zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak správně nakládat s odpady

02.05.2005
Odpady
Jak správně nakládat s odpady
Obecně lze konstatovat, že každý podnikatel při své činnosti produkuje (vzniká mu) odpad.

Odpadové hospodářství České republiky je dynamicky se rozvíjející oblast. V posledních letech dochází k nárůstu povinností vyplývajících z přijatých zákonů a dalších dokumentů, které souvisejí s procesem implementace práva Evropské unie, upravujícího odpadové hospodářství, do českého práva. Přijaté zákony ukládají všem podnikatelům, včetně provozovatelů drobných živností, ve vztahu k produkci jejich odpadu a dalším nakládáním s ním řadu povinností, které musí jako původci odpadu plnit. Tato práce je zpracována s ohledem na malé firmy působící v oboru maloobchodu a cestovního ruchu (např. provoz malé restaurace) s předpokládanou produkcí převážně odpadu podobného komunálnímu, a to do limitu produkce, která nezakládá původci povinnost zasílat hlášení o produkci a nakládání s odpady příslušným správním orgánům ani zpracovávat plán odpadového hospodářství.

Obecně lze konstatovat, že každý podnikatel při své činnosti produkuje (vzniká mu) odpad. Tím se stává původcem odpadu. Původcem odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady.

Odpadové hospodářství je v ČR upraveno zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), řadou vyhlášek, kterými je konkretizován a prováděn a Nařízením vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky.

Zákon stanoví

 • pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje,
 • práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství,
 • působnost orgánů veřejné správy.

Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou těch, které jsou v zákoně přímo vyjmenované. To jsou např. odpady drahých kovů, radioaktivní odpady, konfiskáty živočišného původu, odpadní vody, odpady trhavin, výbušnin a další. V zákoně je rovněž definován (v § 3) přesně pojem odpad.

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, k využití nebo k odstranění ve smyslu zákona, nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu osoba sama.

Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu (např. zboží s prošlou lhůtou spotřeby apod.).

Obecné povinnosti vyplývající ze zákona

Každý (platí vždy i pro každého drobného podnikatele, jakožto původce odpadu) je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena.

Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. (Např. má-li podnikatel smlouvu s firmou, která mu odváží odpad, musí před uzavřením smlouvy na tuto službu vyžadovat všechna její oprávnění, jak podle živnostenského zákona, tak podle zákona o odpadech. Protože má ze zákona dále povinnost zajistit přednostní využití odpadů před jejich odstraněním, doporučujeme na příslušné firmě vyžadovat i doklady o splnění tohoto požadavku).

Drobný podnikatel má v podstatě 2 možnosti jak dostát zákonným povinnostem při nakládání s vlastním odpadem, který mu vzniká při podnikatelské činnosti (pokud je to odpad, zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu).

 • Zapojit se do systému nakládání s komunálním odpadem v obci, ve které podniká. To může udělat na základě písemné smlouvy s obcí. Smlouva musí obsahovat i cenu, kterou podnikatel zaplatí za služby, které mu obec poskytne. Podnikateli však odpadají některé starosti (např. ověřovat, zda firma, které předává odpad má všechna příslušná oprávnění apod.). V tomto případě podnikatel také využívá systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který je stanoven v obci. Prakticky to znamená, že pro třídění svého odpadu využívá kontejnery na tříděný sběr instalované v obci a zbytkový směsný komunální odpad (který mu zbude po vytřídění, např. papíru, skla, plastů), odkládá do sběrné nádoby a tuto mu podle podmínek uzavřené smlouvy odváží "svozová" firma, která běžně službu zajišťuje pro obec.
 • Druhou možností, kterou podnikatel má, (zejména pokud místo jeho podnikání je mimo obec, nebo při jeho činnosti vznikají i další odpady než jen ty, které lze považovat za odpady podobné komunálním, příp. se nechce zapojit do systému obce) je ošetřit smluvně nakládání s odpady s příslušnou "svozovou" firmou přímo. V takovém případě za nakládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti, nese plnou zodpovědnost, včetně povinnosti ověřit si, zda firma, které odpady předává, je k převzetí oprávněna nebo zajistit řádné třídění odpadů apod. Firmy obvykle poskytují podnikateli i další služby, související s jeho odpady.

V každém případě je však nutné, aby každý podnikatel nakládal s odpady, které mu vznikají při jeho činnosti, řádně a v souladu se zákonem.

Každý původce odpadů je minimálně povinen

 • zařazovat odpady podle druhů a kategorií (podle § 5 a 6 zákona),
 • zajistit přednostní využití odpadů,
 • shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
 • zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
 • vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi,
 • umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady.

Příprava plánů odpadového hospodářství byla zahrnuta do zákona o odpadech na základě transformace povinností vyplývajících pro odpadové hospodářství ČR ze vstupu do Evropské unie. Podle zákona mají povinnost zpracovat plány odpadového hospodářství ministerstvo, kraje a původci, kteří překročí stanovený limit produkce (více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t ostatního odpadu). V současnosti jsou v ČR zpracovány:

 • Plán odpadového hospodářství České republiky (Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky), dokument je dostupný na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR,
 • plány odpadového hospodářství jednotlivých krajů, dokumenty jsou dostupné na webových stránkách příslušných krajských úřadů,
 • průběžně jsou zpracovávány plány odpadového hospodářství původců a to jak firem tak obcí.

V plánech odpadového hospodářství jsou stanoveny zásady a opatření k nakládání s odpady s cílem stanovit kvalitativní a kvantitativní cíle pro odpadové hospodářství ČR nebo kraje. Závazná část Plánu odpadového hospodářství ČR, včetně jejích změn je závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství (POH) krajů a pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství. POH kraje musí být v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství ČR a jejími změnami. Rovněž POH původce musí být v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje a jejími změnami. V praxi to znamená, že pokud obec, ve které podnikatel vykovává svou podnikatelskou činnost, přijme svým POH konkrétní cíle a opatření k jejich dosažení, bude je také prosazovat ve svých rozhodnutích. Stanoví-li vysoké cíle pro využívání odpadů, bude pravděpodobně kontrolovat chování těch podnikatelských subjektů, které budou zapojeny do systému nakládání s komunálními odpady obce, ve smyslu plnění těchto cílů. Bylo by vhodné, aby se provozovatelé drobných živností s plánem obce seznámili a věděli jaké cíle mají být v odpadovém hospodářství obce dosaženy a jakými opatřeními.           

Příloha č. 1 k zákonu č. 185/2001 Sb. - Skupiny odpadů

  Kód  

Skupina odpadů

Q1

Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak nespecifikované

Q2

Výrobky, které neodpovídají požadované jakosti

Q3

Výrobky s prošlou lhůtou spotřeby

Q4

Použité, ztracené nebo jinou náhodnou událostí znehodnocené výrobky včetně všech, částek zařízení apod., které byly v důsledku nehody kontaminovány

Q5

Materiály kontaminované nebo znečištěné běžnou činností (např. zůstatky z čištění, obalové materiály, nádoby atd.)

Q6

Nepoužitelné součásti (např. použité baterie, katalyzátory apod.)

Q7

Látky, které ztratily požadované vlastnosti (např. znečištěné kyseliny, rozpouštědla, kalicí soli apod.)

Q8

Zůstatky z průmyslových procesů (např. strusky, destilační zbytky apod.)

Q9

Zůstatky z procesů snižujících znečištění (např. kaly z praček plynů, prach z filtrů, vyřazené filtry apod.)

Q10

Zůstatky ze strojního obrábění a povrchové úpravy materiálu (např. třísky z obrábění a frézování, okuje apod.)

Q11

Zůstatky z dopravy a úpravy surovin (např. z dolování, dopravy nafty apod.)

Q12

Znečištěné materiály (např. oleje znečištěné PCB apod.)

Q13

Jakékoliv materiály, látky či výrobky, jejichž užívání bylo zakázáno zákonem

Q14

Výrobky, které vlastník nepoužívá nebo nebude více používat (např. v zemědělství, v domácnosti, úřadech, prodejnách, dílnách apod.)

Q15

Znečištěné materiály, látky nebo výrobky, které vznikly při sanaci půdy

Q16

Jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepatří do výše uvedených skupin

Tučně jsou zvýrazněny odpady, které by nejčastěji mohly být produkovány podnikateli, kterým je text určen.

Úplný text dokumentu:

Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí