zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Oznamování nebezpečných chemických látek, termín 15. února

01.02.2005
Legislativa
Chemické látky
Oznamování nebezpečných chemických látek, termín 15. února
Oznámení podle § 28 zákona a s náležitostmi stanovenými vyhláškou se předává Ministerstvu životního prostředí v podobě počítačových datových souborů ve formátu programu HEDSET. Oznámení se zasílá ministerstvu k 15. únoru následujícího roku.

Oznámení podle § 28 zákona a s náležitostmi stanovenými vyhláškou se předává Ministerstvu životního prostředí v podobě počítačových datových souborů ve formátu programu HEDSET. Oznámení se zasílá ministerstvu k 15. únoru následujícího roku.  

Oznamování za rok 2004 se zpracovává podle zákona  a nevyžaduje se oznamování podle zákona č. 157/1998 Sb. za první čtyři měsíce roku 2004 u dovozu ze zemí Evropské unie.

Je nutno si znovu uvědomit, že po vstupu České republiky do Evropské unie je dovozem chápáno pouze předání látek nebo přípravků ze zemí mimo Evropskou unii do České republiky.

Oznamování více než 1000 tun nebezpečných chemických látek za kalendářní rok

Osoba, která vyrábí nebo dováží nebezpečné látky klasifikované podle § 2 odst. 5 zákona samotné nebo obsažené v přípravcích, které nepodléhají povinnosti registrace, je povinna oznámit Ministerstvu životního prostředí (dále jen „ministerstvu) údaje o těchto látkách uvedených na trh v kalendářním roce samotných nebo jako součást přípravku, a to pouze v případě, že jejich množství je větší než 1 000 tun.

Oznámení se zasílá ministerstvu  k 15. únoru následujícího roku. Výrobce nebo dovozce, který je povinen zpracovat oznámení, je povinen vždy po uplynutí 3 let ministerstvu poskytnou aktualizované údaje o množství vyrobené nebo dovezené nebezpečné chemické látky v průběhu jednoho kalendářního roku. Uvádí se nejvyšší množství nebezpečné látky vyrobené nebo dovezené během jednoho kalendářního roku v každém tříletém období počínaje rokem 2004.

Výrobce nebo dovozce je povinen v oznámení uvést údaje, které jsou uvedeny následujícím v kontrolním seznamu.

Kontrolní seznam náležitostí oznámení více než 1000 tun nebezpečných chemických látek za kalendářní rok

Údaje o firmě a její samostatné provozovně:

·      obchodní jméno firmy tak, jak je zapsáno v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu,

·      přesná a úplná adresa firmy,

·      identifikační číslo firmy; pokud má organizace IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst,

·      kód okresu - uvádí se kód okresu, na jehož území se firma nachází, podle číselníku okresů ČR, uvedených v příloze č. 1 ke kapitole 10/2.2.4,

·      kód ZÚJ - kód obce, na jejíž území se firma nachází, uvádí se podle číselníku obcí ČR,

·      název samostatné provozovny - vyplňuje se název samostatné provozovny firmy,

·      přesná a úplná adresa samostatné provozovny,

·      kód okresu samostatné provozovny - uvádí se kód okresu, na jehož území se provozovna firmy nachází,

·      kód ZÚJ samostatné provozovny – kód obce, na jejímž území se provozovna nachází, podle číselníku obcí ČR,

·      jméno odpovědného pracovníka,

·      telefon/fax odpovědného pracovníka.

Údaje o nebezpečné chemické látce:

·      chemický název dle Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek (dále jen „Seznam“); pokud látka není v Seznamu uvedena, musí být použit název dle mezinárodně uznávaného názvosloví,

·      číslo CAS dle Chemical Abstract Service,

·      číslo ES dle seznamu Einecs, Elincs nebo Npl,

·      sumární (molekulový vzorec),

·      strukturní vzorec,

·      skupina látek (pouze u ropných látek),

·      molekulová hmotnost,

·      typ látky v členění: anorganická, organická, organokovová, prvek, přírodní látka nebo ropný produkt,

·      skupenství látky při 20 ºC a 101,3 kPa,

·      množství látky vyrobené nebo dovezené za vykazovaný rok; uvádí se v tunách,

·      stupeň čistoty (% hm.) a přesnost stanovení,

·      běžný název nebo obchodní název, eventuelně zkratka. Identifikace nečistot:

·      chemický název dle Seznamu,

·      číslo CAS dle Chemical Abstract Service,

·      číslo ES dle seznamu Einecs, Elincs nebo Npl,

·      koncentrace znečišťující látky (% hm.) a přesnost stanovení. Identifikace příměsí:

·      chemický název dle Seznamu,

·      číslo CAS dle Chemical Abstract Service,

·      číslo ES dle seznamu Einecs, Elincs nebo Npl,

·      koncentrace znečišťující látky (% hm.) a přesnost stanovení. Klasifikace:

·      písmenné označení nebezpečných vlastností dle § 20 odst. 4 písm. c) zákona,

·      standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty) dle § 20 odst. 4 písm. d) zákona,

·      standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty) dle § 20 odst. 4 písm. e) zákona. Způsob a druh použití:

·      způsob použití v členění: v omezeném rozsahu, ve velkém rozsahu, v uzavřeném systému, zapracování do výrobku,

·      druh použití: např. v zemědělství, chemickém průmyslu, elektrotechnickém průmyslu, průmyslu paliv, kožedělném průmyslu, ve výrobě a zpracování kovů, ve výrobě barev a laků, v papírenském průmyslu, v polygrafickém průmyslu, ve výrobě plastových a pryžových výrobků, v textilním průmyslu. Fyzikálně chemické vlastnosti:

·      bod tání,

·      bod varu,

·      specifická hmotnost,

·      tlak par,

·      rozdělovací koeficient (log Pow ),

·      rozpustnost ve vodě,

·      bod vzplanutí,

·      samozápalnost,

·      hořlavost,

·      výbušnost,

·      oxidační vlastnosti,

·      další údaje a poznámky. Osud a transport látky v životním prostředí:

·      stabilita,

-        fotodegradace,

-        stabilita ve vodě,

-        stabilita v půdě,

·      údaje z monitorování životního prostředí,

·      transport a distribuce mezi složkami životního prostředí,

·      způsob rozkladu,

·      biologická rozložitelnost,

·      BSK5 a CHSK,

·      bioakumulace,

·      další údaje a poznámky. Ekotoxicita:

·      akutní toxicita pro ryby,

·      akutní toxicita pro vodní bezobratlovce,

·      inhibice růstu řas,

·      inhibice růstu bakterií,

·      chronická toxicita pro ryby,

·      chronická toxicita pro vodní bezobratlovce,

·      toxicita pro půdní organismy,

·      toxicita pro suchozemské rostliny,

·      toxicita pro suchozemské živočichy kromě savců,

·      monitorování biologických účinků,

·      biotransformace a kinetika,

·      další údaje a poznámky. Toxicita:

·      akutní toxicita,

-        akutní toxicita orální,

-        akutní toxicita inhalační,

-        akutní toxicita dermální,

-        akutní toxicita (jiná),

·      žíravost a dráždivost,

-        kožní dráždivost,

-        oční dráždivost,

·      senzibilizace,

·      toxicita při opakované dávce,

·      mutagenita in vitro,

·      mutagenita in vivo,

·      karcinogenita,

·      toxicita pro reprodukci,

·      vývojová toxicita,

·      další důležité informace,

·      zkušenosti z expozice člověka.

Výrobci nebo dovozci jsou povinni použít veškeré dostupné zdroje informací k získání údajů uvedených v kontrolním seznamu o fyzikálně-chemických vlastnostech látky, o transportu a chování látky v životním prostředí, o vlastnostech látky nebezpečných pro zdraví, o vlastnostech látky nebezpečných pro životní prostředí a další údaje významné pro hodnocení rizika látky podle § 25 zákona, nejsou však povinni provádět pro získání těchto údajů zkoušky na zvířatech.

Jde-li o nebezpečnou látku, kterou vyrábí nebo dováží více osob, může výše uvedené údaje poskytnout osoba, která k tomu byla ostatními osobami vyrábějícími nebo dovážejícími tuto látku pověřena. V tomto případě jsou výrobci nebo dovozci povinni sdělit ministerstvu údaje uvedené v kontrolním seznamu o firmě, o nebezpečné chemické látce, o nečistotách, o příměsích, o klasifikaci, o způsobu a druhu použití. Dovozci nebo výrobci se pak odvolají na soubor ostatních údajů poskytnutý pověřenou osobou.

Výrobci a dovozci jsou povinny bez zbytečného odkladu ministerstvu oznámit, že:

a)     došlo k novému způsobu užívání nebezpečné látky, které podstatně změnilo typ, formu, velikost a dobu trvání expozice člověka nebo životního prostředí této látce,

b)     byly zjištěny nové údaje o fyzikálně-chemických vlastnostech látky, o jejích vlastnostech nebezpečných pro zdraví a životní prostředí nebo jiné údaje významné pro hodnocení jejího rizika,

c)     došlo ke změně klasifikace nebezpečné látky podle § 2 odst. 5 zákona.

Oznámení se předává ministerstvu v podobě počítačových datových souborů ve formátu programu HEDSET, který ministerstvo bezúplatně poskytuje.

Program HEDSET (Harmonized Electronic Data Set) byl zaveden v roce 1983 ve členských zemích Evropských společenství, aby mohly být splněny povinnosti stanovené nařízením Rady (EHS) č. 793/93 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek. Způsob oznamování nebezpečných látek stanovený v zákoně je plně v souladu s tímto nařízením.

Data předložená v jiné podobě a tvaru, než jako exportní soubory zhotovené programem HEDSET, ministerstvo nepřijímá.

Podle článku 16 nařízení Rady (EHS) 793/93 může výrobce nebo dovozce v oznámení označit údaje, které považuje z obchodního hlediska  za citlivé  a jejichž zveřejnění by ho mohlo poškodit. Předmětem obchodního tajemství nemohou podle tohoto nařízení být:

-        chemický název látky,

-        identifikace výrobce nebo dovozce,

-        údaje o fyzikálně-chemických vlastnostech látky,

-        údaje o jejich osudu a transportu v životním prostředí,

-        souhrnné výsledky zkoušení vlastností látky nebezpečných pro zdraví a životní prostředí, zejména údaje o karcinogenitě, mutagenitě a toxicitě pro reprodukci,

-        analytické metody umožňující stanovení látky v případě jejího úniku do životního prostředí a stanovení přímé expozice člověka.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí