zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SEA a SIA - nástroje pro posuzování udržitelnosti se zapojením veřejnosti

31.05.2005
EIA
SEA a SIA - nástroje pro posuzování udržitelnosti se zapojením veřejnosti
Aneb Strategické posuzování vlivů na životní prostředí a posuzování vlivu na udržitelnost
Jaké jsou rozdíly mezi SEA a SIA?
Nejprve ve stručnosti přiblížíme, co znamená každý z těchto pojmů...

SEA
Strategické posuzování vlivů na životní prostředí tzv. SEA (Strategic Environmental Assessment) se do 1. 5. 2004 řídilo zákonem č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů koncepcí a programů na životní prostředí, v platném znění. Od tohoto data vstoupil v platnost zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Tento zákon implementuje do českého právního řádu Směrnici č. 2001/42/EC o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí. Dále vychází také z "dobré praxe" získané během více jak desetileté praxe jak v České republice, tak i v zahraničí. Toto strategické posuzování se vedle jiných koncepcí schvalovaných na úrovni ústředních správních úřadů, vztahuje také na územní plány velkých územních celků a rozvojové plány.

SEA je systematická procedura pro rozhodování a hodnocení závažných vlivů na životní prostředí způsobených vytvořenými rozvojovými politikami, plány a programy. SEA probíhá už během vytváření dokumentu (je stanoven tzv. SEA tým) a vyžaduje konečný posudek a zapojení veřejnosti do celého procesu.

SIA lze definovat jako systematický a interaktivní proces pro hodnocení ekonomických, sociálních a environmentálních vlivů politik, plánů, programů a strategických projektů. Proces probíhá už během přípravy těchto dokumentů a to při aktivním zapojení dotčených osob. Hlavním cílem je zvýšení efektivnosti vytvářené strategie vyzdvihnutím jejích pozitivních a minimalizací negativních efektů. Účelem je také vyhnout se tomu, aby se negativní vlivy přenesly na budoucí generace. Někdy se SIA nazývá také integrované hodnocení vlivu (integrated impact assessment), hodnocení udržitelnosti (sustainability assessment nebo sustainability appraisal).


Společné rysy SEA a SIA:
 • Jedná se o podpůrné nástroje pro rozhodování, které pomáhají rozhodujícím subjektům činit udržitelnější rozhodnutí.
 • Jsou to participativní procesy zapojující dotčenou veřejnost nebo veřejnost, která projevila zájem o přípravu strategií.
 • Jsou integrovány v procesu vytváření strategií tak, aby byl proces vytváření optimálně interaktivní.
 • Procesy nezahrnují jen vědecké studie či zprávy.
SEA a SIA se však v mnoha ohledech liší. A to především v jejich zaměření, pozici v legislativě a v míře a povaze uplatnění.Rozdíly jsou uvedeny v následující tabulce:
SEA SIA
Snaží se zvýšit míru zvažování životního prostředí při rozhodování v procesu vytváření politik, plánů a programů. Snaží se, aby se v procesu rozhodování braly v úvahu všechny tři pilíře udržitelného rozvoje (environmentální, sociální a ekonomický) a byly vzhledem k záměru (projektu) v rovnováze.
V české legislativě je od 1. 5. 2004 zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. V české legislativě není obsaženo.
Využití pro plány a programy s vážnými dopady na životní prostředí
Pro politiky s dopady na životní prostředí.
Nepoužívá se pro jednotlivé projekty.
Nexistuje nařízení pro používání.
Používá se převážně pro politiky, plány a programy a pro široké spektrum projektů strategické povahy.
Rizikem je, že může být považována za neúplnou, když nejsou brány v úvahu sociální a ekonomické dopady.
Je složitější vyvinout vyrovnané plány, pokud se berou v úvahu pouze environmentální hlediska.
Slabší argumenty v oblasti životního prostředí mohou být nahrazeny silnějšími socio-ekonomickými pohledy, které se mohou stát v posudku těmi hlavními.

Jak udělat vyváženou SIA?


Cílem při vytváření SIA je, aby byly environmentální aspekty měly stejnou váhu jako aspekty sociální a ekonomické. Jak tedy proces SIA a samotný posudek vypadají?

Struktura procesu SIA Vytváření posudku a zajištění toho, aby bylo environmentální hledisko v rovném postavení napomáhají čtyři následující klíčové faktory:
 1. aktivní zapojení dotčených zájmových skupin,
 2. transparentnost (průhlednost) celého procesu,
 3. ospravedlnění náhradních variant řešení a
 4. zdokonalení a rozšiřování monitoringu (hodnocení).
1. Aktivní zapojení dotčených zájmových skupin
Udržitelného rozvoje lze jen těžko dosáhnout bez zapojení veřejnosti do procesu hodnocení vlivu při vytváření udržitelných strategií. Hlavní otázkou však je, JAKÁ je podoba účasti dotčených stran. V SEA je přístup k informacím a právo na konzultace možný alespoň poté, co je připraven koncept plánu či programu a environmentální posudek. Tyto základní formy účasti (participace) však obvykle nejsou dostatečné nastupují až v pozdější fázi vytváření dokumentu.
Úspěšnost zapojení veřejnosti je dána mírou, jakou účastníci ovlivní výsledný posudek a tím i konečné rozhodnutí. Kooperativní formy zapojení účastníků do procesu hodnocení se zdají být efektivnější a adekvátnější. Podporována je široká spolupráce s vyjednáváním tváří v tvář. Takové formy zapojování veřejnosti vedou k tomu, že v posudku se odrazí zájmy všech účastníků, které nejsou jen vyřčeny, ale konkrétně zohledněny. Přínosem je také vzájemné porozumění různým názorům a stanoviskům účastníků. To však vyžaduje existenci rámce, který by takový způsob komunikace mezi účastníky, především pak mezi zástupci NNO (kteří ke své činnosti potřebují finanční a jinou pomoc), umožnil.
SEA a SIA jsou nástroje pro podporu procesu rozhodování, nemohou tedy samotné politické rozhodování nahradit. Pouze otevírají prostor pro diskusi před politickým rozhodnutím a proces rozhodování dělají demokratičtějším a průhlednějším. Umožňují vyjednávání, které může vést ke konsenzu v konečném rozhodnutí. Díky tomuto postupu jsou pak vytvořené stategie přijatelnější a lze je snáze aplikovat v praxi, i když nejsou populární/pozitivní.
I když není účast celé veřejnosti možná, neměla by být z procesu vyloučena a měla by být alespoň pravidelně informována o aktuálních postupech během celého procesu hodnocení. Měl by být také zaručen fungující vztah mezi veřejností a účastníky procesu, kteří ji zastupují. Měla by existovat možnost neustálé výměny informací a názorů.


2. Transparentnost (průhlednost) celého procesu
Průhledný musí být celý proces hodnocení, dělba úkolů i působení účastníků. Ve stádiu určování cílů strategie musí být jasné, odkud cíle pocházejí (např. ze strategií udržitelnosti, atd.) a jak jsou propojeny (jedná se o politická rozhodnutí, mezinárodní dohody, vědecká doporučení, atd.) Pokud jsou některé z nich v rozporu (např. cíle environmentální, ekonomické a sociální), pak musí být transparentní i tento rozpor. Ve stádiu vytváření alternativ musí být jasné, proč jsou některé upřednostněny a jiné ne. Je třeba zdůvodnit, proč byla vybrána určitá metoda. Pro konečné řešení a rozhodnutí musí existovat argumenty. Všechny námitky a nedostatky dat musí být zdokumentovány. Závěry by měly být jasné jak veřejnosti, tak politikům. Jsou činěny pro ty, kteří se procesu SIA neúčastnili. Pak může věřejnost i politici mít důvěru ve výsledky SIA a to zároveň posiluje dopady posudku na udržitelnost konečného rozhodnutí.


3. Ospravedlnění náhradních variant řešení
Jedním z hlavních požadavků na SIA, díky, kterým je vyvážená je, že jsou v aspektech environmentálních, sociálních a ekonomických podrobně vysvětlena i náhradní řešení. Náhradní řešení jsou dána především politickými hodnotami, čemuž by se SIA měla v ideálním případě vyhnout. V praxi však není vždy možné, aby se proces SIA obešel bez náhradních řešení. Když nelze jejich vzniku zabránit, měla by být alespoň transparentní a jasná. Pokud by vznikla až dodatečně, nemusel by být proces SIA platný a jeho výsledek přijatelný. Adekvátně vzniklé varianty musí být ospravedlněny.


4. Zdokonalení a rozšiřování monitoringu (hodnocení)
Monitoring je třeba posílit, aby byla zachována vyváženost SIA. Mnohé strategie obsahují kapitolu o způsobech měření ekonomického rozvoje, opatření pro zvyšování životní úrovně, opatření pro ochranu životního prostředí jako základ našeho života.
Naplňování ekonomických opatření je obvykle doprovázeno silnými lobby, které mají ze zlepšení situace prospěch. Opatření v sociální oblasti se do značné míry rozvíjejí podle aktuální situace, v životním prostředí však silná lobby často chybí. Proto musí být podpořeno pravidelným monitoringem, který zajistí, že mají všechny tři oblasti stejné podmínky a možnost úspěchu. Monitoring by se neměl zaměřovat pouze na výsledky realizace opatření, ale i na způsob jejich uplatnění během celého procesu. Mělo by být také zajištěno, že potenciální náhradní řešení nenaruší rovnováhu mezi všemi třemi oblastmi udržitelného rozvoje.


Obsah posudku
V procesu SIA jsou tři stádia, kdy je třeba vzít v úvahu všechny tři oblasti udržitelného rozvoje vyváženě, aby nedošlo k podemletí environmentálních aspektů. Těmito stádii jsou:
 1. určení cílů a záměrů
 2. určení možných alternativ
 3. určení metody pro vytvoření posudku
Závěrečné shrnutí a doporučení
SEA se možná časem vyvine ve srozumitelnější SIA. Pokud budou aspekty environmentální, sociální a ekonomické zohledňovány v posudcích a rozvojových procedurách rovnocenně, bude dosaženo udržitelných a dlouhodobých strategií. Rizikem je, že aspekty životního prostředí jsou často nahrazovány "silnějšími" socio-ekonomickými argumenty.

Prosazení SIA by mohly podpořit následující změny:
 • povinnost provádět SIA alespoň v případech, kdy nelze očekávat použití jiného nástroj posuzování,
 • povinnost zohlednit výsledek SIA při rozhodování, pokud nelze rozhodnout, podle závěru SIA, mělo by být jiné rozhodnutí náležitě zdůvodněno,
 • rozšířit povědomí o udržitelném rozvoji mezi veřejnost a politiky.

Hodnocení udržitelného rozvoje v návrhu nového stavebního zákona

S něčím podobným jako SIA počítá návrh nového stavebního zákona, ve kterém se objevuje pojem Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj územní. Toto posouzení by mělo být vypracováno pro veškeré územní plány obcí, zásady územního rozvoje obcí s rozšířenou působností a kraje a pro uplatňování politiky územního rozvoje.

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj dle návrhu nového stavebního zákona je vyhodnocení na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Jeho součástí je i vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

Rozbor udržitelného rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností a vyhodnocení vlivů uplatňování územních plánů na udržitelný rozvoj území by měla projednávat Rada obcí pro udržitelný rozvoj. Ta k nim má vydávat na základě výsledků projednání příslušnému pořizovateli své vyjádření.

Radu obcí pro udržitelný rozvoj by měl zřizovat pro správní obvod obce s rozšířenou působností její starosta, ten bude součastně jejím předsedou. Členy Rady obcí pro udržitelný rozvoj by měli být za každou obec v obvodu obce s rozšířenou působností vždy jeden jmenovaný zástupce. K jednání Rady obcí pro udržitelný rozvoj vždy bude muset být přizván zástupce kraje.

Další informace o SIA naleznete na:
europa.eu.int
www.agro-montpellier.fr
www.ieep.org.uk
http://www.arbter.at/pdf/paper_Arbter.PDF
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí