zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Příspěvky putují na venkov

11.02.2005
Zemědělství
Příspěvky putují na venkov
Stejně jako naprostá většina podpor je i Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) orientovaný na zlepšení příjmů zemědělců a snížení rizikovosti podnikání v zemědělství. Na rozdíl od ostatních je však tento program spojený s rozvojem mimoprodukčních funkcí zemědělství, tedy aktivit, které přímo nesouvisejí s produkcí potravin.
HRDP mimo jiné podporuje hospodaření zemědělců v méně příznivých oblastech, údržbu krajiny pastvou hospodářských zvířat, ekologické zemědělství, zatravňování, zalesňování nebo pěstování rychle rostoucích dřevin jako alternativního zdroje energie.
Nyní se v rámci HRDP vynakládá na jednotlivá opatření celkem asi šest miliard korun ročně. Program zastřešuje několik dotačních titulů, mimo jiné i opatření Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními (LFA) a opatření Lesnictví. Hlavním cílem LFA je snížit plochu orné půdy, zvětšit rozlohu oblastí s trvalými travními porosty a nahradit farmářům ztráty, které hospodaření na těchto místech přináší.
Nárok na dotace vzniká žadatelům jednoduše tím, že v obtížnějších přírodních podmínkách hospodaří. Na nejvíce peněz si přijdou ti, kteří provozují zemědělskou činnost v horských oblastech, v místech, kde jsou podmínky nejméně příznivé. Zde totiž dosahuje vyrovnávací příspěvek až 4680 korun na jeden hektar travních porostů, zatímco v ostatních a specifických oblastech se dotace pohybuje od 2800 korun do 3490 korun.
Aby mohl zemědělec dotaci z LFA čerpat, musí mimo jiné po pět let hospodařit nejméně na pěti hektarech zemědělské půdy nebo na dvou hektarech území národního parku či chráněné krajinné oblasti, případně na jednom hektaru při hospodaření v rámci ekologického zemědělství v LFA.
Dále musí dodržovat předepsanou intenzitu chovu hospodářských zvířat a musí mít podle návrhu novely nařízení vlády pro letošní rok půdní bloky zaevidované v systému pro identifikaci pozemků (LPIS) od 1. května do 15. října letošního roku.
Cílem opatření Lesnictví je snížit množství zemědělsky využívaných půd, které jsou pro pěstitelské využití z různých důvodů nevhodné, posílit různorodost krajiny a zlepšit ekologické rovnováhy venkova. V rámci Lesnictví mohou žadatelé získat dotace ze dvou podprogramů - Zalesňování zemědělské půdy a Založení porostu rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití.
Dotace na první jmenovaný podprogram se přiznává jen na vlastní pozemek, který byl dva roky před zalesněním zemědělsky obhospodařován a jeho výměra činí minimálně půl hektaru, pokud nepřiléhá ke stávajícímu lesu. Výši podpory určuje druh dřeviny, kterým zemědělec pozemek zalesní. Je možné získat až 92 tisíc korun na jeden hektar listnatých dřevin, 74 tisíc korun na hektar jehličnatých dřevin.
Ti, kteří zalesní zemědělskou půdu, mohou rovněž čerpat dotaci na péči o založený porost po dobu pěti let (až 12 tisíc korun na jeden hektar za rok) a prémii na krytí ztrát vzniklých z důvodů ukončení zemědělské výroby po dobu dvaceti let. Ta může činit od 4210 korun do 8600 korun za jeden hektar na rok.
Podprogram Založení porostu rychle rostoucích dřevin (například topolů či vrb) určených pro energetické využití slouží ke snížení zornění a následné použití tohoto materiálu jako obnovitelný zdroj energie.
Žádost o vstup do obou podprogramů může podat zemědělec příslušné Zemědělské agentuře do 28. února roku, kdy chce pozemek zalesnit nebo založit porost rychle rostoucích dřevin.
Autorka pracuje na ministerstvu zemědělství


Program Horizontální plán rozvoje venkova
Méně příznivé oblasti
Ti, kteří provozují zemědělskou činnost v horských oblastech, mohou získat vyrovnávací příspěvek až 4680 korun na jeden hektar travních porostů.
Lesnictví
Dotace z podprogramu Zalesňování zemědělské půdy se přiznává na vlastní pozemek, který byl dva roky před zalesněním zemědělsky obhospodařován a jeho výměra činí minimálně půl hektaru, pokud nepřiléhá ke stávajícímu lesu.
V rámci Založení porostu rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití se dotace poskytuje na založení produkčního porostu (pěstování na minimální rozloze půl hektaru po nejméně 15 let) nebo reprodukčního porostu, který vyžaduje rozlohu víc než čtvrt hektaru a dobu minimálně 10 let. Dotace se vyplácí jednorázově na založení porostu a činí 60 tisíc korun na jeden hektar v prvním případě a 75 tisíc korun v druhém případě.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí