zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z rozkladové komise MŽP

20.10.2005
Odpady
Z rozkladové komise MŽP
K určování místní příslušnosti správního úřadu dle § 78 odst. 6 zákona o odpadech

č. 15/2005

k § 78 odst. 6 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
k § 7 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

Správní řád nelze považovat za zvláštní právní předpis ve smyslu ustanovení § 78 odst. 6 zákona o odpadech, protože dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona o odpadech je správní řád ve vztahu k zákonu o odpadech předpisem subsidiárním.
(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 25. dubna 2005, č.j. M/100488/05, SRK/264/P-1710/05)

Ministerstvo svým rozhodnutím zrušilo k odvolání společnosti A. rozhodnutí Krajského úřadu S.k., odboru životního prostředí a zemědělství, kterým krajský úřad na základě žádosti Městského úřadu Ř., odboru životního prostředí, rozhodl dle § 78 odst. 2 písm. h) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), o železničních pražcích, ze kterých je vybudováno oplocení kolem pozemku p.č. … v k.ú. J., tak, že jsou odpadem. Rozhodnutí krajského úřadu bylo zrušeno z důvodu jeho místní nepříslušnosti v dané věci rozhodnout.
Ministerstvo vycházelo z ustanovení § 78 odst. 2 písm. h) zákona o odpadech, které zakládá pravomoc krajského úřadu rozhodnout v pochybnostech, zda se movitá věc, kterou lze zařadit do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, považuje za odpad. Tímto ustanovením je založena věcná příslušnost krajského úřadu ve věci rozhodnout. Při určení místní příslušnosti krajského úřadu je dle názoru ministerstva nutno vycházet z ustanovení § 78 odst. 6 zákona o odpadech, a jelikož v daném případě místní příslušnost prvoinstančního orgánu pro rozhodování zákon o odpadech neřeší, vycházelo ministerstvo při jejím určení z ustanovení § 7 správního řádu. Poněvadž v řízení o určení, zda je movitá věc odpadem či nikoli, se nejedná o činnost účastníka řízení, řídí se místní příslušnost krajského úřadu ustanovením § 7 odst. 2 správního řádu. Na podkladě tohoto závěru ministerstvo dovodilo, že místně příslušným krajským úřadem ve věci je Magistrát hl. m. Prahy, jelikož místní příslušnost je určována sídlem společnosti, které se nachází v Praze.
Magistrát hl. m. Prahy podal podnět k přezkoumání výše uvedeného rozhodnutí ministerstva mimo odvolací řízení s tím, že napadené rozhodnutí nebylo vydáno v souladu s platnými právními předpisy. Podle ustanovení § 78 odst. 6 zákona o odpadech je k rozhodování dle odst. 2 místně příslušný krajský úřad, v jehož obvodu je provozováno zařízení nebo činnost, nebo se nachází věc, které se rozhodnutí týká.
Podnět ministr v souladu s ustanovením § 61 odst. 2 správního řádu předložil k posouzení své zvláštní (rozkladové) komisi a s přihlédnutím k jejímu návrhu zahájil mimodvolací přezkumné řízení a v jeho závěru předmětné rozhodnutí zrušil, neboť bylo vydáno v rozporu se zákonem.

Z odůvodnění:
Ustanovení § 78 odst. 6 zákona o odpadech stanoví, že pokud tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem není stanoveno jinak, je k rozhodování v pochybnostech místně příslušný krajský úřad, v jehož obvodu je provozováno zařízení nebo činnost, nebo se nachází věc, které se rozhodnutí týká. Jelikož místní příslušnost není upravena ani v zákoně o odpadech, ani ve zvláštní právní úpravě, je třeba bez dalšího aplikovat ustanovení § 78 odst. 6 zákona o odpadech.
Správní řád nelze považovat za zvláštní právní předpis ve smyslu ustanovení § 78 odst. 6 zákona o odpadech, protože dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona o odpadech je správní řád ve vztahu k zákonu o odpadech předpisem subsidiárním. Bez dalšího výslovného zákonného zmocnění jej nelze použít jako předpisu speciálního (zvláštního právního předpisu).
Dle ustanovení § 78 odst. 6 zákona o odpadech je tedy místně příslušným správním úřadem k rozhodování v pochybnostech podle ustanovení § 78 odst. 2 písm. h) zákona o odpadech Krajský úřad S.k., neboť posuzovaná věc, které se rozhodnutí týká, se nachází v územním obvodu Středočeského kraje.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí