zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z rozkladové komise MŽP

25.10.2005
Příroda
Z rozkladové komise MŽP
Výklad k účasti autorizovaných osob podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., při posuzování vlivů koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

9/2005

k § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů k §§ 6, 8 a 9 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Při posuzování vlivů na životní prostředí, tam kde jde o evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, je ke zpracování dokumentace podle § 8 (popř. oznámení podle § 6) a posudku (§ 9) podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zapotřebí autorizace dle § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. Ten, kdo se podílel na zpracování oznámení nebo dokumentace, se nemůže v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. ani dílčím způsobem zúčastnit na zpracování posudku.

Odůvodnění:
Zákon č. 218/2004 Sb. v návaznosti na požadavek evropské směrnice č. 92/43/EHS vnesl do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, mj. ustanovení k ochraně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (§ 45a - § 45i). Jestliže orgán ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. nevyloučí významný vliv záměru nebo koncepce na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, musí být koncepce či záměr investora předmětem posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a zvláštních právních předpisů. Ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb. zakotvuje jiná kritéria a přísnější požadavky na posouzení vlivu na území Natura 2000 než zákon č. 100/2001 Sb. Osoba, která je držitelkou autorizace dle § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., by se tedy měla zúčastnit i na zpracování posudku dle § 9 zákona č. 100/2001 Sb. Vzhledem k tomu, že zpracování dokumentace,
resp. oznámení zabezpečuje oznamovatel, je třeba ve fázi zpracování posudku zajistit kvalifikované hodnocení („oponenturu“) předložené dokumentace, resp. oznámení a všech podaných vyjádření k nim. Význam účasti autorizované osoby dle § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. v procesu EIA zvyšuje skutečnost, že samotné stanovisko o posouzení vlivů na životní prostředí není závazným podkladem pro navazující řízení, kdežto posouzení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i odst. 8 a 9 zákona č. 114/1992 Sb. má tento závazný charakter. Zákon č. 114/1992 Sb. je třeba považovat za speciální právní předpis ve vztahu k zákonu č. 100/2001 Sb. Obsahuje však zejména hmotněprávní úpravu, v procesních otázkách se postupuje podle zákona č. 100/2001 Sb. Proto je v rámci procesu posuzování vlivů záměru či koncepce na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti třeba dodržet požadavek § 9 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., podle kterého ten, kdo se podílel na zpracování oznámení nebo dokumentace, se nemůže ani dílčím způsobem zúčastnit na zpracování posudku.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí