zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Systém environmentálního managementu - EMS

15.03.2005
EMS
Systém environmentálního managementu - EMS
Zavádění EMS je věc dobrovolná, nicméně přináší podniku různé výhody, včetně výhod finančního charakteru..
V tomto článku bychom se chtěli pokusit přiblížit vám problematiku systému environmentálního managementu (Environmental Management Systems) a EMAS. Nejprve o environmentálním managementu obecně. Jedná se o systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech ohledech podnikání, jak ve strategii podnikání, tak i v každodenním provozu.

Zavádění EMS je věc dobrovolná, nicméně přináší podniku různé výhody, včetně výhod finančního charakteru - např. v podobě zvýšení efektivity činností a hodnocení rizik, která mohou vzniknout zanedbáním organizačních a jiných nedostatků. Může se tak celkově také zlepšit image podniku a jeho postavení na trhu (konkurenceschopnost). Podstata EMS spočívá v podílu na celém řízení podniku a zasahuje tak všechny prvky environmentálního chování podniku. Zavedení EMS tak přispívá k ekonomickému růstu a prosperitě a zároveň zaručuje odpovědný přístup podniku v duchu udržitelného rozvoje.

Cílem podniku při zavádění EMS je:
 • zavedení pořádku (v provozu, organizaci a environmentální odpovědnosti),
 • dosažení úplného souladu s právními požadavky,
 • zlepšení vztahů s veřejností a veřejnou správou a
 • získání obchodně využitelné vizitky (certifikátu ISO 14001 svědčící o registraci v EMAS).
Přínosem je pak:
 • snížení provozních nákladů,
 • zvýšení důvěryhodnosti při získávání financí,
 • snížení negativního vlivu na životní prostředí,
 • rozšíření možností v oblasti veřejných zakázek a podpor a
Existují dvě možnosti, jak EMS zavést:
 1. podle mezinárodních norem řady ISO 14000 (zejména podle kmenové normy ISO 14001)
 2. podle evropského EMAS
Je to dáno dvěma předpisy:
 1. technická norma řady ISO 14001, reprezentované normou ČSN EN ISO 14001 "Systémy environmentálního managementu - Specifikace návodem pro její využití"
 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 761/2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (známé pod zkratkou EMAS - Eco-Management and Audit Scheme).
V současné době jsou známé dvě řady mezinárodních norem ISO, jež mají vztah k podnikovému řízení: ISO 9000, která se týká komplexního řízení jakosti v podniku, a ISO 14000, která se týká komplexního řízení vlivů podniku na životní prostředí.

EMAS - Systém řízení podniku a auditů z hlediska ochrany životního prostředí (Eco-Management and Audit Schneme)
Systém řízení podniku a auditů z hlediska ochrany životního prostředí (dále EMAS) je systém uplatňovaný v rámci Evropské unie a vstoupil v platnost v dubnu r. 1995. K plné účasti v Programu EMAS a souvisejícímu zařazení do příslušného národního registru musí podnik učinit následující kroky:
 • Provést úvodní přezkoumání stavu životního prostředí, které odhalí vliv podniku na životní prostředí a jeho jednotlivé složky, soulad s legislativou vztahující se k ochraně životního (ale i např. pracovního) prostředí, apod.
 • vytvořit politiku životního prostředí,
 • stanovit si cíle ochrany životního prostředí a zavést programy k jejich dosažení,
 • zavést vlastní EMS (organizační struktura, pravomoci, odpovědnost, dokumentace, monitoring, apod.),
 • provádět pravidelné interní či externí audity tohoto systému,
 • vytvořit prohlášení o stavu životního prostředí a nechat si jej ověřit nezávislým ověřovatelem,(To se musí opakovat minimálně každé 3 roky.)
 • zaregistrovat se u příslušného subjektu,
 • zpřístupnit prohlášení o stavu životního prostředí veřejnosti.

Norma ISO 14001 se od EMASu liší v následujících aspektech:
 • nevyžaduje úvodní přezkoumání stavu životního prostředí,
 • nespecifikuje četnost ani metodologii provádění auditů,
 • nevyžaduje publikaci a ověření prohlášení o stavu životního prostředí,
 • nevyžaduje aktivní účast zaměstnanců na zavádění EMS, resp. na procesu zlepšování dopadů podniku na životní prostředí.

Norma ISO 9001

Podle městské části Praha 10, je zavedení normy ISO vhodné z několika důvodů:
 • zefektivní a zprůhlední činnost,
 • dostatečně popisuje činnosti a procesy organizace/úřadu včetně požadovaných vazeb vnitřních (dokumentace) i vnějších (vazba na zákazníka-občana,
 • zahrnuje připravenost k realizaci dotační politiky tuzemské a fondů EU,
 • je to motivační stimul všech úředníků a zaměstnanců a zvýšení prestiže našeho úřadu,
 • byla vybudována funkční, srozumitelné a aktuální vnitřní dokumentace (směrnice, předpisy a mapy procesů).

Zkušenost s normami ISO 9001 a ISO 14001 ve Vsetíně
ISO v prostředí městského úřadu znamená zprůhlednění práce úřadu, zkvalitnění a zefektivnění práce zaměstnanců a pomáhá vymezit odpovědnost za jednotlivé činnosti, což zajišťuje nastolení antikorupčního prostředí. I když je proces zavedení norem ISO náročný, výsledkem je i zvýhodnění města (nebo jiné municipality) v získávání finančních prostředků z EU, které bude možná podmíněno právě zavedením tohoto systému.
Další informace na: http://www.ceu.cz/edu/ma21/Vsetin.doc

Předpoklady a rizika zprostředkovaná zkušeností městské části Praha 10 se zavedením normy ISO 9001 jsou shrnuty takto:

Základní předpoklady:
 • jednoznačné strategické rozhodnutí vedení úřadu včetně zabezpečení zdrojů finančních, lidských i materiálových,
 • stabilní organizační struktura s definováním pravomoci a odpovědnosti,
 • standardní zabezpečení prostředky IT,
 • kvalifikace úřednického aparátu.
Potenciální rizika:
 • nestabilní politické a odborné prostředí,
 • neschopnost přijímat nové postupy a zvyšovat kvalifikaci úředníků,
 • skepse pro implementaci systémů managementu jakosti do veřejné správy,
 • absence podpory ze strany vedení úřadu.
Z uvedeného popisu vyplývá, že zavedení systému managementu jakosti podle požadavků normy ISO v orgánu veřejné správy závisí převážně na pochopení všech činností jako služby občanům, na schopnosti sebehodnocení a na motivech neustálého zlepšování jak činnosti řízení obecně, tak vlastní práce každého úředníka včetně sebevzdělávání.
Další informace v článku z Moderní obce "Proč se Praha 10 rozhodla pro ISO 9001"

Zdroj:
http://www.fmmi.vsb.cz/639/no02-cz.htm http://www.ceu.cz/EMAS/ www.ceu.cz www.ceu.cz
ZPRAVODAJ PRO MÍSTNÍ AGENDY 21  V ČESKÉ REPUBLICE 2/2005
Český ekologický ústav,
Kodaňská 10, 100 10 Praha 10, telefon: 267 225 305, fax: 271 740 866, email: Evvo@ceu.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí