zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Uložení pokuty rozhodnutím

24.06.2005
Ovzduší
Uložení pokuty rozhodnutím
Fyzická osoba porušila § 3 odst. 5 zákona č. 86/2002, takže podle § 40 odst. 10 jí uloží obecní úřad pokutu.
Jak máme v takovém případě správně postupovat - udělit pokutu rozhodnutím o uložení pokuty?

Poruší-li fyzická osoba ust. § 3 odst. 5 zákona č. 86/20002 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon): "V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami," dopustí se tzv. jiného správního deliktu a uloží se jí pokuta rozhodnutím o uložení pokuty. Podle § 41 odst. 1 zákona lze řízení o uložení pokuty zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy orgán ochrany ovzduší (§ 42 zákona) zjistil porušení povinnosti, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti nebo zákazu došlo. Dochází tak pouze ke stanovení nejzazší lhůty pro zahájení řízení. Při rozhodování o výši pokuty (§ 40 odst. 10 zákona) přihlíží orgán ochrany ovzduší k závažnosti porušení zákonné povinnosti, době trvání protiprávního stavu, k výši vzniklé nebo hrozící škody a k případ ným následkům protiprávního stavu (§ 41 odst. 3 zákona).

Na základě ust. § 53 odst. 1 zákona se při projednávání tohoto deliktu postupuje podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád (dále jen SŘ). Není třeba nutně konat ústní jednání. Lze je však nařídit za podmínek § 24 SŘ. Pokuta se udělí písemným rozhodnutím, jehož náležitosti jsou upraveny v § 47 SŘ. Jde o:

výrok, který obsahuje rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení právního předpisu, podle něhož bylo rozhodnuto, popřípadě též rozhodnutí o povinnosti nahradit náklady řízení. Pokud se v rozhodnutí ukládá účastníkovi řízení povinnost k plnění, stanoví pro ni správní orgán lhůtu,

odůvodnění, v němž správní orgán uvede, které skutečnosti byly podkladem rozhodnutí, jakými úvahami byl veden při hodnocení důkazů a při použití právních předpisů, na základě kterých rozhodoval,

poučení o odvolání obsahuje údaj, zda se lze proti rozhodnutí odvolat, v jaké lhůtě, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat (§ 54 SŘ).

V rozhodnutí se uvede též orgán, který je vydal, datum jeho vydání, jméno a příjmení účastníků řízení. Rozhodnutí musí být opatřeno úředním razítkem a podepsáno s uvedením jména, příjmení a funkce oprávněné osoby. Co se týče formuláře na vzory správních rozhodnutí, k tomu se vrátíme v příštích číslech Moderní obce.

AUTOR: Mgr. Šárka Lipertová
právnička
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí