zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Služby pro Sekretariát pro Evropské komunikační sítě pro životní prostředí

19.04.2005
Obecné
Služby pro Sekretariát pro Evropské komunikační sítě pro životní prostředí
* Referenční číslo: 
TE200554928
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Banka: 
Evropská společenství  
 
* Země: 
Belgie 
 
* Identifikační číslo tendru: 
54928 
 
* Datum uzávěrky:  
13.06.2005 
 
* Zdroj informace:  
S 75 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 

Sekretariát pro Evropské komunikační sítě pro životní prostředí (EECN)

2005/S 75-071891

Vyhlášení zakázky

Služby

Vztahuje se na tuto zakázku Mezivládní dohoda o zadávání veřejných zakázek (GPA)? Ano.

Oddíl I: Zadavatel

I.1) Úřední název a adresa zadavatele:
Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí, oddělení ENV.F.2, BU-5 00/122, B-1049 Brusel. Tel.: (32-2) 296 00 08. Fax: (32-2) 299 44 49. E-mail: env-tenders@cec.eu.int.
I.2) Adresa, na které lze získat další informace:
Viz příloha A.
I.3) Adresa, na které lze získat dokumentaci:
Viz příloha A.
I.4) Adresa, na kterou musí být zaslány nabídky/žádosti o účast:
Viz příloha A.
I.5) Druh zadavatele:
Instituce EU.

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1) Popis
II.1.1) Druh zakázky na stavební práce
II.1.2) Druh zakázky na dodávky
II.1.3) Druh zakázky na služby:
Kategorie služeb: 12.
II.1.4) Jedná se o rámcovou dohodu?
Ne.
II.1.5) Název přidělený zakázce zadavatelem:
Sekretariát pro Evropské komunikační sítě pro životní prostředí (EECN).
II.1.6) Popis/předmět zakázky:
Služby a poskytování informací/komunikační služby a produkty ze strany sekretariátu na podporu Evropské komunikační sítě pro životní prostředí (EECN) při maximální roční hodnotě 150 000 EUR.
II.1.7) Místo prací, místo dodání nebo provedení:
Místo provedení služby: extra muros; místo dodání nebo provedení: stejné jako v bodě I.1.
Kód NUTS: Nehodící se.
II.1.8) Nomenklatura
II.1.8.1) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):
90310000.
II.1.8.2) Další příslušná nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
CPC: 867.
II.1.9) Rozdělení do položek:
Ne.
II.1.10) Budou přijímány varianty?
nehodící se.
II.2) Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah:
Samostatná zakázka, dvakrát obnovitelná (celková maximální doba trvání tři roky).
II.2.2) Opce. Popis a čas, kdy mohou být vykonány:
nehodící se.
II.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení:
Doba trvání: 12 měsíců od podpisu zakázky, dvakrát obnovitelná.

Oddíl III: Právní, hospodářské, finanční a technické informace

III.1) Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1) Požadované zálohy a záruky:
nehodící se.
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platby a/nebo odkaz na příslušná ustanovení:
Tato zakázka bude hrazena na základě jednorázového splacení. Po podpisu smlouvy bude zaplacena zálohová platba v hodnotě odpovídající 30 %. Předběžná platba v hodnotě 40 % bude zaplacena po schválení předběžné zprávy Komisí.
Konečná platba v hodnotě 30 % bude zaplacena po schválení konečné zprávy Komisí.
III.1.3) Právní forma, kterou má mít skupina dodavatelů, zhotovitelů nebo poskytovatelů služeb, kterým bude zakázka zadána:
Skupiny se mohou přihlásit bez ohledu na jejich právní formu. Uchazeči musí po vytvoření skupiny předložit společnou nabídku pod podmínkou, že vyhovuje soutěžním předpisům. Takové skupiny (konsorcia) musí uvést společnost nebo osobu, která bude vedoucím projektu a také musí předložit kopii dokumentu, který opravňuje tuto společnost nebo osobu k podání nabídky a k podepsání smlouvy jménem skupiny/konsorcia, bude-li jim zakázka zadána.
Všichni členové konsorcia musí podat příslušnou dokumentaci s ohledem na kritéria vyloučení a výběru.
III.2) Podmínky účasti
III.2.1) Informace týkající se osobní situace zhotovitele, dodavatele nebo poskytovatele služeb a informace a formality nezbytné pro hodnocení minimální požadované hospodářské, finanční a technické kapacity:
Kritéria pro vyloučení: zhotovitelé nebo uchazeči budou vyloučeni z účasti ve výběrovém řízení dle kritérií stanovených v pravomocích, jak je uvedeno v článcích 93 a 94 Nařízení rady (EC) No 1605/2002 ze dne 25. 6. 2002.
III.2.2) Zhotovitelé nebo uchazeči budou ohodnoceni na základě následujících výběrových kritérií:
1. technická a profesionální kapacita uchazeče pro vykonání všech požadovaných úkolů (jak je uvedeno v kapitole IV) je doložena dokumentací popisující složení navrhnutého týmového jádra (životopisy), dále také kvalifikacemi a zkušenostmi uchazeče a možných subdodavatelů (referenční listina příslušných předcházejících projektů, příklady vytvořených informačních/komunikačních produktů);
2. jsou jasně identifikovány úkoly, které hodlá uchazeč zadat vedlejší smlouvou, a vybraní subdodavatelé;
3. je předložen seznam nejdůležitějších prací společnosti uchazeče za poslední dva roky s uvedením patřičných částek, dat a jmen příjemců;
4. finanční stav uchazeče je doložen výpisy z finančních prohlášení za poslední tři roky;
5. uchazeč předloží doklad, že je oprávněn vykonávat zakázku ve smyslu zákona dané země, dle doložení zahrnutím do obchodního a živnostenského registru, nebo přísležným prohlášením nebo ověřením, členstvím v určité organizaci, výslovným oprávněním nebo uvedením do registru plátců DPH;
6. uchazeč uvedl adresu sídla své firmy nebo bydliště a předložil patřičný identifikační průkaz platný podle zákona v jeho státě.
III.3) Podmínky týkající se pouze zakázek na služby
III.3.1) Je poskytování služby vyhrazeno určitému povolání?
Ne.
III.3.2) Musí právnické osoby uvádět jména a profesní kvalifikaci pracovníků odpovědných za provedení zakázky?
Ano.

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Druh řízení:
Otevřené.
IV.1.1) Byli zájemci již vybráni?
Ne.
IV.1.2) Odůvodnění volby urychleného řízení:
nehodící se.
IV.1.3) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
IV.1.3.1) Vyhlášení předběžných informací týkající se stejné zakázky:
Číslo vyhlášení v obsahu Úř. věst.: 2004/S 252-217196 ze dne 28.12.2004.
IV.1.3.2) Jiná předchozí zveřejnění
IV.1.4) Předpokládaný počet dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídek:
Nehodící se.
IV.2) Kritéria pro zadání zakázky:
Ekonomicky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených níže.
Vedle uvedené ceny budou pro zadání zakázky použita následující kritéria:
1. Porozumění: nabídky budou vyhodnoceny podle toho, zda uchazeč porozuměl a vzal do úvahy všechny aspekty úkolů, které je třeba vykonat, včetně očekávaných závěrečných výsledků a produktů.
2. Metodologie: nabídky budou vyhodnoceny podle toho, zda navrhnuté metody vyhovují potřebám GŘ pro životní prostředí na základě přístupu, organizace, technické realizace a navrhnutého úsilí.
3. Řízení projektu a užitečnost: nabídky budou vyhodnoceny podle organizace týmu a sdíleného času věnovaného každému členu týmu, což musí být jasně zvýrazněno v zakázce.
V sestupné posloupnosti priority: Ano.
Bodový systém a uvedení rozpočtu:
Bude použit bodový systém pro hodnocení zadávacích kritérií souvisejících s technickou hodnotou nabídek:
Body: maximálně 30 bodů bude přiděleno kritériu 1, maximálně 40 bodů bude přiděleno kritériu 2 a maximálně 30 bodů bude přiděleno kritériu 3. Navíc budou tímto bodovým systémem stanoveny dvě prahové kategorie:
- Úroveň technické dostatečnosti: vybrané společnosti budou muset dosáhnout minimální počet získaných bodů 18, 24 a 18 v odpovídajících kritériích 1, 2 a 3, tedy minimálně 60 bodů celkem;
- úroveň technické výtečnosti, údaj pouze pro celkový počet bodů, 80 bodů.
Rozpočet:
Celkový rozpočet dosahuje maximálně 150 000 EUR bez DPH (včetně poplatků, cestovného a jiných výdajů), což odpovídá podpoře pěti (5) specifických sítí.
Uvedená cena musí být pevná, neměnitelná a musí být udána v eurech.
Komise je osvobozena od placení daní a příspěvků, včetně daně z přidané hodnoty, podle ustanovení v článcích 3 a 4 Protokolu o výsadách a imunitách ES vzhledem k jejímu finančnímu podílu na zakázce.
tato zakázka může být dvakrát obnovená, pokaždé na další období 12 měsíců, s maximální dobou trvání zakázky 36 měsíců (12 12 12) za podmínky, že výkon zhotovovatele je po všech stránkách uspokojivý.
Cena:
Účastník nabídkového řízení by měl vzít do úvahy možnost změny v počtu sítí, které by měly být aktivně podporovány: toto bude mít obzvláště přímý vliv na velikost úkolů, jak je popsáno v odstavci III.1, ale také III.3 a III.2 v technické příloze a bude to mít také odraz v hodnotě zakázky.
Proto by měla být uvedena celková cena pro každý z následujících tří scénářů:
1. tam, kde musí být poskytnuta asistence sekretariátu a služby praktické pomoci na období 12 měsíců až třem specifickým sítím spolupracujícím na pravidelné bázi s GŘ pro životní prostředí (viz III.1), včetně každodenního běhu a oživení těchto sítí, sledování jejich činností, komunikace (včetně vytváření webových stránek a stránek CIRCA a animací) a organizování setkání (včetně docházení na sekretariát, to jest cestovné a diety);
2. tam, kde musí být poskytnuta asistence sekretariátu a služby praktické pomoci čtyřem specifickým sítím;
3. tam, kde musí být poskytnuta asistence sekretariátu a služby praktické pomoci pěti specifickým sítím.
Pro každý scénář by mělo uvedení cen obsahovat rozpis nákladů pokrývající úkoly stanovené v oddíle III technické přílohy. U každé položky rozpočtu musí být uveden určený personál.
Celková cena je vypočítaná jako vyvážený průměr cen výše uvedených scénářů 1, 2 a 3, kde relativní váha scénáře 1 činí 60 %, scénáře 2 je 25 % a scénáře 3 je 15 %.
Hodnocení nabídek a zadání zakázky:
návrh nabízející nejlepší hodnotu bude vybrán za předpokladu, že je dosaženo minimálního počtu výše zmíněných bodů. Nejlepší hodnota bude vypočítána následujícím způsobem:
- návrhy, které neuspokojují všechny úrovně technické dostatečnosti nebudou zvažovány při udělování zakázky;
- u nabídek na všech úrovních technické dostatečnosti (nebo výše) je celková cena, která byla výše vypočítaná, vydělena celkovým počtem udělených bodů. Zadání zakázky bude provedeno v souladu s následujícími principy:
(i) pokud uchazeč s nejnižším poměrem je pod úrovní technické výtečnosti, pak jeho nabídka vyhrává;
(ii) pokud uchazeč s nejnižším poměrem je na úrovni nebo výše nad úrovní technické výtečnosti, a žádný jiný uchazeč nedosáhl této úrovně, pak jeho nabídka vyhrává.
Pokud uchazeč s nejnižším poměrem je na úrovni nebo výše nad úrovní technické výtečnosti a alespoň jeden další uchazeč na této či vyšší úrovni, pak vítězná nabídka bude určena nižší cenou mezi těmi, které jsou na úrovni či vyšší úrovni technické výtečnosti.
IV.3) Administrativní informace
IV.3.1) Spisové číslo přidělené zadavatelem:
ENV.A.1/SER/2005/0022
IV.3.2) Lhůta pro získání zadávací dokumentace:
Lze získat do: 20.5.2005.
Cena: nehodící se.
IV.3.3) Lhůta pro podání nabídek:
1.6.2005.
Čas: 16.00.
IV.3.4) Odeslání výzev k podání nabídek vybraným uchazečům:
nehodící se.
IV.3.5) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány:
Angličtina, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština, švédština.
IV.3.6) Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán:
12 měsíců.
IV.3.7) Podmínky pro otevření nabídek
IV.3.7.1) Osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek:
Otevírní nabídek se smí zúčastnit jeden zástupce od uchazeče (s průkazem totožnosti) (žádné výdaje nebudou hrazeny).
IV.3.7.2) Datum, čas a místo pro otevírání nabídek:
Den: 13.6.2005. Čas: 10.30.
Místo: 5, avenue de Beaulieu, B-1160 Brusel.

Oddíl VI: Další informace

VI.1) Je toto vyhlášení nepovinné?
Ne.
VI.2) Popřípadě uveďte, zda je tato veřejná zakázka opakovaná a uveďte odhadované datum zveřejnění dalších vyhlášení:
nehodící se.
VI.3) Vztahuje se zakázka k projektu/programu financovanému z prostředků EU?
Ne.
VI.4) Další informace:
nehodící se.
VI.5) Den odeslání tohoto vyhlášení:
6.4.2005.

Příloha A

I.2) Adresa, na které lze získat další informace a dokumentaci:
Evropská komise, tým "Trhy", GŘ ENV.F.2 (BU-5 00/122), B-1049 Brusel, tel. (32-2) 296 00 08, fax (32-2) 299 44 49, e-mail: env-tenders@cec.eu.int (uvádí se číslo reference uvedené v odstavci IV.3.1).
I.3) Adresa, na kterou musí být zaslány nabídky/žádosti o účast:
Evropská komise, tým "Trhy", GŘ ENV.F.2 (BU-5 00/122), B-1049 Brusel, tel. (32-2) 296 00 08, fax (32-2) 299 44 49.
I.4) Adresa pro osobní dodání nabídek oprávněným představitelem nebo soukromou/expresní kurýrní službou:
The European Commission, `Markets` Team, DG ENV.F.2 (BU-5 00/122), Rue de Genève 1-3, B-1140 Evere, Brussels.


Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Ivan Svoboda
odborný pracovník, specialista CzechTrade
ivan.svoboda@czechtrade.cz

Ivan Svoboda
Tel.: 420224907549
Fax: 420224913813
 
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí