zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

OP Infrastruktura: SFŽP přijímá žádosti do 15. března

03.02.2005
Obecné
OP Infrastruktura: SFŽP přijímá žádosti do 15. března
Operační program Infrastruktura (OPI) se týká projektů do 10 miliónů eur a ČR by v letech 2004 až 2006 mohla pro životní prostředí v rámci tohoto programu získat až 4,5 miliardy korun.
Hlavní opatření, která zlepšují životní prostředí v ČR, by měla zajistit dostatečné množství jakostní vody, lepší nakládání s odpady, zvýšení kvality ovzduší a odstraňování starých ekologických zátěží. Uskutečňují se za finanční podpory EU.

PRVNÍ VÝZVA

V rámci první výzvy pro OPI (Priorita 3) bylo schváleno 64 žádostí za více než 2,8 miliardy korun, takže koncem roku 2004 ministr Libor Ambrozek podepsal rozhodnutí o přidělení finančních prostředků. Mezi 64 projektů se rozdělí více než dvě miliardy korun z evropských zdrojů, částkou 368 miliónů korun (dotace i nízkoúročené půjčky), přispěje Státní fond životního prostředí (SFŽP).

"Největší zájem byl o vodní hospodářství, kde uspěly projekty v celkovém objemu za více než 2,6 miliardy korun, což pomůže k naplnění našeho závazku vůči EU na zajištění vyhovujících čistíren odpadních vod (ČOV). V rámci národních programů SFŽP je vodní hospodářství též na prvním místě, loni do tohoto sektoru náš fond investoval 2,7 miliardy korun," zhodnotil výsledky ředitel SFŽP Andrej Mudray.

Fond zaregistroval celkem 140 žádostí, správně jich bylo vyplněno asi 120. Hlavní zájem byl o vodu. Šlo především o výstavbu ČOV a vodovodů. Odpadového hospodářství se týkaly dva projekty - podala je města Vimperk a Brumov-Bylnice.

Co psaly obce špatně?

"Nešlo o nějaké chronické chyby. Máme nový formulář, který byl pro řadu zájemců neznámý. Proto žadatelé konzultovali přihlášky s našimi techniky prostřednictvím e-mailu nebo osobně. Výše dotace na každý projekt je 75 až 85 %. Existuje podmínka, že minimálně 10 % musí poskytnout žadatel," řekl náměstek technického úseku SFŽP Ing. František Krejčí.

"Překvapila mne kvalita mnoha projektů. Považuji to za důkaz, že ani obce, ani pracovníci Ministerstva životního prostředí (MŽP) přípravu na čerpání prostředků z EU nepodcenili. O tom koneckonců svědčí i převis poptávky v oblasti ochrany vod - už teď MŽP eviduje více dobrých projektů, než je celková předpokládaná dotace z EU pro tuto oblast," komentoval současný stav ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Pozor, DRUHÁ VÝZVA!

Zatím bylo na OPI rozděleno 55 % finančních prostředků. Proto MŽP vyhlásilo prostřednictvím SFŽP na začátku ledna druhou výzvu na podávání žádostí. Vzhledem k tomu, že se přihlášky v první výzvě týkaly především výstavby ČOV a zásobování pitnou vodou, 2. výzva neobsahuje tentokrát opatření 3.2. - Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství.

Vyhlášené Opatření 3.1. se týká obnovy environmentálních funkcí území. Jeho cílem je prevence a snížení ničivých následků povodní, zvýšení retenční schopnosti krajiny a zvýšení biodiverzity vodních toků a jejich okolí.

Dělí se na dvě kategorie:

revitalizace vodních toků včetně jejich niv, na napojení nebo zprůtočnění slepých ramen vodních toků, na napojení a zprůtočnění bývalých náhonů, na revitalizace přírodního charakteru koryt vodních toků, na zakládání a revitalizace břehových nebo doprovodných porostů,

revitalizace nevhodně odvodněných pozemků, revitalizace a zakládání mokřadních ekosystémů, zakládání nových retenčních prostorů, zakládání nových suchých poldrů, revitalizace retenčních prostor, revitalizace rybníků s extenzívním chovem ryb.

Podpořeno může být i odstraňování migračních bariér na tocích pro volně žijící živočichy. Podporu lze poskytnout na zprůchodnění překážek na vodních tocích pro volně žijící živočichy. Jde například o výstavbu rybích přechodů.

Vyhlášené Opatření 3.3. je zaměřeno na zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší. Žádosti směřují k využívání šetrných technologií při spalování, dále na snižování emisí těkavých organických látek a na využívání obnovitelných zdrojů energie. Cílem opatření je snížit množství vypouštěných znečišťujících látek, zlepšit imisní situace dotčených lokalit, zlepšit zdravotní stav obyvatel a stavu vegetace, snížit emise skleníkových plynů.

Dělí se na tři kategorie:

využívání šetrných technologií při spalování: Podporu lze poskytnout na zavádění environmentálně šetrných technologií ve spalovnách nebezpečného odpadu (zvláště nemocničního) s cílem plnit podmínky stanovené legislativou v oblasti ochrany ovzduší, na snižování emisí z velkých a středních spalovacích zařízení v sektoru veřejné energetiky v souladu s příslušnými programy snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší.

snižování znečišťování ovzduší emisemi těkavých organických látek z činností a zařízení technologických procesů používajících organická rozpouštědla,

využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE): Podporu zájemci obdrží na rekonstrukci a stavbu elektráren využívajících k výrobě elektrické energie biomasu nebo jiné OZE, změnu ze stávajících systémů na systémy využívající OZE, využití OZE pro dodávky tepla z obecních kotelen i na výstavbu kombinovaných zdrojů elektrické a tepelné energie využívající biomasu a bioplyn.

Třetí vyhlášené Opatření 3.4. je zaměřeno na nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Jeho cílem je snížit množství odpadu ukládaného na skládkách, zvýšit množství recyklovaného a využitého odpadu a jeho podílu na celkové produkci odpadu a snížit počet starých ekologických zátěží.

Dělí se na dvě kategorie:

vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů: Podporu lze poskytnout na budování zařízení pro třídění odpadů, pro recyklaci a na využívání odpadů, například kompostování, bioplynové stanice, také na výstavbu systémů odděleného sběru různých druhů odpadů, budování sběrných dvorů a překladišť, zařízení na úpravu a zpracování odpadů a nebezpečných odpadů i na vybudování zařízení na dekontaminaci a odstraňování nebezpečných odpadů s výjimkou skládkování,

rekultivace a sanace starých ekologických zátěží. Podporu lze poskytnout na rekultivace starých skládek převážně komunálního odpadu a ostatního odpadu, likvidace černých skládek zvláště v chráněných územích, sanace a rekultivace vážně kontaminovaných lokalit ohrožující složky životního prostředí a zdraví člověka.

"Po schválení žádostí v rámci 2. výzvy pravděpodobně zasedne Monitorovací výbor a na základě alokovaných prostředků na jednotlivá opatření v 2. výzvě projedná vyhlášení výzvy třetí. V současnosti předpokládáme, že 3. výzva bude opatření 3.2. - Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství obsahovat," konstatoval na závěr ing. Krejčí.

AUTOR: Karel ŽÍTEK

Kontakt pro druhou výzvu

Žádosti o podporu přijímá SFŽP do 15. března 2005 a zájemci je mohou podávat na adrese zadosti.sfzp.cz, kde naleznou přesné pokyny. Podrobné podmínky pro získání podpory obsahuje směrnice MŽP č. 12/2004 (viz www.sfzp.cz a www.env.cz ), dále také dokument Programový dodatek pro Operační program Infrastruktura.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí