zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vedení evidencí odpadů není zábavné, ale je nutné

21.01.2005
Odpady
Legislativa
Vedení evidencí odpadů není zábavné, ale je nutné
V polovině února vyprší termín, do kdy je třeba zaslat na příslušné úřady hlášení o roční produkci a nakládání s odpady.
Tuto povinnost, danou paragrafy 38, 39 a 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, mají původci, firmy i obce.

Základem je vedení průběžné evidence po dobu celého roku při každém vzniku, převzetí a předání nebo nakládání s odpadem bez ohledu na jeho množství. Tato evidence slouží vnitřní potřebě původce nebo oprávněné osoby, není třeba ji zasílat obecnímu úřadu, ani například ministerstvu. Musí však být připravena pro případ kontrol inspekcí nebo krajským úřadem, takže by měla obsahovat minimálně údaje, které požaduje legislativa (v § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb.).

Na základě dobře vedené evidence se firma rozhoduje, zda je povinna zpracovat hlášení o produkci a nakládání s odpady a zaslat je příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Rozhodující přitom jsou množstevní limity (§ 39 zákona o odpadech).

Limity pro ohlašování

Dolní limit pro povinnost posílat roční hlášení byl pro ostatní odpady stanoven na 50 tun, pro odpady nebezpečné na 50 kg. Rozhodující pro dosažení tohoto limitu je celková produkce původce nebo celkové množství, se kterým bylo nakládáno.

Hlášení tedy musí poslat původce nebo osoba oprávněná k podnikání, pokud dosáhne v součtu množství odpadů ve všech svých provozovnách. Má-li například firma několik samostatných provozoven a v každé z nich vyprodukuje například 10 kilogramů nebezpečného odpadu, takže konečný součet za celou firmu přesáhne 50 kg, musí roční hlášení zpracovat každá provozovna zvlášť, protože ve firmě jako celku se nakládalo s více než 50 kg nebezpečných odpadů.

Jednotlivé provozovny však musí zpracovat hlášení za všechny odpady, s nimiž nakládaly (tedy i ostatní). Důvod: v jedné z položek provozovna/firma překročila množstevní limit pro povinnost podávání hlášení.

U mobilních zařízení se hlášení posílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa nakládání s odpadem. Pracuje-li tedy zařízení v různých místech, musí na každý příslušný úřad zaslat hlášení za ty odpady, s nimiž v tomto místě nakládalo. Zajišťuje-li firma mobilní sběr (funkce sběrového místa), a je tedy zároveň oprávněnou osobou pro nakládání s odpady, posílá hlášení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle sídla (adresy) oprávněné osoby.

Hlášení o produkci a nakládání

Pro záznam základních informací o produkci a nakládání s odpady, jejich výkupu, sběru, o jejich využívání a odstraňování slouží příloha 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Je to vlastně jakási roční inventura příjmu a výdajů, včetně přehledu, co se s odpady dělo. Toto hlášení se k 15. únoru zasílá na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze na úřad městské části.

Původci, kteří mají uzavřenou smlouvu s obcí a jsou tedy součástí jejího systému pro nakládání s odpady, musejí vyplnit i odpady svážené obcí (tj. odpady podobné komunálním komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání). Provozovatelé čistíren odpadních vod zasílají vedle ročního hlášení ještě kopie evidenčních listů využití kalů ze zemědělství.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností ověří a doplní chybějící údaje v hlášeních, případně je nechá doplnit od zpracovatelů hlášení. Zda proběhne tento krok bez problémů, nebo s obtížemi, vždy záleží na jednotlivých pracovnících v podnicích i úřadech, a jejich přístupu k problému. Zkušenosti zpracovatelů se liší místo od místa: od účelného jednání až po úřednický teror. Podobné zkušenosti mají úředníci - od perfektního zpracování až po nezájem a aroganci.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností po kontrole zasílá údaje do konce dubna každého roku Ministerstvu životního prostředí. Informace musejí být ve formátu datového standardu, který je dostupný na serveru ministerstva.

Obec musí poslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností své roční hlášení i v případě, že má na nakládání s komunálním odpadem uzavřenou smlouvu s oprávněnou osobou. I potom zůstává původcem odpadu se všemi povinnostmi. K hlášení využívá obec přílohy č. 21 vyhlášky. Do hlášení musí zahrnout informace o všech dalších odpadech, se kterými během roku nakládala, tj. o celkové produkci komunálního odpadu a odpadu jemu podobného z obchodních, průmyslových a institucionálních zařízení, a také o odděleně sbíraných složkách.

Produkce komunálního odpadu, vč. odděleně sbíraných složek sváženého obcí nebo jí pověřenými oprávněnými osobami, se vyčísluje jako součet produkce všech odpadů zařazených do skupiny 20 a podskupiny 15 01 podle Katalogu odpadů mimo kódy odpadů 20 03 02 a 20 03 03.

Produkce odpadu z komunálních služeb (čištění ulic, tržišť, odpadkových košů a pod.) - je součet produkce kódů odpadů 20 03 02 a 20 03 03.

Celkové množství sváženého komunálního a podobného odpadu vč. odděleně sbíraných složek těchto odpadů obcí nebo jí pověřenými oprávněnými osobami (soukromým sektorem) se tedy vyčísluje jako součet všech odpadů, se kterými obec nakládala (je svážela) jako původce, zařazených do skupiny 20 podle Katalogu odpadů, vč. odděleně sbíraného obalového odpadu z komunálního odpadu zařazeného do podskupiny 15 01 podle Katalogu odpadů, včetně množství sváženého odpadu zařazeného podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu odpadu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, kteří jsou zapojeni do systému nakládání s komunálními odpady stanoveném obcí a mají s obcí na tuto činnost uzavřenou písemnou smlouvu (zákon o odpadech § 17 odst. 5).

Další přílohy

Příloha č. 22 slouží pro zařízení k využívání a odstraňování odpadů, a také pro zařízeních, která nejsou podle zákona o odpadech určena k nakládání s odpady, ale ve kterých se odpady využívají (pokud mají vlastnosti shodné s běžnými vstupními surovinami).

Příloha č. 23 vyhlášky č. 383/2001 Sb. je určena pro skládky odpadů, které mají povinnost do dvou měsíců od zahájení nebo ukončení provozu poslat údaje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (v hl. m. Praze správnímu obvodu).

AUTOR: Miroslav Bolech

Příklad vyplnění ročního Hlášení

Celková produkce odpadu 10 06 04 firmy činila 100 tun, z toho 50 t bylo solidifikováno, 30 t předáno provozovně firmy Skládka, s. r. o, Chlum v okrese Benešov a 20 t zůstalo na skladě. Stejný odpad 10 06 04 v množství 25 t přijala od firmy RES, s. r. o., Srbsko z okresu Beroun, který nezpracovala a zůstal na skladě. Z 50 t odpadu 10 06 04 vzniklo 80 t solidifikátu, nového odpadu 19 03 06, který byl předán provozovně firmy Recyklace, a. s., Lidice, okres Kladno. Produkce odpadu 17 09 04 byla 10 t, z toho 7 t bylo spáleno ve vlastní spalovně a 3 t byly předány provozovně firmy Zprac s. r. o, Benešov. Dále firma přijala ke spálení 5 t stejného odpadu 17 09 04 od provozovny firmy Adam, a. s., Nespeky, okres Benešov. Spálením 12 tun vzniklo 0,5 t popele, nového druhu odpadu 10 01 01, který předala provozovně firmy Využ. a. s., Kozlov v okrese Jihlava.

Stavební firmy - vyplňování přílohy č. 20

Stavební firma buď sestává pouze z jedné provozovny (firmy), nebo je organizačně rozdělena na určitý počet samostatných provozoven, nebo jiných organizačních složek. V případě, že firma sestává pouze z jedné provozovny, vede průběžnou evidenci odpadů ve smyslu § 22 Vyhlášky č. 383 /2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady jako celek. V tomto případě firma vyplňuje údaje o firmě v levé polovině záhlaví hlášení (přílohy č. 20 citované vyhlášky). V případě, že je firma organizačně rozdělena na provozovny nebo jiné organizační složky, vedou evidenci a zpracovávají hlášení tyto provozovny nebo organizační složky. Při této eventualitě se uvádí v levé polovině záhlaví hlášení údaje o firmě, v pravé polovině záhlaví požadované údaje o provozovně nebo organizační složce a hlášení zasílá každá provozovna nebo organizační složka zvlášť obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému sídlu provozovny nebo organizační složky. Místem nakládání je sídlo samostatné p rovozovny nebo organizační složky.

U stavebních firem se nezpracovává odděleně pro jednotlivé stavební akce samostatné hlášení. Firma, provozovna nebo organizační složka je však povinna vést v průběžné evidenci odpadů lokalizaci jednotlivých akcí (staveb, rekonstrukcí, modernizací, oprav atd.) a specifikaci odpadů z jednotlivých akcí.

Při zpracování hlášení se uvede stavební firma (resp. její samostatná provozovna nebo organizační složka) jako původce odpadu. Odpady jednotlivých druhů (kódů) se vykáží jako jedna položka - jako součet množství předmětného druhu odpadu z jednotlivých akcí realizovaných ve vykazovaném kalendářním roce - s kódem nakládání A00 ve sloupci 8. Další způsoby nakládání s jednotlivými druhy odpadů zajišťované stavební firmou (provozovnou nebo organizační složkou) jsou označovány příslušným kódem ve smyslu tabulky č. 1 přílohy č. 20 vyhlášky.

AUTOR: (Převzato: VUV TGM - CEHO)


Evidenční záznam této skutečnosti bude vypadat ve sloupcích 2 a-9 takto:

10 06 04

100,0000 A00

50,0000 AD9

30,0000 AN3 35674589, Skládka s. r. o, Chlum, CZ0211

CN5

20,0000

25,0000 B00 23456701, RES s. r. o., Beroun,CZ0212

25,0000 CN5

19 03 06

80,0000 A00

80,0000 AN3 24352323, Recyklace a. s., Lidice, CZ0213

17 09 04

10,0000 A00

7,0000 AD10

3,0000 AN3 25413652, Zprac, s. r. o., Benešov, CZ0211

25874121, Adam, a. s., Nespeky, CZ0211

5,0000 B00

5,0000 BD10

10 01 01

0,5000 A00

0,5000 AN3 00216352, Využ a. s., Kozlov, CZ0612
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí