zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministerský metodický návod versus krajské plány

12.04.2005
Odpady
Legislativa
Ministerský metodický návod versus krajské plány
V říjnu roku 2004 Ministerstvo životního prostředí vydalo metodický návod pro zpracování plánu odpadového hospodářství původce odpadů, jehož část A je určena obcím a část B ostatním původcům odpadů.
Přitom ale zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů včetně jeho prováděcího předpisu nerozlišuje mezi plánem obce a plánem ostatních původců odpadů.

Prostřednictvím metodického návodu Ministerstvo životního prostředí (MŽP) hodlá sjednotit obsah plánu odpadového hospodářství původce odpadů (POH PO) republikově, avšak tento způsob řešení nelze provést v plném rozsahu vzhledem k odlišnosti krajských plánů. Při tvorbě POH PO je totiž důležitý nejen jeho soulad se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy, ale také se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje.

SPECIFIKA KRAJSKÝCH PLÁNŮ

Přestože všechny krajské plány odpadového hospodářství jsou zpracovány ve shodě se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství České republiky (POH ČR), jsou pro konkrétní území specifické. Tato odlišnost je dána vybaveností území zařízeními pro nakládání s odpady, jejich počtem, typy technologií či kapacitou zařízení.

Již zmíněný metodický návod přeceňuje analytickou část POH PO. Jihomoravský kraj (JMK) má sice zájem na tom, aby byla předkládána správná a verifikovaná data, ale určitě po zpracovatelích plánů nebude požadovat evidence odpadů od roku 2000 (dochází ke zkreslení dat ve vztahu ke změně legislativy apod.). Směrodatné budou evidence za roky 2003 a 2004 (tyto údaje má nebo bude mít krajský úřad již k dispozici od obecních úřadů obcí s rozšířenou působností).

Smyslem zpracování plánů odpadového hospodářství původců je nastavit správnost toku odpadů v souladu se základními prioritami uvedenými v zákoně o odpadech a také ve vyhlášce Jihomoravského kraje, která stanovuje závaznou část Plánu odpadového hospodářství JMK. Metodický návod MŽP neřeší nejdůležitější údaj, jímž je vyhodnocení souladu se závaznou částí krajského plánu. Ve skutečnosti ho ani obecně řešit nemůže.

"ZPŮSOB VYUŽITÍ"

Dalším problémem je požadavek na obsah POH PO vyplývající z § 28 vyhlášky MŽP číslo 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání odpady, ve znění pozdějších předpisů, a tím je "způsob využití nebo odstranění odpadů". Ze zpracovaných evidencí odpadů za roky 2002 a 2003 je zřejmé, že oficiální údaj, který uvádějí původci do hlášení, je kód AN3, což znamená "předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) nebo jiné provozovně".

Zhruba z 80 % tyto odpady přebírají osoby oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadu, které pak tento odpad předávají dalším oprávněným osobám, nebo je odpad přímo dopraven do technologie zpracovatelské či koncové. Bohužel původce jej opět v evidenci odpadů vykáže pod stejným kódem. Z evidencí tak není zřejmé, do jakých zařízení k využití či odstranění se odpady předávají. Tato skutečnost dokládá, že původce odpadů nemůže tyto údaje uvést ani pro účely zpracování POH PO. Osoby, které odpad přebírají do svého zařízení ke sběru a výkupu odpadů, nejsou povinny původci sdělit informaci, jak bylo či bude s jeho odpadem dále naloženo (do jakého zařízení je odpad dále předán).

Nejdůležitějším parametrem, který by měl splňovat každý POH PO, je jeho stručnost a srozumitelnost. Krajský úřad nemá zájem na tom, aby mu byly předkládány mnohostránkové elaboráty, ve kterých se pak nikdo nevyzná. Hlavní kostru obsahu uvádí již zmíněná vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., ovšem ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., a takto by měla být respektována v plném rozsahu.

VLASTNÍ REVIZE

Podle uskutečněné analýzy, vycházející ze zpracovaných evidencí roku 2003 bylo definováno v rámci územního obvodu Jihomoravského kraje zhruba 250 původců odpadů, kteří překračují limitní množství 1000 tun odpadů ostatních a kolem 360 původců odpadů, překračující produkcí 10 tun odpadů nebezpečných. Z toho je 35 obcí a měst. Původci odpadů však budou vycházet z průběžné evidence roku 2004. Pro původce odpadů Jihomoravského kraje je důležitým časovým údajem den 27. 7. 2004, kdy nabyla účinnosti vyhláška Jihomoravského kraje č.íslo 309/2004, kterou byla vyhlášena závazná část POH JMK. Oficiálně Krajský úřad Jihomoravského kraje zatím obdržel dva POH PO a jeden dokonce v rámci řízení o vydání integrovaného povolení.

Při předložení POH PO budeme požadovat, aby původce odpadů provedl vlastní revizi nakládání s odpady. Jde zejména o kontrolu smluv s odběrateli odpadů (zda jsou skutečně oprávněnou osobou), doložení dokladů, na jejichž základě je právnická osoba či fyzická osoba oprávněná k podnikání oprávněnou osobou, kontrolu zařazení druhů odpadů v souladu s platnou legislativou apod.

U obcí budeme požadovat, aby mj. předložily platnou obecně závaznou vyhlášku obce, která stanovuje systém nakládání s komunálními odpady, popřípadě se stavebními odpady. Při tom se budeme snažit obcím vyjít vstříc a uvést do souladu všechny dokumenty, kterými bude obec na úseku odpadového hospodářství disponovat. Již v rámci metodické pomoci obcím tato činnost probíhá, ale nyní budeme mít příležitost tyto dokumenty provázat. Příslušné obce a města jsme ke konci roku 2004 obeslali, abychom s nimi v předstihu navázali spolupráci a upozornili je na některá úskalí zpracování a projednání POH PO.

CÍLE STÁTU A CÍLE KRAJE

Při posouzení plánu odpadového hospodářství původce odpadů bude krajský úřad přihlížet nejenom k cílům POH ČR, ale samozřejmě k cílům POH kraje. Přirozeně ne každý cíl krajského plánu je "použitelný" pro všechny původce odpadů.. Proto je dobré, aby si původce vyhodnotil pro svůj provoz (ve vztahu k produkci odpadů) ty konkrétní cíle, které se ho přímo dotýkají.

V praxi bude vyhodnocení plánu odpadového hospodářství kraje spočívat nikoliv ve zpracování jednotlivých plánů odpadového hospodářství původců odpadů, ale ve zpracování evidencí za celý Jihomoravský kraj pro daný rok. V POH PO bude "narovnáno" nakládání s odpady a akceptování priorit stanovených v zákoně o odpadech a vyhlášce kraje. Cílem je správné výkaznictví odpadů a předložení návrhů opatření a časových harmonogramů v případě, že se zcela neprokáže výše uvedený soulad se zákonem o odpadech a vyhláškou kraje.

V současné době, tj. od účinnosti vyhlášky kraje krajský úřad posuzuje různá řízení, zda jsou v souladu s vyhláškou kraje, tak jak to stanovuje zákon o odpadech. Tento postup se uplatňuje zejména v případě žádostí předkládaných v rámci zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci včetně dalších případů (žádosti o dotace na zařízení k nakládání s odpady či sanace starých ekologických zátěží).

AUTOR: Marcela Jarešová
odbor životního prostředí
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí