zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Metodický pokyn odboru legislativního a odboru ochrany ovzduší k postupu při rozhodování o vyměření poplatků a záloh na poplatek za znečišťování ovzduší u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší

11.02.2005
Ovzduší
Metodický pokyn odboru legislativního a odboru ochrany ovzduší k postupu při rozhodování o vyměření poplatků a záloh na poplatek za znečišťování ovzduší u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší
Určeno : správcům poplatku, kterými jsou krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Na rozhodování o výši poplatku a zálohách se podle § 53 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů vztahuje zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. Poplatkovým obdobím se rozumí skončený kalendářní rok, v němž byl stacionární zdroj skutečně provozován (§ 19 odst. 2 a 10 zákona). Zákon o ochraně ovzduší uvádí v § 19 pojmy „kalendářní“ a „běžný“ rok. Přestože tyto pojmy nejsou pro účely zákona blíže vymezeny, z jejich obsahu je zřejmé, že kalendářní rok je poplatkovým obdobím, za které se vyměřuje poplatek (předchozí ukončený rok) a běžný rok je období, na které se vztahuje povinnost platit zálohy. Jedná se o rok probíhající, dosud neukončený.
Podle § 19 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší se poplatek na běžný rok platí zpravidla zálohově postupem podle § 19 odst. 12 tohoto zákona podle skutečného množství znečišťujících látek za předcházející rok. V odstavci 11 zákona o ochraně ovzduší se uvádí, že správce poplatku prověří údaje uvedené v oznámení podaném provozovatelem, a zjistí-li skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatku, vydá rozhodnutí o vyměření poplatku ( rozumí se za uplynulý kalendářní rok) a současně o výši záloh na poplatek pro běžný kalendářní rok.


Odůvodnění :

V současné době se zpoplatňují výše citované zdroje znečišťování ovzduší ve dvou variantách:

1.varianta: Pro běžný rok se vyměří poplatek na základě skutečnosti předcházejícího roku včetně stanoví výše záloh s termínem jejich platby, pokud připadají v úvahu.

2.varianta: Pro běžný rok se stanoví pouze výše záloh na poplatek na základě skutečnosti předcházejícího roku s termínem jejich platby a současně se vyměří poplatek za skončené poplatkové období ( za předchozí kalendářní rok) rovněž na základě skutečnosti uplynulého roku v souladu se stanovenými zálohami na poplatek pro běžný rok.

K postupu při rozhodování o vyměření poplatku za znečišťování ovzduší a záloh na tento poplatek doporučuje Ministerstvo životního prostředí postupovat výlučně podle varianty II. K odstraněné případných pochybností je navržena dílčí legislativní úprava § 19 odst. 11 v rámci novely zákona o ochraně ovzduší. V roce přechodu z varianty č. 1 na variantu č. 2 budou správcem poplatku stanoveny pouze zálohy na poplatek podle skutečnosti za skončené poplatkové období.


Příklad : V roce 2005 vydá správce poplatku rozhodnutí o poplatku za rok 2004 a o výši záloh na rok 2005. Rozhodnutí o poplatku za rok 2004 musí být v souladu se stanovenými zálohami podle skutečnosti za skončené poplatkové období roku 2004. Výše záloh na poplatek pro běžný rok 2005 musí rovněž vycházet ze skutečného množství znečišťujících látek provozovatele zdroje za uplynulé (skončené ) poplatkové období.

Upozornění : Přechod z varianty č. 1 na variantu č. 2 nemá vliv na výši poplatků v uvedeném období.

Poznámka
Vzhledem k tomu, že některé orgány ochrany ovzduší postupují při vyměřování poplatků za znečišťování ovzduší ještě podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, dovolujeme si je upozornit, že je nutné při této činnosti přejít výhradně na zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, jak to již také uvádí platné znění ustanovení § 53 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší; podle správního řádu je nutné postupovat i v případech rozhodování žádosti provozovatelů o změnu výše poplatku, o odkladu nebo prominutí poplatku (§ 20, 21 a 22 zákona o ochraně ovzduší).
.

Poznámka : Tímto metodickým pokynem není řešen postup správce poplatku v případě
a) kategorie malých zdrojů zněčišťování ovzduší,
b) kdy poplatek nedosahuje výše 500,. Kč (§ 19 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší),
c) poplatků do výše 2.000 Kč ročně, které platí provozovatel podle § 19 odst. 13 zákona o ochraně ovzduší jednorázově ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o vyměření poplatku.


V Praze dne 15..října 2004


Ing. Jan Kužel JUDr. Jana Prchalová
ředitel ředitelka
odboru ochrany ovzduší odboru legislativního
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí