zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Letošní poplatek za odpad v Ostravě

23.01.2005
Odpady
Letošní poplatek za odpad v Ostravě

Dne 1. 1. 2005 vešla v platnost nová obecně závazná vyhláška č. 11/2004, kterou se stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška je vydána v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má na území města Ostravy trvalý pobyt nebo má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba.

Způsob odvodu poplatku se nemění. Za poplatníka může poplatek odvést plátce (za domácnost společný zástupce, za rodinné nebo bytové domy vlastník nebo správce). Poplatník se k poplatku musí přihlásit do 30 dnů ode dne, kdy mu vznikla poplatková povinnost nebo došlo ke změně rozhodné pro výpočet výše poplatku (na již zaregistrované poplatníky u správce poplatku se povinnost registrace nevztahuje).

Výše poplatku činí 498 Kč na osobu a kalendářní rok. Poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna kalendářního roku nebo dvakrát ročně, ve výši 1/2 roční sazby poplatku, a to vždy nejpozději do 30.dubna a 30.září kalendářního roku. Poplatek lze hradit složenkou (jednou nebo dvakrát ročně) nebo prostřednictvím SIPO (dvakrát ročně). Složenky na zaplacení bude zasílat MMO.

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy byla fyzická osoba odhlášena z trvalého pobytu na území města Ostravy nebo dnem, kdy byla zapsána do katastru nemovitostí změna vlastníka nemovitosti. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky lze postihnout zvýšením poplatku až na trojnásobek podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Za nesplnění ohlašovací a registrační povinnosti lze uložit pokutu podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

POPLATNÍK POPLATKU

Poplatníkem poplatku je každá fyzická osoba, která má na území města Ostravy trvalý pobyt, i když se v místě trvalého pobytu skutečně nezdržuje. A dále osoby, které na území města Ostravy vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba.

VÝŠE POPLATKU

Výše poplatku za komunální odpad činí 498,- Kč na osobu a rok..

Za stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci se platí jako za jednu osobu tj. 498,-Kč za rok.

ZPŮSOB ODVODU POPLATKU NA ÚČET MĚSTA

Nové termíny splatnosti poplatku za komunální odpad

Občanům, kteří platí poplatek prostřednictvím SIPO, bude částka ve výši poplatkové povinnosti automaticky navedena na složenku SIPO. Ostatní občané dostanou od Magistrátu města Ostravy složenku typu A. Tu je možné rovněž zaplatit bankovním převodem nebo na pokladně MMO. Číslo účtu pro poplatek: 30015-1649297309/0800, Česká spořitelna.

PROMINUTÍ POPLATKU

Obec má možnost ve zcela výjimečných a odůvodněných případech poplatek snížit nebo prominout, a to na základě písemné žádosti poplatníka. Za poplatníka může podat žádost i jiná osoba. A to zákonný zástupce nebo zmocněnec na základě plné moci udělené poplatníkem.

Na úlevu není právní nárok, o jejím poskytnutí rozhoduje správce poplatku (tj.Magistrát města Ostravy).

Žádost o prominutí poplatku je nutno adresovat na Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu. Úřady městských obvodů nejsou oprávněny o těchto žádostech rozhodnout.

VZNIK A ZÁNIK POPLATKOVÉ POVINNOSTI

Povinnost platit poplatek (dále jen poplatková povinnost) vzniká dnem nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky.

V případech vzniku poplatkové povinnosti po nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, vzniká poplatková povinnost dnem, kdy byl poplatník přihlášen k trvalému pobytu na území města Ostravy nebo kdy byl zapsán vklad do katastru nemovitostí, kterým vzniká vlastnické právo k nemovitosti určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy byla fyzická osoba odhlášena z trvalého pobytu na území města Ostravy nebo byla u rekreačního objektu zapsána do katastru nemovitostí změna vlastníka.

REGISTRACE

Poplatník se k poplatku musí přihlásit do 30 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost platit poplatek nebo ohlásit změnu rozhodnou pro výpočet výše poplatku.

Na poplatníky, kteří se již přihlásili k placení poplatku dle dříve platné vyhlášky, se povinnost registrace nevztahuje.

Přihlásit se k poplatku jsou povinni všichni ti, kteří dosud k placení poplatku přihlášeni nebyli. Jsou to zejména ty fyzické osoby, které bydlí v nájemních bytech a poplatek za odpad platili jako součást nájemného. V nájemném však tuto platbu již zahrnutou nemají.

K registraci je nutno odeslat registrační tiskopis na níže uvedenou adresu. Vyplněný tiskopis lze zaslat i prostřednictvím e-mailové pošty na adresu: komunalniodpad@mmo.cz

Za nesplnění ohlašovací a registrační povinnosti lze uložit pokutu dle zákona o správě daní a poplatků.

ÚPRAVA POČTU POPELOVÝCH NÁDOB

Počty sběrných nádob a způsob jejich svozu připadajících na počet osob nebo bytů jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou Města Ostravy č. 9/2002.

V případě, že bude fyzická osoba požadovat počet nádob nebo četnost svozu odlišný od současného stavu nebo nad rámec vyhlášky, podá si písemnou žádost na odbor komunální a bytový Magistrátu města Ostravy, který na základě analýzy stavu a kontrolní činnosti rozhodne o zvýšení počtu nádob či četnosti svozu odpadu.

KONTAKTY

Kontaktní adresa: Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
  odbor financí a rozpočtu - v případě, že se korespondence týká placení poplatku
odbor komunální a bytový - v případě, že se korespondence týká objednávání nádob a reklamace služeb
Kontaktní telefony : odbor financí a rozpočtu - viz tabulka
odbor komunální a bytový - 599 443 032, 599 443 033, 599 443 414, 599 442 516

Tiskopisy budou k dispozici na Magistrátu města Ostravy (informační středisko, odbor financí a rozpočtu). Uvedený registrační tiskopis a tiskopis na hlášení změn je k dispozici zde.

Kontakt na společnost zajišťující odvoz odpadu:

OZO Ostrava, s.r.o.
Slovenská 1/1083
Ostrava-Přívoz

Ústředna tel.: 596 133 185, 596 136 674
Zelená linka: 800 178 532
Dlaší informace na níže uvedené www.stránce.

ZDROJ:www.ozoostrava.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí