zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zachování a správa přírodních zdrojů

13.04.2005
Obecné
Příroda
Zemědělství
Zachování a správa přírodních zdrojů
Fact sheet Evropské komise k části návrhu Finančního rámce 2007-2013 nazvané "Zachování a správa přírodních zdrojů", která se týká zemědělství, rozvoje venkova, ochrany životního prostředí a rybolovu.

Občané EU si dnes žádají zdravé životní prostředí a bezpečné a kvalitní potraviny vyrobené bez zbytečného odpadu. Snižující se populace ryb v našich mořích pro nás znamená nesnadný úkol situaci řešit, a je proto zapotřebí finančních prostředků, které by tuto klesající tendenci zvrátily a pomohly rybářům čelit změnám. Opatření financovaná v rámci této kapitoly tedy zahrnují podporu prosperujícího a konkurenceschopného venkovského hospodářství, programů zaměřených na ochranu životního prostředí a pomoc odvětví rybolovu, které se přizpůsobuje novým okolnostem.

Reformy společné zemědělské politiky (SZP) z let 2003 a 2004 do velké míry zrušily vazbu mezi subvencemi a produkcí. Zemědělci nyní mohou volně produkovat to, co spotřebitelé chtějí v rámci skutečně konkurenčního prostředí, přičemž zajišťují vysokou úroveň ochrany životního prostředí, kvality potravin a dobrých životních podmínek zvířat. Komise navrhuje zvýšit výdaje na rozvoj venkova ve snaze podnítit růst a vytvořit ve venkovských oblastech pracovní příležitosti, v souladu s lisabonskou strategií. Tyto prostředky lze použít na inovace a diverzifikaci, stejně jako na širší spektrum zemědělských činností.

V novém programu LIFE Komise navrhuje nahradit šest oddělených finančních nástrojů a nabízí jednodušší a flexibilnější přístup k sestavování rozpočtu a řízení. LIFE podpoří začlenění otázky ochrany životního prostředí do ostatních politických oblastí. Zároveň doplní finanční prostředky věnované na ochranu životního prostředí v jiných politických oblastech, jako je regionální politika a soudržnost, rozvoj venkova, rybolov, vnější vztahy, civilní ochrana a výzkum.

Unie se zavázala zajistit, že budou činnosti v oblasti rybolovu prováděny z hospodářského, environmentálního a sociálního hlediska udržitelným způsobem. Společná rybářská politika (dále jen SRP) zaručí budoucímu rybolovu zdravé a vyvážené mořské prostředí a zajistí rovněž dobré životní podmínky přímořským rybářským společenstvím.

Přidaná hodnota pro občany

Nová SZP je transparentnější, nabízí spotřebitelům lepší kvalitu, dává zemědělcům lepší konkurenceschopnost a účinněji chrání venkovské životní prostředí. Cílem rozvoje venkova je chránit venkovská společenství na místní úrovni, zejména v regionech, které to nejvíce potřebují.

Na území EU existuje několik jedinečných oblastí, z nichž mnohé jsou natolik zranitelné, že je zapotřebí ochranných opatření na úrovni celé EU. Nový finanční nástroj LIFE pomůže zajistit dostatečné zdroje. Jejich celková výše nepřekročí 1 % rozpočtu EU, což je malá cena za to, jaké výsledky program nakonec přinese. Bude rovněž poskytovat informace občanům EU týkající se životního prostředí a usnadní výměnu odborných poznatků.

Pohyb ryb v mořích bez ohledu na hranice vyznačené na mapách znamená, že situace v jedné oblasti přímo ovlivňuje i rybáře a populace ryb jinde. SRP zajišťuje nezbytnou koordinaci opatření nutných k zajištění ochrany populace ryb a mořského prostředí na celoevropské úrovni.

Příklady

Rozvoj venkova: nový domov pro děti a vznik venkovského pekařství

Německo: Byla poskytnuta podpora na přeměnu stodoly na ubytovací zařízení, které poskytuje sociální služby a slouží i jako alternativní zemědělský podnik. Nizozemsko: Byly renovovány venkovské stavby a vzniklo místní pekařství, které nabídlo pracovní příležitosti, lepší pohodlí a oživilo venkovský život.

LIFE : Nová technologie, ochrana přírody, pomoc třetím zemím

Stávající program LIFE podporuje pilotní projekty, provádění politiky EU pro zachování přírody a technickou pomoc na podporu udržitelného rozvoje ve třetích zemích.

Ve španělské Saragoze byla úspěšně zavedena politika úspory vody. Prodej domácích spotřebičů vybavených zabudovanými spořiči vody stoupl o 15 % a dvě třetiny domácností nyní uplatňují opatření na úsporu vody.

V Irsku přispěly prostředky z programu LIFE na opětovné usídlení orla skalního v přírodě.

Společná rybářská politika (SRP): regionální poradní sbory

Financování SRP pomáhá zapojit zástupce zúčastněných stran do řízení rybolovu, a to prostřednictvím tvorby regionálních poradních sborů, a posílit prosazování pravidel rybolovu, především vytvořením agentury Společenství na kontrolu rybolovu. SRP rovněž poskytuje rybářům, kteří chtějí práci v odvětví rybolovu opustit, podporu v podobě grantů na likvidaci plavidel a prostředků na předčasný odchod do důchodu či školicí programy.

Dopad v případě, že finanční rámec nebude schválen

Snížení výše finančních prostředků by se nepříznivě projevilo na plnění klíčové úlohy SZP, která spočívá v ochraně krajiny a životního prostředí. Lisabonská strategie by se stala čistě městskou záležitostí, která by nebrala ohled na venkovské oblasti, v nichž by docházelo k dalšímu vylidňování. Další snížení rozpočtu zemědělských podniků, než jaké bylo odsouhlaseno v rámci reformy SZP, by ohrozilo plánování zemědělců a dlouhodobé výhledy investic. Politická podpora reformy zbývajících odvětví – cukru, vína a ovoce a zeleniny – by se ztratila, neboť by neexistovaly prostředky na realizaci případných opatření. Tlaky k opětovnému zestátnění některých plateb zemědělcům by se mohly vymknout kontrole a znamenat tak začátek konce SPOLEČNÉ zemědělské politiky a konec rovných podmínek pro všechny.

Snížení rozpočtu programu LIFE nevyhnutelně povede k pomalejšímu dosahování výsledků, neplnění stanovených cílů z důvodu nedostatečného provádění či prosazování opatření a také k tomu, že bude menší pozornost věnována životnímu prostředí, alespoň v některých členských státech, které se spoléhají na významný podíl spolufinancování ze strany EU.

Nedostatek finančních prostředků by oslabil regionální poradní sbory, což by se nepříznivě odrazilo na vztazích mezi řídícími pracovníky v oblasti rybolovu a příslušným výrobním odvětvím. Rovněž by tím bylo ohroženo vytvoření agentury EU pro kontrolu rybolovu, která má zajistit účinnější a jednotnější kontrolu. Byla by oslabena schopnost EU hrát vedoucí úlohu na mezinárodní scéně a bojovat proti nelegálnímu rybolovu. Rovněž by byla ohrožena pomoc poskytovaná odvětví rybolovu na jeho restrukturalizaci.

Financování činností

Tato tabulka obsahuje předpokládané výše finančních prostředků, jež by mohly být pro jednotlivé činnosti použity v období 2007–2013.

Činnost

Celkem v miliardách €

Podíl celkového množství v %

Změna 2006/2013 v %

Zemědělství

301.1

29.4%

-3%

Rozvoj venkova

88.8

8.7%

25%

Ochrana životního prostředí

2.1

0.2%

37%

Rybolov

7.6

0.7%

24%

Ostatní (včetně administrativy)

5.1

0.5%

46%

Celkem

404.7

39.5%

3%

Další informace viz: http://europa.eu.int/comm/financial_perspective/

Dokument ve formátu pdf je zde download PDF.

Autor: Evropská komise

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí