zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Snižuje náklady na vytápění

25.02.2005
Obecné
Snižuje náklady na vytápění
Takto vytvořený výrobek není nutné dále upravovat vytvrzováním párou ani vypalováním v peci při vysokých teplotách.
Kompletní stavební systém pro hrubé stavby, který obsahuje tepelně izolační tvárnice SUPER IZO (alternativně IZO PLUS THERM a IZO PLUS), vnitřní nosné a nenosné zdivo, akustické a vysokopevnostní tvárnice (TN 30 AKU a TN 25 AKU), bednicí dílce, stropní konstrukce BSK a nově je doplněn i kompletním komínovým systémem BLK, vyrábí a dodává společnost Betonové stavby -Group, s.r.o.

Tepelně izolační zdivo

Stěnové dílce SUPER IZO a stěnové dílce IZO PLUS (IZO PLUS THERM) jsou liaporbetonové nebo betonové sendvičové tvárnice určené pro jednovrstvé obvodové nosné i výplňové zdivo tloušťky 300 mm, vhodné pro stavby s požadavkem na vysoký tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny při zachování malé tloušťky obvodového zdiva zajišťující maximální využití obestavěného prostoru. Zdivo z těchto tvárnic je možné použít pro rodinné domy, vily, bytové domy i pro stavby průmyslové (výrobní haly, provozovny, zateplené sklady a garáže, autoservisy, čerpací stanice, prodejny), případně pro stavby občanské vybavenosti (školy, tělocvičny, hotely, vodojemy, čistírny odpadních vod apod.) s omezením do výšky max. 4 až 5 podlaží.

Základním materiálem použitým pro výrobu stěnových dílců SUPER IZO je mezerovitý liaporbeton (u stěnových dílců IZO PLUS a IZO PLUS THERM je to mezerovitý beton). Pro jeho výrobu je použito výhradně přírodních pálených (liapor) a nepálených materiálů, tj. křemičitého písku, kamenné drtě (liaporu), cementu a vody. Podle patentem chráněného postupu se k této směsi přikládá ve vibrolisovacím zařízení vložka z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého polystyrenu (styroporu) -u tvárnic TIP -N/4 THERM se používá vložka neoporová a tím vzniká základní konstrukční sendvičový prvek.

Díky tomuto výrobnímu postupu je výroba těchto stěnových dílců energeticky nenáročná a šetrná k životnímu prostředí. Při výrobě nevzniká žádný druhotný odpad ani škodliviny poškozující vzduch. Stěnové dílce se vyrábějí dle podnikové normy PN 02 (JK 59512) a odpovídají ČSN 72 3181.

Stavebně technické vlastnosti

Pevnost v tlaku

Stěnové dílce SUPER IZO se vyrábějí v třídě pevnosti P3 a P5, což umožňuje použití tohoto zdiva do max. třetího podlaží. Stěnové dílce IZO PLUS a IZO PLUS THERM se vyrábějí v třídě pevnosti P3, P5, P7 a P10, proto je lze použít pro nosné obvodové zdivo budov až do pěti podlaží (v závislosti na použitém konstrukčním systému stavby a rozpětí stropních konstrukcí mezi nosnými zdmi).

Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu nosné části tvárnice (180 mm), tj. bez plochy polystyrenové vložky. Vzhledem k sendvičovému typu konstrukce je u tohoto stěnového systému tepelný odpor, hmotnost zdiva i pevnost v tlaku v dokonalé rovnováze.

Radioaktivita

Dle ČSN 73 1290 a ČSN 73 2310 je možné do obytných staveb zabudovat pouze takové výrobky, které plní požadavky na jejich radioaktivitu. Dle zákona č. 18/1997 Sb. a následné vyhlášky č. 307/2002 Sb. se stanovují požadavky na zajištění radiační ochrany. Pro výrobkz betonu určených pro stavby s bytovými účely je stanovena směrná hodnota pro index hmotnostní aktivity 0,5. Veškeré výrobky v komoditě stěnových dílců SUPER IZO , IZO PLUS THERM a IZO PLUS tento požadavek splňují.

Tepelně izolační vlastnosti

Tepelněizolační vlastnosti obvodového zdiva SUPER IZO zabezpečuje průběžná vložka z tvrzeného samozhášivého polystyrenu tl. 100 mm v kombinaci s liaporbetonovou částí tvárnice. Bez další doplňkové tepelné izolace dosahuje toto zdivo při tloušťce pouze 300 mm výborných tepelně izolačních vlastností (součinitel prostupu tepla U = 0,290 m2K.W-1). Takto lze účinně spořit energii a náklady na bydlení. Vnitřní dutinová soustava vykazuje velkou akumulační schopnost a ta ovlivňuje vnitřní klima objektu tím, že teplo uvolňuje zpět do místnosti, což výhodně vyrovnává kolísání teploty. Díky vysokému tepelnému odporu je zdivo SUPER IZO schopné utlumit i vnější vysoké teploty a zachovat tak vnitřní prostory příjemně chladné.

Nasákavost

Obecně platí, že liaporbeton či mezerovitý beton je nejméně nasákavý materiál z běžně používaných stavebních systémů. V kombinaci s polystyrenovou vložkou, jejíž vlastní nasákavost je do 2 % její hmotnosti, lze říci, že nasákavost je mnohem nižší než u hmot s kapilární nebo porézní strukturou.

Odolnost proti mrazu

Tyto stavební dílce nejsou citlivé na mráz díky své velké mezerovitosti nosné části tvárnice a její minimální nasákavosti.

Izolace proti hluku

Stěnové dílce plní díky svému sendvičovému složení a dostatečné hmotnosti i požadavky na ochranu proti hluku bez dodatečných opatření a splňují tak normu ČSN při tloušťce zdiva 300 mm. Hodnota indexu stavební vzduchové neprůzvučnosti Rw je 52 dB (tvárnice SUPER IZO a IZO PLUS THERM)), 54 dB (tvárnice IZO PLUS), respektive 57 dB (tvárnice IZO PLUS s vyšší pevností -TIP-N).

Odolnost proti ohni

Tato hodnota specifikuje dobu, po kterou je stavební konstrukce schopna odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by v ní došlo k porušení její funkce (úbytek pevnosti a stability, změna tvaru a vznik trhlin) nebo k překročení mezní teploty 150 °C na povrchu konstrukce odvráceném od působení ohně. Dle ČSN EN 1365-1 (730854) byly stěnové dílce SUPER IZO, IZO PLUS THERM a IZO PLUS zatříděny do konstrukcí D1 s požární odolností 180 min -REI 180 D1.

Tvarová a objemová stálost

Ke změnám tvaru může docházet při působení krátkodobého či dlouhodobého zatížení (hmotnost stavby, kolísání teploty). Dalším faktorem je pokles, popř. nabytí vlhkosti, jež se projeví změnou rozměrů. V obou případech jsou změny tvaru u popisovaných stěnových systému minimální.

Hospodárnost systému

Při vývoji systému stěnových dílců SUPER IZO se kladl největší důraz na vylepšení tepelně izolačních vlastností a snížení hmotnosti obvodového zdiva. Spojením liaporbetonu s polystyrenovou izolací vznikl sendvičový blok, který je oproti klasickým zdicím materiálům lehčí, je dobře opracovatelný (možnost řešení i členitých půdorysů bez tepelných mostů) a výrazně překračuje požadované hodnoty tepelného odporu pro běžnou bytovou výstavbu. V praxi to znamená velkou úsporu nákladů na vytápění oproti klasické technologii.

Přidáme-li kompletnost systému (tvárnice rovné, rohové, překladové a věncové), malý počet kusů na 1 m2 zdiva a systém péro drážka, docílíme i snížení pracnosti. Při stavbě sendvičové konstrukce jedním pracovním cyklem rovněž odpadá případné dodatečné zateplení. Díky dokonalé rovinnosti hotových povrchů (zdivo je možné použít výjimečně i jako režné) používáme jednovrstvé omítky, při požadavku dvouvrstvých omítek lze užít minimální tloušťky jednotlivých vrstev. Rovněž spotřeba malty při vlastním zdění je minimální díky maltování pouze ložných spár, a to v tl. max. 10 mm.

Pro hospodárnost systému hovoří i šířka a hmotnost zdiva, která výrazně snižuje jak náklady na přepravu, tak i ucelenost stavebního systému. Ten sestává z řady výrobků, které jsou vzájemně sladěny výškou (vnitřní nosné a nenosné zdivo) nebo se vhodně doplňují (stropní konstrukce systému BSK, betonové lehčené komíny BLK, bednicí dílce atd).

Vysokopevnostní a akustické zdivo

Pro vnější a vnitřní nosné nezateplené konstrukce budov o tloušťce 300, respektive 250 mm, s požadavkem na vysokou únosnost (spodní podlaží vícepodlažních budov, zdivo pod uložením průvlaků, nosné pilíře) a na výborné akustické vlastnosti (vyzdívky nosných mezibytových stěn tl. 300 a 250 mm ) jsou určeny tvárnice TN 30 AKU P10 a TN 25 AKU P10, které splňují požadavky ČSN na akustický útlum i tepelné vlastnosti zdiva. Jsou určeny pro kombinaci se zdivem SUPER IZO (IZO PLUS THERM, popř. IZO PLUS), neboť jejich stejná výška a stejné rozměry umožňují vzájemnou bezproblémovou provazbu.

Tvárnice TN 30 AKU i TN 25 AKU se při vlastním zdění ukládají dutinami dolů, maltování se provádí pouze ve vodorovném směru v tl. 10 mm na skořepinové dno tvárnice. Svislé spáry se zdí nasucho na zámkové spoje. Základní půdorysný modul tvárnic je 100 mm, pro výškový modul mimo základní modul tvárnic 200 mm kombinujeme tyto tvárnice s betonovými cihlami CV-B resp. s CM-B. Dělení tvárnic TN 30 AKU (TN 25 AKU) doporučujeme provádět v místech zeslabení běžným odklepnutím. Při užití tvárnic na nosnou mezibytovou akustickou příčku není možné tímto zdivem vést vodorovné ani svislé drážky pro instalace (rozvody vnitřního vodovodu, kanalizační připojení), neboť by došlo k narušení celistvosti akustické stěny a tím ke snížení hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti pod požadovanou mez. Tyto instalace je nutné vést např. instalační šachtou, popř. běžnými příčkami.

K veškerým dodávkám nabízí firma Betonové stavby -Group, s.r.o., vlastní poradenský servis. Na základě zaslaných projektových podkladů lze zpracovat kompletní výpis potřebného materiálu pro hrubou stavbu, včetně návrhu stropní konstrukce, ztužujících věnců a statického výpočtu.

AUTOR: Ing. ZDENĚK ZACHARDA
AUTOR: KAREL BÍNA


Technické parametry obvodového zdiva

Typ SUPER IZO IZO PLUS THERM IZO PLUS

Tepelný odpor R (bez omítek) [m2K.W-1] min. 3,44 min. 3,01 min. 2,72

R (s tepelně izolačními omítkami) [m2K.W-1] 3,73 3,32 3,03

Součinitel prostupu tepla U (bez omítek) [Wm-2K-1] 0,290 max. 0,332 max. 0,367

U (s tepelně izolačními omítkami) [Wm-2K-1] 0,268 0,301 0,330

Difuzní odpor Rd (bez omítek) [m.s-1] 29,2 .109

Součinitel difuzní vodivosti (bez omítek) [s] 0,0122 .109

Požární odolnost REI 180 D1 REI 180 D1 REI 180 D1

Hmotnostní radioaktivita 226Ra [Bq.kg-1] 15 až 30 (normová max. 80)

Charakteristika vysokopevnostních a akustických tvárnic

Typ TN 30 AKU TN 25 AKU

Rozměry [mm] 400/300/190 400/250/190

Pevnost v tlaku [ MPa] 10,50 10,50 P

Počet ks/m2 zdiva 12,50 12,50

Hmotnost [kg] 28,50 29,00

Tepelný odpor R [m2K.W-1] 0,77 0,60

Požární odolnost REI 180 D1 REI 180 D1

Výpočtová pevnost zdiva [MPa] 2,10 až 2,40 2,10 až 2,40

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw [dB] 56 (57) 55

Vážená stavební neprůzvučnost Rw' [dB] 53 (55) 52

Poznámka: Vážená neprůzvučnost při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek tl. 15 mm
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí