zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Problematika brownfields ve výzkumném projektu

17.06.2005
Odpady
Geologie
Problematika brownfields ve výzkumném projektu
Jako brownfields se označují budovy nebo pozemky v urbanizovaném území, které své původní využití ztratily. Tyto nedostatečně nebo nevhodně využívané plochy mají často ekologické či jiné poškození.
MMR financuje několik výzkumných projektů zabývajících se problematikou brownfields. Jedním z nich je projekt "Revitalizace deprimujících zón pro veřejnou správu". Začalo se s ním na podzim minulého roku a bude pokračovat až do konce roku 2006. Je zaměřen na analýzu stávající situace brownfields ve Středočeském kraji a možnosti jejího řešení. Projekt realizuje konsorcium pěti společností: EC HARRIS s.r.o., Institut pro udržitelný rozvoj sídel, o.s., ČVUT - Fakulta stavební, DHV CR, spol. s r.o., a Magistrát města Brna.

Kolik brownfields území ve skutečnosti v celé ČR existuje, o tom jsou zatím jen hrubé odhady. Hovoří se asi o 10 000 lokalitách, především se jedná o průmyslové pozemky, armádní území nebo oblasti postižené těžbou. Studie, která byla provedena v ústeckém regionu, hovoří o skoro polovině bytových brownfields, necelá třetina je zemědělských a zbytek tvoří průmyslové, armádní, nádražní brownfields. Předpokládaný odhad nákladů na revitalizaci území se pohybuje okolo 100 miliard korun.

SNAHA O EVIDENCI

Jedním z cílů projektu MMR je vytvořit jednotnou databázi nedostatečně nebo nevhodně využívaných ploch ve Středočeském kraji. Databáze by měla pomoci vyjádřit obcím, kolik brownfields pozemků nebo objektů mají, jakého charakteru a jaká strategie revitalizace nebo změna využitelnosti by byla vhodnější a efektivnější. Z pohledu regionu by tato databáze měla poukázat na konkrétní problémy, které jsou charakteristickými rysy regionu, a dle zpracovaných dat zvolit, jaká strategie by byla nejefektivnější. Především bychom se měli ale zaměřit na to, aby návrh řešení byl dostatečně ekonomický a ve vztahu k životnímu prostředí stejně efektivní.

Obsah projektu se dále soustřeďuje na zahraniční zkušenosti a jejich využitelnost u nás. Jedná se o shromažďování dat, srovnatelných ukazatelů a případových studií, které jsou dobře využitelné pro národní, regionální, ale i lokální analytiku. Testování vytvořené analytiky bude provedeno na 50 % pověřených obcí Středočeského kraje. Pomoc s přípravou strategie podpory nového využití v již urbanizovaném uzemí bude realizováno u tří vybraných obcí. Stejnému počtu obcí pomůžeme s rozvojovým záměrem neprůmyslového využití jejich nedostatečně nebo nevhodně využívaných ploch. Projekt je sestaven tak, aby během jeho jednotlivých fází byly získané poznatky vždy představeny co nejširšímu okruhu potenciálních uživatelů. Řešení problematiky brownfields není vždy zcela jednoznačné, proto se projekt zaměřuje na identifikaci a rozdělení problémů do různých kategorií, k nimž budou navržena specifická řešení. K určení správné kategorie nám slouží několik dotazníků různých úrovní, které jsou předmětem databází.

Databáze případových studií

První databáze výzkumného projektu shromažďuje data z již uskutečněných projektů v ČR. Tato data pomohou porovnávat a vyhodnocovat jednotlivé přístupy, identifikovat bariéry a problémy, se kterými se řešitelé projektů, podrobených případovým studiím, setkali, čímž bychom chtěli napomoci vymezit přístupy řešení problematiky. Tato databáze poskytuje jednotnou metodologii shromaždování případových studií, která obsahuje i opatření umožňující budoucí doplňování. Analýza bude vycházet minimálně ze 30 projektů.

Sjednocující metodologie

Cílem je vytvoření jednoduchých nástrojů určených k plošné evidenci. Tyto nástroje pomohou obcím k určení, kolik postižených nebo nevyužívaných ploch mají a jak tyto nástroje využít. Dále pak obcím můžeme nabídnout konzultace a průběžné informování o nových skutečnostech.. Informovanost obecních samospráv je podmínkou dobrého fungování celého projektu.

Sjednocující metodologie hlubší analýzy a indikátory

Tato část projektu umožní vytvoření analytiky místní problematiky tak, aby ji bylo možné porovnávat na národní úrovni. Budou navrženy databázové aplikace na data shromážděná z plošné evidence a vytvořeny základní indikátory problematiky. Metoda postupu bude představena veřejnosti příští rok na otevřeném semináři.

Semináře

V minulém roce proběhly dva semináře, první byl orientován přímo na obce a bylo zde několik prezentací na téma národních přístupů z různých úhlů pohledu. Druhý seminář byl sestaven zejména pro zástupce krajů a ministerstev, kterým bylo představeno několik příkladů řešení brownfields na území ČR. V letošním roce proběhl seminář na téma zahraniční přístupy k brownfields, kde se představili čeští, ale i zahraniční odborníci na tuto problematiku, např. z Francie, Nizozemí, Velké Británie, Belgie. Příspěvky jsou na www.brownfieldsinfo.cz. K dispozici je i studie, která porovnává různé zahraniční zkušenosti s evidencí a hlavně s přístupem k řešení této problematiky. Naší snahou není jen zajistit co největší efektivnost vynaložených prostředků a maximalizovat dopad výsledků, ale i zajistit opatření, která by umožnila životaschopnost některých produktů i po ukončení celého projektu. Snadno dostupné výstupy budou moci být opakovaně využívány dalšími obcemi pro jejich nové projekty.

Pro obce je dlouhodobý význam využití brownfields především ve zvýšení místní ekonomie využití území a uchování historického dědictví, omezení výstavby na zelené louce a z toho vyplývající další zábor krajiny. Ze střednědobého hlediska mohou obce využít čerpání ze strukturálních fondů EU a navrhnout prioritní změny právního rámce, aby se do budoucna zamezilo nárůstu nových brownfields. Krátkodobě by to znamenalo zviditelnění obecní problematiky v národním měřítku.

Rešerše právního rámce

Z vyhodnocení analýzy by mělo být zřejmé, s jakými problémy se obce potýkají nejčastěji. Na základě těchto poznatků bude provedena základní rešerše právního rámce dotčených oblastí. Ještě letos budou výsledky prezentovány a diskutovány na semináři s právními poradci a odborníky na danou problematiku. Dále bude připravena doporučující zpráva a navrženo opatření, které by napomohlo vhodným úpravám právního rámce.

Pomoc vybranému regionu s analýzou dat a návrhem opatření

Celá tato část bude konzultována s příslušnými pracovníky regionu. Vytvořené nástroje by měly napomoci regionu s řešením, jak k této problematice přistupovat. Shromážděná data budou předána a poté analyzována, vyhodnocena a navržena k nim vhodná opatření. Rádi bychom tato data využili pro srovnání zkušeností s jinými regiony.

Pomoc vybraným obcím s provedením hloubkové analýzy

Spočívá v představení vytvořených nástrojů. Obce budou seznámeny s procesem, jehož cílem je aktivovat zájem o tuto problematiku a její řešení.

Pomoc třem vybraným obcím s rozvojovým záměrem

Tato část bude demonstrovat proces vytvářející shodu a jednotnou spolupráci jak jednotlivých odborů místní samosprávy, tak vzrůstající zájem veřejnosti. Na základě provedených hloubkových analýz budou vybrány jednotlivé projektové záměry, ke kterým bude dodána ekonomická a technická asistence.

Věříme, že přes veškerou současnou problematiku právní, finanční i daňovou se postupně vytvoří podmínky usnadňující regeneraci brownfields a že v příštích letech bude těchto území ubývat.

AUTOR: Tereza Titěrová
EC HARRIS s.r.o.
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí