zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vybrané zdroje financování regionálního rozvoje včetně procesu místní Agendy 21

12.09.2005
Obecné
Vybrané zdroje financování regionálního rozvoje včetně procesu místní Agendy 21
V tomto článku bychom vám chtěli nabídnout stručný přehled zdrojů, z nichž je možné financovat realizaci procesu MA21.
Z velkého spektra jsme vybrali některé finanční zdroje, které se zaměřují na městský a venkovský prostor, jejich obnovu a rozvoj, na podporu partnerství, spolupráce a zapojování veřejnosti do rozhodování. Systém finančních zdrojů z EU je zobrazen v následujícím schématu.

Komunitní iniciativy (Community Initiatives)
Iniciativy Společenství jsou zvláštní programy zřízené Evropskou komisí k řešení specifických problémů dotýkajících se celého území EU, které doplňují jiné programy Evropského Společenství nebo usnadňují jejich realizaci. Jsou financovány ze strukturálních fondů.


LEADER
Tato iniciativa podporuje rozvoje venkovských regionů. Jejím cílem je podněcovat a podporovat inovační zavádění a realizaci investic zamýšlených v rámci místních strategií, tvorbu originálních integrovaných strategií rozvoje venkovských mikroregionů a podněcovat aktéry na místní úrovni k úvahám a záměrům využití potenciálů jejich území v dlouhodobější perspektivě. Zaměřuje se především na nové formy zlepšování kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického prostředí a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví. Leader je realizován prostřednictvím Místní akční skupiny (MAS), která se skládá z místních zástupců státní správy, neziskového a soukromého sektoru.


Leader je mimo jiné založen na třech klíčových principech:
 1. podpora integrovaných strategií rozvoje území založených na přístupu zdola nahoru (bottom-up)
 2. podpora spolupráce mezi venkovskými regiony
 3. vytváření sítí (networking).
Více o programu Leader :
www.europeum.cz
www.strukturální-fondy.cz
Ministerstvo zemědělství

EQUAL
Hlavním cílem Iniciativy Společenství EQUAL je přispívat k zajišťování rovného přístupu k zaměstnání prostřednictvím hledání a ověřování postupů potlačujících diskriminaci a nerovnost při práci a při hledání zaměstnání. Jde o iniciativu, která je součástí strategie zaměstnanosti EK a pro členské země EU je financována z Evropského sociálního fondu (ESF). Garantem v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Hlavními principy iniciativy EQUAL jsou:
 • partnerství klíčových subjektů v tzv. Rozvojovém partnerství na geografické (regionální partnerství) a sektorové úrovni (oborová partnerství)
 • účast partnerů i cílové skupiny na přípravě, vývoji a implementaci projektu
 • mezinárodní výměna zkušeností
 • vývoje a testování inovačních přístupů a řešení
 • šíření výstupů projektu a jejich využívání v širším kontextu
Více o programu EQUAL:
www.europeum.cz
www.strukturalni-fondy.cz


URBACT
Program Urbact přispívá k vytváření a zavádění nových řešení městské obnovy, která budou přínosem pro obyvatele všech evropských měst. Hlavním opatřením programu URBACT je vytvoření a zajištění funkčnosti sítí měst a územních správních jednotek. Program má 14 tématických sítí, ve kterých se setkávají odborníci partnerských měst z členských států EU, kde si vyměňují zkušenosti o problematice, kterou řeší města a městské regiony. Tento program nabízí zajímavé možnosti spolupráce mezi městy z členských zemí EU.

Program URBACT vychází z iniciativy Společenství, sdružuje města v rámci programu URBAN a má dva cíle:
 1. Rozvíjet mezinárodní výměny zkušeností mezi městy, která se podílejí na programech URBAN I a URBAN II, městy účastnícími se pilotních urbanistických projektů, jejich partnery a od 1. května 2004 též mezi městy nových členských zemí s více než 20 000 obyvateli.
 2. Shromažďovat poučení, která jsou výsledkem analýzy těchto zkušeností.

Více o Programu Urban II a Urbact:
www.europeum.org
www.strukturalni-fondy.cz

URBAN II viz program URBACT


INTERREG III

Program INTERREG III zahrnuje tři části:
 • A - přeshraniční spolupráce napomáhající přeshraniční spolupráci a integrovanému rozvoji mezi sousedícími regiony.
 • B - se zaměřuje na národní spolupráci vedoucí k vytvoření integrovaného a vyváženého území v celé Evropské Unii.
 • C - si klade za cíl posílení meziregionální spolupráce a zlepšení politik a technik meziregionálního ekonomického rozvoje.

Všechny tři části programu Interreg jsou v ČR v gesci MMR.

INTERREG IIIA
Tato Iniciativa Společenství je v ČR realizována prostřednictvím pěti samostatných programů podle jednotlivých hranic:
 • s Polskem,
 • s Rakouskem,
 • s Bavorskem,
 • se Saskem,
 • se Slovenskem.
Základním cílem všech pěti programů Iniciativy Společenství INTERREG IIIA je pozvednout celkovou socioekonomickou úroveň příhraničních regionů s ohledem na obchodní, hospodářské, turistické a kulturní vztahy mezi sousedícími regiony.

Jednotlivé programy se zaměřují zejména na:
 • podporu rozvoje měst a venkova
 • nepřímou podporu podnikání a rozvoje malých a středních firem, hospodářskou spolupráci a rozvoj hospodářského sektoru
 • rozvoj cestovního ruchu a turistiky
 • podporu integrace trhu práce a sociální zařazení
 • rozvoj lidských zdrojů, technologický rozvoj, vzdělávání, na kulturu, vědu a zdravotnictví s cílem zvýšit produktivitu a pomáhat při vytváření udržitelných pracovních příležitostí
 • ochranu přírody a životního prostředí, podporu obnovitelných zdrojů energie
 • rozvoj dopravy a regionálních informačních a komunikačních sítí
 • podporu malých místních iniciativ, socioekonomických aktivit s cílem podpořit projekty typu "lidi pro lidi", tj. zvýšit spolupráci mezi komunitami z obou stran hranice
Více k Interreg III A na adrese: www.strukturalni-fondy.cz, kde je k dispozici také informační brožura.


INTERREG IIIB CADSES
Cílem iniciativy Interreg IIIB CADSES je rozvinout nadnárodní spolupráci zemí prostoru CADSES mezi ústředními, regionálními a místními orgány tak, aby byl dosažen vyšší stupeň územní integrace v Evropě. Tato iniciativa podporuje české projektové partnery ve spolupráci ve střední Evropě, jaderské a podunajské oblasti a jihovýchodní Evropě. Jde především o integraci všech dílčích složek prostorového plánování území.


Integrace v území CADSES se orientuje na dosahování těchto cílů:
 • stanovení společného chápání územních politik,
 • zřízení základny pro rozvíjení společných pravidel a zásad v územním plánování,
 • vytváření jednotné představy dopravních a komunikačních sítí,
 • podpora nejlepších podmínek trvale udržitelného rozvoje,
 • ochrana přírodního dědictví a předcházení jeho devastaci - včetně předcházení povodním a katastrofám,
 • zhodnocení potenciálu kulturního a historického dědictví jako prvku ekonomického rozvoje.
Více na:
www.strukturalni -fondy.cz
www.crr.cz

INTERREG IIIC

Interreg IIIC podporuje evropská projektová partnerství mezi městy, regiony a jinými subjekty činnými v městském a regionálním rozvoji. Cílem programu je iniciovat intenzivnější výměnu zkušeností a vypracování společných strategií a aktivit v oblasti regionálního rozvoje.

Program umožňuje nesousedícím regionům spolupracovat v rámci společných sítí, individuálních kooperačních projektů anebo v operacích regionálního rámce.

Výstupy operací realizovaných v rámci iniciativy Interreg IIIC mají podobu:
 • studií, výzkumů a přípravy budoucích projektů
 • školení, seminářů, workshopů, konferencí, studijních cest, společných jednání
 • marketingových strategií a aktivit
 • informační činností a aktivit podporujících vztah s veřejností
 • managementu a koordinace; pilotních a ukázkových projektů
 • ostatních aktivit, které přispívají k dosažení cílů iniciativy.

Více o Interreg IIIC:
www.crr.cz
www.strukturalni-fondy.cz

Podpora obnovy venkova

Cílem programu je vytvoření organizačních a ekonomických podmínek pro podporu obyvatel venkova a samospráv k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství. Jde o podporu pilotních projektů venkovských mikroregionů, přinášejících vhodné inovace, nové možnosti využití současně nevyužívaných objektů a podpora obcí oceněných v soutěži Vesnice roku - jako příkladů dobré praxe.

Kritéria:
 • soulad projektu s cíli Programu obnovy venkova a s platnými regionálními programy,
 • výsledky dosavadní realizace projektu, popř. předcházejících projektů, v rámci Programu obnovy venkova,
 • účast občanů, zájmových skupina občanských sdružení na přípravě projektu,
 • účinnost, efektivnost a udržitelnost projektu odvozená z projektovaných parametrů, popř. analýzy nákladů a výnosů,
 • vytváření nových pracovních příležitostí snižujících nezaměstnanost nebo dojížďku za prací a zachování těch pracovních míst, které by byly bez realizace projektu ztraceny,
 • současné řešení více věcných problémů obnovy vesnic a rozvoje mikroregionu,
 • vyšší využití alternativních a obnovitelných místních zdrojů energie včetně využití biomasy.


Více na:
www.mmr.cz
forum.isu.cz/

Společný regionální operační program (SROP)

Hlavním cílem je dosažení trvalého a vyváženého rozvoje regionů v ČR i růst kvality života všech skupin obyvatel regionů na základě povzbuzování nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku , na zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí, na rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace.


Program se dělí do čtyř priorit:
 • Regionální podpora podnikání
 • Regionální rozvoj infrastruktury
 • Rozvoj lidských zdrojů v regionech
 • Rozvoj cestovního ruchu

Více o SROPu:
www.strukturalni-fondy.cz
www.mmr.cz


Další programy v gesci Ministerstva pro místní rozvoj naleznete ZDE.

Evropský sociální fond
Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze strukturálních fondů Evropské unie. Základním strategickým dokumentem pro získání podpory z ESF je Národní rozvojový plán, jehož cíle jsou realizovány prostřednictvím pěti operačních programů:
 • OP Průmysl a podnikání
 • OP Infrastruktura
 • OP Rozvoj lidských zdrojů
 • OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
 • Společný regionální operační program
Na prioritní oblasti politiky zaměstnanosti obsažené v Evropské strategii zaměstnanosti navazuje Národní akční plán zaměstnanosti, mezi jehož základní pilíře patří:
 1. zlepšování zaměstnatelnosti,
 2. rozvoj podnikání a vytváření pracovních míst,
 3. podpora přizpůsobitelnosti zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců,
 4. posilování rovných příležitostí pro muže a ženy.
Gestorem ESF je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Více o ESF:
www.nvf.cz

EAFRD
V současné době probíhají přípravy národních programovacích dokumentů pro
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD). Tento nový fond je reakcí na situaci, kdy podpory poskytované v oblasti zemědělství a venkova jsou rozděleny do několika zdrojů, což v některých případech způsobuje nepřehlednost a plynou z toho nedorozumění. Proto byl v EU přijat návrh vytvořit za účelem jednotného poskytování těchto podpor nový fond, nazvaný Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD). Tento fond by měl nejen nahradit opatření podporovaná v současnosti operačním programem Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP) a Horizontálním plánem rozvoje venkova (HRDP), ale rozšířit tuto podporu i na nové oblasti jako je např. lesnictví, NATURA 2000 nebo rozvoj malých obcí.
Podvýbor rozvoje venkova Poslanecké sněmovny ČR ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova a Asociací soukromých zemědělců organizuje národní diskusi po krajích (www.narodnidiskuse.cz), jejímž úkolem je definovat specifické požadavky jednotlivých krajů a priority v rámci všech tří os opatření.


Více na:
www.mze.cz
www.vuze.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí