo opakujících se činností nebo které se nevztahují k obvyklým provozním výdajům podniku a byly poskytnuty v souvislosti s přípravou na získání certifikátu.

Příspěvek se vyplácí až po získání certifikátu ISO nebo ověření environmentálního prohlášení organizace zapojené do programu EMAS a předložení dokladů o nákladech na jeho pořízení. K úhradě nákladů spojených s obnovením certifikátu či ověření se příspěvek neposkytuje.

Příspěvek může být poskytnut do výše 50% nákladů, nesmí však přesáhnout 200 tis. Kč. Při zavádění integrovaného systému podle norem ISO 9001 a ISO 14001 (nebo EMAS) se tento limit zvyšuje na 300 tis. Kč.

Podniky s méně než 250 zaměstnanci mohou žádat o příspěvek na certifikaci ISO 14001, integrovaného systému řízení podle ISO 9001 a ISO 14001 nebo na validaci EMAS. Podniky s méně než 50 zaměstnanci mhou navíc získat příspěvek na získání certifikátu ISO 9001 (bez současné certifikace ISO 14001).

Kromě podpory zavádění systémů řízení podle norem ISO resp. EMAS je program TRH určen také na podporu investičně zaměřených projektů začínajících a malých podnikatelů na území hlavního města Prahy, kteří mají zhoršené podmínky pro získání externího financování v důsledku nižší vlastní kapitálové vybavenosti nebo omezené možnosti poskytnout zajištění úvěru. Podpora se vztahuje na nákup použitých strojů či zařízení, nemovitostí a nezastavěných pozemků.

Další informace
Podrobné informace o Programu TRH nabízíme ke stažení (Acrobat Reader, 31,5 kB)

Příspěvek ze SFŽP

V rámci podpory zavádění EMS/EMAS lze ze Státního fondu životního prostředí získat příspěvek na zavedení a certifikaci systému

EMS podle ISO 14 001;
EMAS;
EMS podle ISO 14 001 a zároveň EMAS;
integrovaného systému řízení jakosti podle některé z norem řady ISO 9 000 a EMS podle ISO 14 001/EMAS;
integrovaného systému řízení jakosti podle některé z norem řady ISO 9 000 a EMAS;
integrovaného systému řízení - kombinace ISO 9 000/ISO 14 001/EMAS.
Žadatel se může ucházet o dotaci na:

zavádění systému (krytí části nákladů na konzultační služby přímo směřující k zavedení systému a zároveň k
certifikaci/ověření, tj. krytí části nákladů na certifikaci/ověření pověřenou organizací), a to i v případě, že tato služba bude poskytnuta několika (pověřenými) subjekty. (K tomu může dojít zejména v případě certifikace dle některé z norem ISO a ověřování dle EMAS);
prokazatelné náklady vzniklé tím, že systém je zaváděn svépomocí jedním nebo více zaměstnanci podniku
Pokud žadatel zavádí EMS podle normy ISO 14001, může být dotace poskytnuta do výše 50% nákladů, zavádí-li EMS podle EMAS zvyšuje se příspěvek na 60%. Podmínkou poskytnutí dotace je úspěšná certifikace, tzn. že žadatel, který chce pouze zavést systém bez certifikace resp. ověření systému, nemůže dotaci získat.

Žadateli mohou být

podnikatelské subjekty, státní podniky, bytová družstva a fyzické osoby - podnikatelé;
obecně prospěšné organizace (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění zákonů, v platném znění);
nadace a nadační fondy (zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění zákonů, v platném znění);
obce a samosprávné celky (kraje);
občanská sdružení (zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů) a církve;
dobrovolné svazky obcí ((dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění));
právnické osoby založené nebo zřízené obcemi nebo kraji (příspěvkové organizace a organizační složky).
Pozn.:
» Organizační složky státu mohou použít nerozpočtované prostředky poskytnuté jinou formou než jsou dary od tuzemských právnických osob pouze v případě, že jsou určený na reprodukci majetku.
» Přímé financování činnosti státních příspěvkových organizací formou dotace nebo příspěvku ze SFŽP zákon č. 218/2000 Sb. neumožňuje.
Kritéria, která SFŽP při výběru akcí k podpoře uplatňuje, jsou stanovena takto:

měrné investiční náklady na zavedení systému EMAS vztažené na jednotku znečištění (ekologický přínos je vyjádřen v peněžních jednotkách jako míra odvrácených poplatků za znečištění životního prostředí),
velikost podniku s prioritou podniků o velikosti
25 - 500 zaměstnanců,
0 - 25 zaměstnanců,
regionální priority ochrany životního prostředí.
Pozn.: Výše finanční podpory bude vždy porovnávána se skutečně vynaloženými náklady na provedení opatření. Podmínky pro poskytnutí konkrétní individuální podpory budou žadateli stanoveny fondem ve smlouvě o poskytnutí podpory.

Další informace

 • Instrukce pro žadatele o podporu (MS Word)
 • Zkrácená verze Směrnice MŽP o poskytování prostředků ze SFŽP a část Příloh I týkající se dotací na zavádění EMS
 • Plná verze Směrnice: doc (MS Word), pdf (Acrobat Reader)
 • Plná verze Příloh I: pdf (Acrobat Reader)
 • Internetové stránky SFŽP
 • Regionální podpory

  V rámci svých kompetencí mohou regionální podpůrné programy vyhlašovat i jednotlivé kraje.

  První vlaštovkou se v tomto směru stal kraj Vysočina, který v únoru 2003 vyhlásil grantový program Certifikace ISO na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků. Z Fondu Vysočiny tak mohou obdržet finanční podporu organizace do velikosti 50 zaměstnanců, které žádají o udělení certifikace, recertifikace či prodloužení certifikace podle norem řady ISO 9000 a/nebo ISO 14001.

  Související články
  Zdroj: ČEÚ

  Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

  Další články
  Podněty ZmapujTo


  Neboj se zeptat Kam s ním?
  Mohlo by vás také zajímat
  Naši partneři
  Složky životního prostředí