zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nový zákon o lesoch začne platiť 1. septembra

01.09.2005
Les
Nový zákon o lesoch začne platiť 1. septembra

Zákon o lesoch, ktorý vrátil prezident SR Ivan Gašparovič na prerokovanie do parlamentu (16. júna), poslanci 23. júna 2005 schválili a vyšiel už v Zbierke zákonov.

Začne platiť 1. septembra, s výnimkou 4. a 12. bodu paragrafu 69, ktorých účinnosť podmieňuje prijatie všeobecných záväzných právnych predpisov. Tie sa týkajú nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasujú oblasti lesov a vyhlášky o lesnej hospodárskej evidencii.

Nový zákon o lesoch pokrýva problematiku lesných pozemkov a zásad ich ochrany. K vyňatiu využívania týchto pozemkov môže dôjsť len v nevyhnutných prípadoch, najmä ak úlohy spoločenského a ekonomického rozvoja nemožno zabezpečiť inak. Norma vymedzuje povinnosti pri územnoplánovacej činnosti a náhradu za stratu mimoprodukčných funkcií lesa, teda výšku a spôsob platby odvodu.

Zákon určuje zásady dovoľujúce vykonávať ťažbu dreva. Ťažiť sa môže drevná surovina po vyznačení ťažby a na základe písomného súhlasu odborného lesného hospodára. Neplatí to pri výchove lesa v lesných porastoch s vekom do 50 rokov. Objem dreva z úmyselnej ťažby, vykonanej v dielci s vekom nad 50 rokov, sa môže oproti objemu ťažby odporučenému v lesohospodárskom pláne prekročiť najviac o 15 %, konštatuje Ministerstvo pôdohospodárstva (MP) SR ako predkladateľ zákona.

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva a člen lesnej stráže zadržia prepravované drevo z lesa vždy, keď jeho pôvod nie je preukázaný. Lesné cesty môže vyžívať každý, kto ich potrebuje na hospodárenie v lesoch alebo na zabezpečenie starostlivosti o dotknuté územie. O sporoch pri využívaní lesných ciest rozhoduje súd.

Orgánom štátnej odbornej kontroly lesa je právnická osoba zriadená MP. Verejnosť s výnimkou vojenských lesov môže lesy využívať, avšak musí dodržiavať zákazy. V prípade odstraňovania následkov havarijných stavov môžu právnické i fyzické osoby vykonať opatrenia bezodkladne. Aj pre vlastníka nehnuteľnosti alebo investora stavby sa ukladá povinnosť dodržať opatrenia, aby pri výstavbe na lesných pozemkoch neporušili bezpečnosť osôb a majetku, zosuv pôdy, padanie stromov.

Zákon sa zaoberá aj náhradou za obmedzenie vlastníckych práv lesa. Náhrada patrí vlastníkovi a správcovi a uplatňuje sa podľa presne vymenovaných prípadov. Na zber, spracovanie a archiváciu údajov o stave a vývoji lesov slúži informačný systém lesného hospodárstva, ktorý zabezpečuje právnická osoba poverená MP.

Na predaj, zámenu, nájom, výpožičku a prevod správy lesného majetku sa vyžaduje súhlas MP alebo jeho orgánu. Výnimky definuje príslušné ustanovenie. Pri predaji a zámene musí správca preukázať nákup lesných pozemkov v primeranej hodnote, výmere a polohe. Orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva je MP, krajský a obvodný lesný úrad. Ich funkcie sú súčasťou štátneho dozoru v lesoch.

S cieľom vytvorenia podmienok na racionálne a efektívne spoločné hospodárenie v lesoch štát podporuje združovanie vlastníkov neštátnych lesov. Ak osoba na lesných pozemkoch poruší ustanovenia zákona, hrozí mu za priestupok pokuta, a to podľa typu priestupku do 5 000 Sk, do 30 000 Sk a do 100 000 Sk, zákon menuje prípady keď to môže byť pokuta od 5 000 Sk do 3 000 000 Sk.

http://www.etrend.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí