zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak se podporuje zemědělství ohleduplné k přírodě

18.02.2005
Zemědělství
Jak se podporuje zemědělství ohleduplné k přírodě
Horizontální plán rozvoje venkova zastřešuje celkem pět podpůrných opatření, v rámci kterých mohou čeští zemědělci čerpat prostředky z fondů Evropské unie. Jedním z nich je i Agroenvironmentální opatření (AEO).
Pojem "agroenvironmentální" označuje ty zemědělské činnosti, které jsou provozovány v souladu se zásadami šetrné péče o životní prostředí. Tento titul se od ostatních liší tím, že nepřispívá samotnému zemědělci jako podnikatelskému subjektu, ale podporuje způsob, jakým svoji zemědělskou činnost provádí, tedy to, zda jsou jeho zemědělské aktivity ohleduplné k životnímu prostředí.
Jako příklad je možné uvést situaci, kdy zemědělec musí založit travnatý pás, kterým zamezí erozi půdy a zvýšené schopnosti krajiny zadržovat vodu. Finanční kompenzaci pak získá za náklady na založený porost, za ztrátu z výnosu orné půdy, kterou musel zatravnit, a za organizační náročnost při obhospodařování půdy.

Devět možností
Zemědělec si může v rámci Agroenvironmentálního opatření zvolit z devíti dotačních programů. Cílem programu Ekologické zemědělství je ochrana půdy, vody a ovzduší. Podporu je možné získat jen na půdu, která přechází od klasického obdělávání do ekologického nebo na půdu uznanou jako ekologicky čistou.
Program Ošetřování travních porostů brání zvýšené intenzitě hospodaření, například snižováním plochy zorané půdy, a pomáhá udržovat krajinu pasením zvířat. Dotace se čerpá na půdní blok s travním porostem, který uchazeč v žádosti označil jako louka nebo pastvina. Toto zařazení však nesmí v průběhu pětiletého smluvního období změnit.
Cílem programu Zatravňování orné půdy je zpomalit odtok vody z krajiny. Finanční příspěvek je možné získat pouze na půdní blok v režimu orná půda, na kterém nebyl od 20. dubna 2004 do dne podání žádosti pěstován travní porost. Alespoň na polovině bloku musí být mělká, písčitá, těžká nebo podmáčená půda, jeho střední svažitost musí být vyšší než dvanáct stupňů a blok se musí nacházet v takzvané méně příznivé oblasti (LFA).
Úkolem programu Tvorba travnatých pásů na svažitých půdách je opět zpomalení povrchového odtoku vody rozdělením svahu na menší díly. Půdní blok musí být v režimu orná půda, jeho svažitost musí být v rozsahu tří až dvanácti stupňů a nesmí se nacházet v první zóně chráněné krajinné oblasti nebo národního parku.
Dotační program Pěstování meziplodin má zpomalovat povrchový odtok vody minimálně na třech procentech výměry plochy orné půdy a omezit erozi půdy vysetím meziplodin, například řepky, hořčice, slunečnice a podobně. Program Trvale podmáčené louky a rašelinné louky chrání druhově bohatá místa, na kterých často rostou vzácné a ohrožené rostliny. Tím, že tyto louky nejsou vysušovány a zúrodňovány pro zemědělskou výrobu.
Program Ptačí lokality na travních porostech se týká těch porostů, které jsou označeny jako hnízdní lokality chřástala polního a bahňáků. Záměrem je udržet a především zvýšit populaci těchto ptáků.
K dalším dotačním titulům patří Biopásy a Osevní postup v ochranných zónách jeskyní.

Kolik peněz lze získat
Výše částek, které se vyplácejí každý rok po dobu pětiletého závazku, se liší. Nejméně (540 korun na hektar) dostane žadatel v programu Osevní postup v ochranných zónách jeskyní, na nejvíce (12 235 korun na hektar) si přijde v rámci programu Ekologického zemědělství - trvalé kultury.
Každé dotační opatření v rámci AEO má určené vlastní, specifické podmínky pro poskytování dotací. Obecně však platí, že žádost může podat pouze fyzická nebo právnická osoba evidovaná v systému pro identifikaci pozemků (LPIS), obhospodařuje-li alespoň pět hektarů zemědělské půdy, dva hektary zemědělské půdy na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti, jeden hektar zemědělské půdy v systému ekologického zemědělství nebo půl hektaru, jde-li o pěstování zeleniny či speciálních bylin, případně 0,25 hektaru u trvalých kultur.
Uchazeč nemusí být podnikatelem, dotaci mohou získat i nepodnikatelé, kteří mají právní subjektivitu. Zemědělec se zaváže k zařazení do konkrétního programu vždy na období pěti let a k plnění podmínek Zásad správné zemědělské praxe. Poskytování dotací zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), žádosti a další doklady se podávají na místně příslušnou Zemědělskou agenturu.

Zakládání skupin výrobců
Pod Horizontální plán rozvoje venkova patří také program Zakládání skupin výrobců.
Dotace se poskytují skupině výrobců, která má nejméně pět členů nebo splňuje minimální finanční hodnotu (tři milióny korun) obchodované produkce. Podmínkou termín vzniku skupiny od 1. května 2004 do 31. října 2006. Nejpozději ke konci října je nutné podat žádost Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. K dalším podmínkám patří také zajištění odbytu obilovin, olejnin, brambor, včelích produktů, jatečního skotu, prasat, drůbeže, ovcí a koz.
Výše dotace se pak skupině výrobců stanovuje na základě roční obchodované produkce příslušné komodity, tedy množství prodaném jiné osobě v příslušném kalendářním roce. Roční splátka se pak stanovuje ve výši určeného procenta z finanční hodnoty roční obchodované produkce.
Autorka pracuje na Ministerstvu zemědělství


Vybraná Agroenvironmentální opatření
Ekologické zemědělství
Podporu je možné získat na půdu, která přechází od konvenčního obdělávání k ekologickému, nebo certifikovanou v ekologickém zemědělství s kulturou travní porost, orná půda, vinice, sady nebo chmelnice.
Ošetřování travních porostů
Dotace se čerpá na půdní blok s travním porostem, který uchazeč v žádosti označil jako louka nebo pastvina. Zařazení se nesmí po pět let měnit.
Zatravňování orných a svažitých půd
Finanční příspěvek je možné získat na půdní blok v režimu orná půda, na kterém nebyl od 20. dubna 2004 do dne podání žádosti pěstován travní porost.
Pěstování meziplodin
Cílem je zpomalit povrchový odtok vody minimálně třech procentech výměry plochy orné půdy a omezit erozi půdy vysetím meziplodin.
Trvale podmáčené louky a rašelinné louky
Chrání místa, na kterých často rostou vzácné a ohrožené rostliny.
Ptačí lokality na travních porostech
Záměrem je udržet a zvýšit výskyt chřástala polního a bahňáků.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí