zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odpady a kontrola podnikatelů

15.07.2005
Odpady
Legislativa
Odpady a kontrola podnikatelů
Právní poradna pro obce...
Na základě zákona o odpadech č. 185/2001 kontrolujeme podnikatelské subjekty, zda mají uzavřenou smlouvu o likvidaci odpadu. Týká se tato kontrola všech podnikatelů bez ohledu na druh jejich činnosti, či jen těch, kteří v živnostenském listě uvedli provozovnu (navíc zřízenou jen na území naší obce)?

Podle § 80 odst. 1 písm. d) zákona o odpadech (dále jen zákon) obecní úřad kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem. Zákon tedy nikterak nezužuje výkon kontroly pouze vůči subjektům, které podnikají podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Podobně nelze výkon kontroly zužovat jen na ty subjekty, které mají uvedenou adresu provozovny v živnostenském rejstříku. Ze zákona jasně vyplývá, že obecní úřad může kontrolovat všechny právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání.

Jak lze postupovat, když podnikatelé tvrdí, že žádný odpad neprodukují a někteří místo smlouvy o likvidaci odpadu předkládají smlouvy o obalech?

Povinností původců odpadů /§ 16 odst. 1 písm. h)/ je umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. V pochybnostech, zda se movitá věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu považuje za odpad, rozhoduje krajský úřad /§ 78 odst. 2 písm. h)/. A to na návrh vlastníka této movité věci nebo správního úřadu, který provádí řízení, v němž se tato otázka vyskytla, nebo který rozhodnutí o této otázce potřebuje ke své další činnosti.

Podle ust. § 12 odst. 4 zákona je každý povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. K převzetí odpadu do svého vlastnictví na základě § 12 odst. 3 zákona je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která provozuje zařízení k využití, nebo k odstranění, nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která provozuje zařízení podle § 14 odst. 2, nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec. Povinnost uvedená v § 12 odst. 4 zákona znamená značné posílení odpovědnosti původce (a též oprávněných osob, které odpady dále předávají) za další nakládání s jejich odpadem. Předávající si musí ověřit, zda přebírající má příslušný souhlas, který ho opravňuje k nakládání s daným druhem odpadu nebo k nakládání s odpady v dotčeném zařízení. Ověřování se bezesporu tý ká i podnikatelského oprávnění, výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie zřizovací listiny, které musí přebírající na požádání doložit. Živnostenský list, rozhodnutí o udělení koncese, koncesní listina a osvědčení, které jsou průkazem živnostenského oprávnění, jsou (podle § 10 odst. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů) veřejnými listinami.

Zákon o odpadech ukládá původcům odpadů i povinnost převést odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí (podle § 12 odst. 3 zákona), například provozovateli zařízení k využití odpadů či odstraňování odpadů.

Původci mají také povinnost zařazovat odpady podle druhů a kategorií a shromažďovat je utříděné opět podle jednotlivých druhů a kategorií s pomocí vyhlášky číslo 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. (dále jen Katalog odpadů). Další důležitou povinností je vedení průběžné evidence o vznikajících odpadech a o způsobech nakládání s nimi.

Pokud původcům vznikají odpady, které jsou podle Katalogu odpadů zařazeny jako odpad podobný komunálnímu (skupina 20 dle přílohy č. 1 Katalogu odpadů), tedy tzv. živnostenské odpady podobné komunálnímu, zákon o odpadech jim podle ust. § 17 odst. 6 umožňuje zapojit se na základě písemné smlouvy s obcí do systému, který obec zavedla pro nakládání s komunálními odpady. V písemné smlouvě musí být obsažena výše sjednané ceny za tuto službu. Jestliže se původce zapojí do uvedeného systému a neuzavře s obcí tuto smlouvu nebo nezajistí využití, nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem, může mu obecní úřad (podle § 66 odst. 1 zákona) uložit pokutu až do výše 300 tisíc Kč.

AUTOR: Mgr. Karolína Šůlová
tisková mluvčí Ministerstva životního prostředí
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí