zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Analýza postojů obyvatel Tábora k třídění

01.02.2005
Odpady
Analýza postojů obyvatel Tábora k třídění
V roce 2004 byl proveden podrobný sociologický průzkum obyvatel Tábora a jeho příměstských částí ve vztahu k sběru, třídění a obecně likvidaci odpadů.
Celkem bylo osloveno 220 respondentů, což představuje zhruba dvě procenta domácností ve městě.

Bylo zkoumáno, zda má na chování obyvatel vliv typ zástavby a způsob bydlení. Město bylo rozděleno zhruba na čtyři stejně velké části, které se výrazně liší charakterem zástavby (tab. 1).

Charakter dokreslují některé další socio-demografické údaje: poměr mužů a žen byl 1:1 a pro jednotlivé zóny se statisticky významně nelišil. Z hlediska vzdělání se výrazně lišila pouze zóna D, kde bylo 7 % vysokoškoláků proti 16 % průměru za Tábor. Nejvíce podnikatelů je ve skupině C, nejvíce zaměstnanců ve skupině D, nejvíce důchodců žije ve středu města (A). Ze struktury bytového fondu v jednotlivých částech města plyne, že největší průměrný počet místností je v okrajových a příměstských částech města (C), což je díky vysokému podílu rodinných domků. Zde také žije největší průměrný počet členů domácnosti (3,6 obyvatel na jednu domácnost). Průměrný počet místností je v zóně C srovnatelný s novějším panelákovým sídlištěm (0,78 místnosti na jednoho obyvatele).

Rozdílné postoje obyvatel

Popelnice přímo u domu mají samozřejmě nejčastěji obyvatelé okrajových a příměstských částí města. Společně mají popelnice nejčastěji obyvatelé středu města. Používání kontejnerů je úměrné podílu bytů v domech s více než čtyřmi byty. Výjimku tvoří střed města, kde je nutno používat více popelnic, neboť jsou problémy s umístěním společných kontejnerů na netříděný odpad.

Z hlediska umístění kontejnerů na tříděný odpad je spokojenost s jejich umístěním ve všech částech města srovnatelná (kolem 58 %), když v tomto podílu jsou ti, kteří mají kontejnery blízko a nebo ti, kteří je blízko nemají, ale umístění jim přesto vyhovuje. Největší polarizace z hlediska využívání těchto kontejnerů na separaci odpadu je u okrajových a příměstských částí města, kde na jedné straně třídí odpad pravidelně 56 % domácností, zatímco 20 % netřídí odpad vůbec. Společnost pro výzkum veřejného mínění Markent provedla před časem průzkum postojů obyvatel, podle něhož tři pětiny obyvatel třídí domovní odpad, což je překvapivě hodně s ohledem na to, že masivnější třídění odpadu se u nás prosazuje asi dvanáct let a změna určitých životních návyků vyžaduje často celou generaci. Nejčastěji třídí odpad obyvatelé středně velkých měst a lidé bydlících v rodinném domku. Důležité je také umístění separačních kontejnerů: pokud jsou kontejner y umístěny do vzdálenosti 100 m, lidé třídí častěji.

Dá se říci, že Tábor se neliší od ostatních měst a pravidelně nebo často třídí odpad tři pětiny domácností. Nejvyšší procento "třídičů" a nejnižší procento "ne-třídičů" nacházíme ve starších sídlištích a řadové zástavbě rodinných domků (B). Zajímavé je, že právě zde žije nejvíce podnikatelů. Vztah ke vzdělání není možno prokázat.

Ve všech částech města obyvatelé nejčastěji třídí plasty, především PET lahve. Následuje papír s výjimkou okrajových částí města, kde je papír zřejmě častěji likvidován pálením. Na třetím místě je pak třídění skla. Lidé by požadovali nejčastěji rozšířit třídění o kovový odpad, a to především na nových sídlištích, kde těžko hledají prostor pro jeho uplatnění nebo odložení.

Využití kontejnerů

V Táboře jsou v provozu dva separační dvory na odkládání všech druhů odpadů (odpady ze zeleně, hadry, televize, ledničky, nábytek, akumulátory...). Přestože jsou oba umístěny nejblíže sídlištím, nejčastěji je využívají obyvatelé okrajových a příměstských částí města. Struktura zájmu o odkládání jednotlivých druhů odpadu je zhruba všude stejná. Obyvatelé příměstských a okrajových částí také nejčastěji využívají kontejnery na velkoobjemový odpad, které jsou pravidelně ve stanovené dny rozmisťovány do jednotlivých částí města.

Ze zjištěných údajů vyplývá, že obyvatelé příměstských a okrajových částí, kteří převážně žijí v rodinných domcích a nebo v činžovních domech s menším počtem bytů, vyprodukují nejvíce odpadů a využívají nejčastěji všech forem likvidace tohoto odpadu. Tento názor je podpořen i výsledky korelační analýzy provedené pro devět částí města (definovaných pro potřeby předchozí analýzy).

Vztah mezi využitím kontejnerů na velkoobjemový odpad a intenzitou využívání kontejnerů na tříděný odpad je vyjádřen koeficientem korelace, který je 0,88, tedy poměrně vysoký. Předmětem průzkumu byl i názor, zda by se měl počet přistavovaných velkoobjemových kontejnerů zvýšit, neboť v souvislosti s rozšiřováním kontejnerů na tříděný odpad a s otevřením druhého separačního dvora je počet těchto kontejnerů z finančních důvodů omezován. Názor obyvatel je v rozporu se zákonem o odpadech, kde je kladen velký důraz na třídění jednotlivých komodit. Nejčastěji pociťují nedostatek velkoobjemových kontejnerů ti, kteří je nejčastěji využívají již dnes.

Podle studie společnosti Markent se o problematiku odpadu zajímá asi polovina obyvatel. Náš průzkumu ukazuje, že pravidelně nebo občas se o tuto problematiku zajímají tři čtvrtiny respondentů. Na rozdíl od uvedeného průzkumu jsme neprokázali, že by zájem o tuto problematiku byl v korelaci s ochotou lidí třídit odpad. Lidé z centra města se nejčastěji zajímají o tuto problematiku, ale nepatří k nejaktivnějším při třídění odpadu.

Vliv typu zástavby

Charakter zástavby ovlivňuje životní styl obyvatel, a tím i množství vyprodukovaného odpadu. Nejvíce odpadu zřejmě vyprodukují lidé, kteří žijí v rodinných domcích s charakterem vesnické zástavby a pak obyvatelé řadových domků na okraji městské zástavby. Potěšitelné je, že se změnilo jejich myšlení a snaží se využít všech forem likvidace odpadu, které jim město nabízí a nevytváří černé skládky, jak tomu bylo v minulosti.

AUTOR: doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.,
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

AUTOR: Ing. Hana Randová,
vedoucí odboru životního prostředí,
Městský úřad, Tábor


Přehled odpovědí respondentů

Otázka Charakter zástavby A B C D Tábor

Střed města Starší sídliště Okrajové Novější Průměr

města okraj domky příměstské sídliště

Typ a umístění nádoby na odpad (%) Popelnice u domu 23 30 85 - 31

společné 23 8 - - 8

Kontejner u domu 17 38 7 96 43

společné 36 24 7 4 18

Umístění kontejnerů vyhovuje 55 57 59 59 58

na třídění odpadu? (%) nevyhovuje 33 38 19 31 31

nevím kde je 2 5 22 10 11

Jak často používáte kontejner pravidelně 51 57 56 48 53

na třídění odpadu? (%) často 9 9 2 16 10

občas 26 26 22 23 25

nikdy 15 8 20 13 13

Které komodity nejčastěji třídíte? (%) plasty 85 87 73 86 84

papír 64 63 39 50 55

sklo 57 58 46 59 56

žádný 15 7 20 11 12

Co by se mělo ještě třídit? (%) kovový materiál 10 15 15 20 15

barevné sklo 10 10 10 5 10

biologický odpad 10 10 10 10 10

nevím 70 65 65 65 65

Víte o separačních dvorech? (%) vím a využívám je 40 40 55 25 40

vím, ale nevyužívám je 35 35 25 45 35

nevím o nich 25 25 20 30 25

O které komodity máte zájem vozit televize 20 30 40 30 30

na sběrný dvůr? (%) ledničky 40 40 40 40 40

akumulátory 30 20 20 10 20

starý nábytek 10 10 - 20 10

Využíváte kontejnery pravidelně 25 25 30 10 25

na velkoobjemový odpad? (%) občas 40 40 40 50 40

nevyužívám 35 35 30 40 35

Zajímáte se o problematiku pravidelně 49 38 39 11 34

odpadů? (%) výjimečně 6 4 2 5 5
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí