zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nejen kvalita produktů, ale i kvalita života

09.11.2005
EMS
Nejen kvalita produktů, ale i kvalita života
Podporu jakosti a její oceňování bereme velmi vážně, protože tuto oblast považujeme za důležitou součást úsilí o úspěch našich firem doma i ve světě.
 Budeme vděčni za spolupráci všem, kterým leží na srdci kvalita výrobků a služeb českých podnikatelských subjektů i organizací veřejného sektoru.
Rada ČR pro jakost vyhlásila v rámci Národního programu podpory jakosti pro letošní rok pět priorit:
vytváření podmínek pro zvyšování konkurenceschopnosti českých producentů v jednotném trhu Evropské unie;
zvyšování kvality práce veřejného sektoru;
společenskou odpovědnost organizací (CSR);
podporu aktivit pro oceňování kvality v sociální oblasti;
zvyšování kvality práce organizací v cestovním ruchu.
V oblasti konkurenceschopnosti českých firem bylo, domnívám se, dosaženo značného pokroku. Dlouhých devět let čekala česká ekonomika na vyšší než pětiprocentní růst. Letos ve druhém čtvrtletí se dočkala, hrubý domácí produkt vzrostl o 5,1 procenta. To je nejvyšší tempo růstu od poloviny roku 1996. Ovšem z ekonomického pohledu je ve srovnání s rokem 1996 naše hospodářství nyní v mnohem lepší kondici. Růst je tažen exporty, nikoliv jen domácí poptávkou, což je skutečnost, která bezesporu vypovídá o konkurenceschopnosti našich vývozců na evropských trzích. HDP také výrazně roste díky podpoře zahraničních investic a úspěšnému čerpání prostředků z fondů Evropské unie, zejména fondů na podporu podnikání.
Mimořádnou pozornost věnuje rada v současném období úkolu podstatně zlepšit kvalitu práce ve veřejném sektoru. Na základě výsledků námi dříve podporovaných pilotních projektů certifikace podle ISO 9001 a 14001 a uplatněním evropského modelu zlepšování organizace CAF (společný hodnotící rámec) ve více než 50 organizacích územní veřejné zprávy (krajské a městské úřady) vytvořila rada ve spolupráci s úřadem vlády a Ministerstvem vnitra dobré předpoklady pro aplikaci těchto metod v široké škále organizací veřejného sektoru (úřady, školy, nemocnice apod.). Navíc byl v letošním roce model CAF implementován jako projekt NPJ v České obchodní inspekci s velmi pozitivními výsledky. Debatě o perspektivách zlepšování veřejné správy, propagaci modelu CAF a využívání benchmarkingu jistě prospěje i II. ročník konference o kvalitě ve veřejném sektoru, pořádaný MVČR pod záštitou Rady ČR pro jakost v prosinci 2005 v Plzni.
Radě ČR pro jakost jde však také o kvalitu společenského prostředí a vztahů v ČR. Rozumíme tím vztahy mezi občany a veřejnou správou, mezi organizacemi navzájem, vztah organizací k zaměstnancům nebo vztah k  životnímu   prostředí  . Aktivity Evropské unie realizované pod názvem Corporate Social Responsibility (CSR - společenská odpovědnost firem) podporují přístup, kdy organizace integrují do svých podnikatelských aktivit a do svých vztahů se zainteresovanými stranami dobrovolně aspekty společenské, sociální a environmentální. I když zde musíme ještě mnohé dohánět, jsem rád, že v tomto směru již byly podniknuty první závažné kroky. Nemalé aktivity v této souvislosti vyvíjí sdružení "Korektní podnikání", které bylo ustaveno v loňském roce. V současné době sdružuje již více než 20 významných podnikatelských subjektů a jako jeden z projektů podpory jakosti 2005 připravilo projekt certifikace organizací, které požadavky modelu CSR splňují.
V rámci projektů NPJ byla řešena řada dalších projektů, ať již ve sféře sociálních služeb, přijímání nových značek kvality do programu Česká kvalita nebo zvyšování kvality služeb v restauracích a další. O tom informují členové rady v jiných článcích této přílohy. Rada reaguje i na negativní tendence některých obchodníků vedoucí k omezování práv spotřebitelů (různé formy klamání spotřebitelů) a snaží se přispět svými aktivitami ke zvyšování ochrany jak zákazníků, tak i všech ostatních účastníků trhu.
Přivítáme aktivitu všech, kteří mají na podpoře růstu nejen kvality produktů, ale i kvality života občanů naší republiky zájem. Jsme rovněž připraveni se poučit ze všech vašich zkušeností, které přispějí ke zvyšování české konkurenceschopnosti a posílení tržního postavení našich výrobků a služeb v mezinárodním měřítku.
Autor je náměstkem ministra průmyslu a obchodu a předsedou Rady ČR pro jakost, jejímž posláním je realizace Národní politiky podpory jakosti (NPJ)
NADTITULEK: V globálním světě se právě naše planeta, její příroda a osídlení lidskou civilizací stává jediným uzavřeným systémem

Kvalita a inovace - cesta k udržitelnému rozvoji
AUTOR- Alena Plášková

Kvalita nabývá v novém století širší dimenze. Jestliže se dříve spojoval tento pojem pouze s výrobky a poskytovanými službami, dnes je nedílnou součástí úvah i při zajišťování průběhu procesů a v nich používaných zdrojů. Dobré jméno si firma u zákazníka nezískává pouze svými produkty, nýbrž i jejich cenou, která je odrazem efektivnosti vynakládaných zdrojů. Neméně důležité jsou pro kupující i služby spojené s prodejem (profesionální přístup a individuální péče o zákazníka, informovanost, dodací a platební podmínky). V neposlední řadě je kladen důraz na dobré jméno výrobce či prodejce. Toho je však možné docílit nejen nabízenými výrobky či službami, ale i prokazatelnými zárukami v péči o kvalitu  životního   prostředí  , bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a v neposlední řadě i v péči o rozvoj lokality, v níž organizace působí (sociální a společenská odpovědnost firem). Jediným měřítkem udržitelného vývoje se stává kvalita a její inovace, v nichž jsou promítnuta všechna uvedená hlediska.
Naší veřejnosti je znám pojem trvale udržitelný rozvoj. Kdybychom se však zeptali (i náhodně), zjistili bychom, že názory na obsah pojmu jsou různé. Avšak úvahy i pochybnosti o rozumném vývoji přírody i společnosti se objevují prakticky od počátku minulého století.
Obavu o zachování života na Zemi zřetelně vyjádřili v roce 1960 ekonomové i politikové v zakládací listině Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Když tato organizace v roce 2004 hodnotila stav  ekologické  politiky v České republice, adresovala nám celkem 53 doporučení. Mezi jinými např. snížit energetickou náročnost ekonomiky, věnovat pozornost narůstajícímu objemu silniční dopravy a ochraně biologické rozmanitosti. V souvislosti s dramatickým růstem  znečištění  všech složek  životního   prostředí  v šedesátých letech dvacátého století se začaly problémem zabývat skutečně systémově i významné vědeckovýzkumné organizace a došly tak k závěru, že v uzavřeném systému naší planety není kvantitativní růst trvale možný. V globálním světě se právě naše planeta, její příroda a osídlení lidskou civilizací stává jediným uzavřeným systémem. Tento výsledek se dnes některým lidem může jevit banálním, do obecného povědomí se však prosazoval a prosazuje jen ztěžka a postupně. Lidstvo prožívalo celé své dějiny v systémech otevřených, v neustálém dobývání nových území, která poskytovala nové přírodní zdroje, otevírala možnosti dalšího odbytu produktů, stávala se však i úložišti  odpadů  . Žilo se na dluh prostoru i času. Přechod na kvalitu byl proto zcela logickým vyústěním.
Za trvale udržitelný rozvoj je v současnosti považováno zabezpečení rovnováhy tří základních složek: ekonomické, environmentální (vztah k  životnímu   prostředí  ) a sociální tak, aby uspokojování současných potřeb neohrozilo potřeby budoucích generací. Tato vize je však různě vnímána i upřednostňována. Máme Radu vlády pro udržitelný rozvoj. Máme strategii udržitelného rozvoje. Každoročně je zpracovávána a zveřejňována Situační správa. Ta potvrzuje, že se výkonnost naší ekonomiky zlepšuje. Tento výkon však není vždy v pozitivním vztahu k  životnímu   prostředí  . Materiálová, energetická i dopravní náročnost ve vztahu k hrubému domácímu produktu nevykazuje razantnější zlepšení. Snižování  znečištění   ovzduší  , vod a půdy jde pomalu. Rovněž nepříznivé jsou i  emise  oxidu uhelnatého a skleníkových  plynů  . Na straně druhé je však možno zaznamenat zvyšování kvality života našich lidí. Roste průměrné délka života, v rámci EU vykazujeme nejnižší podíl populace žijící pod hranicí chudoby, ve srovnání se zeměmi Visegrádské čtyřky máme relativně nízkou míru nezaměstnanosti.
V Johannesburgu byla na Summitu OSN v roce 2002 předložena Deklarace tisíciletí, která obsahuje osm cílů:
1. boj proti korupci, prosazování demokracie a vlády zákona,
2. postupně přejít k obnovitelným zdrojům energie (vodní, větrné a sluneční),
3. dotace výroby energií z jaderných fosilních paliv převést na zpracování obnovitelných zdrojů,
4. do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí bez přístupu k pitné vodě a kanalizaci,
5. vytvořit fond solidarity, který by umožnil snížit do roku 2015 počet lidí vydělávajících méně než jeden dolar denně,
6. zajistit přístup chudých zemí na zemědělské trhy vyspělých zemí,
7. do roku 2015 obnovit stavy ryb v mořích a oceánech,
8. razantně snížit vymírání živočišných druhů.
Jak může kvalita a její inovace přispět k naplnění těchto cílů? Každá firma potřebuje lidi, suroviny, technologie i energii. Jde však o to, zda jsou tyto zdroje čerpány a využívány s rozmyslem a zda výsledkem procesů jsou ty správné produkty. V posledním období se výrazně zvýšila bezpečnost výrobků, podniky si uvědomují vlastní míru odpovědnosti za ochranu  životního   prostředí  , za bezpečnost svých zaměstnanců i jejich rozvoj. K dispozici mají nejen příslušnou legislativu, která stále více zohledňuje ochranu veřejných zájmů i zájmů jednotlivců, ale i různé pobídkové nástroje, které jsou mnohými využívány. Máme tisíce podniků, které jsou držiteli certifikátů pro systémy řízení kvality podle normy ISO 9001, řada z nich je držitelem certifikátů pro environmentální systémy řízení podle normy ISO 14001 či EMAS, dále certifikátů za systémy bezpečnosti a ochranu zdraví při práci podle směrnice OHSAS 18001 nebo osvědčení Bezpečný podnik. Od roku 1995 je i v naší republice udělována cena za kvalitu organizacím, které dosáhly celkově vynikajících výsledků jak v oblasti klíčových ukazatelů, tak i ve vztahu k  životnímu   prostředí  , ke svým zaměstnancům, k zákazníkům i k celé společnosti. Ke zdůraznění bezpečnosti, vyšší úrovně kvality i šetrnosti k  životnímu   prostředí  využívají naši výrobci různé značky kvality. Mnohé z těchto značek jsou zařazeny do programu Česká kvalita.
Neustále jsou hledány nové možnosti zlepšování kvality výrobků a služeb, procesů, všech potřebných zdrojů i kvality celého systému řízení. K tomu významně přispívají i různé odborné konference, na nichž jsou prezentovány nové poznatky a poskytovány příležitosti k vzájemné výměně zkušeností a sdílení nejlepších praxí. Každoročně jsou např. u příležitosti Světového dne kvality (druhý čtvrtek v listopadu) pořádány v evropských zemích mezinárodní konference Evropský týden kvality. Ty letošní jsou zaměřeny na nové směry v oblasti kvality ve vztahu k udržitelnému rozvoji. Mottem české konference je "Kvalita a inovace - cesta k udržitelnému rozvoji". Věřím, že bude inspirativní.
Autorka je předsedkyní České společnosti pro jakost
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí