zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Malé stacionární zdroje a znečišťování ovzduší

24.11.2005
Ovzduší
Legislativa
Malé stacionární zdroje a znečišťování ovzduší
Obecně se předpokládá, že malé stacionární zdroje spalování paliv, tj. zdroje o jmenovitém tepelném výkonu do 200 kW, budou rovněž malým znečišťovatelem ovzduší.
Porovnáním údajů uváděných v emisních bilancích asi od roku 1980 do současnosti zjistíme, že procentní podíl malých zdrojů na celkových emisích postupně vzrůstá, a to především u tuhých znečišťujících látek a SO2.

Nárůsty jsou však zřetelné i u dalších látek, zejména u polyaromatických uhlovodíků (PAHs), které souvisejí se zvyšujícím se podílem spalovaného dřeva.

Tento trend je patrný zejména od konce devadesátých let, kdy u velkých a středních zdrojů znečišťování došlo k obecnému naplnění povinností dodržování emisních limitů, a tím ke snížení množství produkovaných emisí, a malé zdroje se tak staly u některých škodlivin dominantní skupinou.

ZÁKONY A VYHLÁŠKY

Základním obecně závazným předpisem, který upravuje povinnosti právnických a fyzických osob v ochraně životního prostředí, je zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Ten v § 12 ukládá všem provozovatelům malých zdrojů znečištění, kterými jsou podnikající fyzické a právnické osoby, zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest. Za oprávněnou osobu se považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který absolvoval odborný kurz a obdržel od Ministerstva životního prostředí ČR osvědčení o autorizaci.

Souvisejícími předpisy jsou pak NV č. 352/2002 a vyhláška č. 356/2002. Nařízením vlády č. 352/2002 se stanoví emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Právě podle přílohy č. 7 tohoto NV je prováděno jednorázové měření účinnosti, množství vypouštěných látek a kontroluje se stav spalinových cest.

Vyhláška č. 356/2002 naproti tomu stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných látek, tmavost kouře, podmínky autorizace osob apod.

PRAVIDELNÉ KONTROLY

Jak je to s malými stacionárními zdroji znečištění z pohledu EU? V současné době není a ani se nepředpokládá přijetí směrnice, která by se samostatně zabývala malými stacionárními zdroji znečišťování. Tato problematika je částečně zavedena ve směrnici č. 2002/91/ES, která je do našeho právního řádu transponována novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Podle čl. 8 této směrnice se stanoví nezbytná opatření k zavedení pravidelných kontrol kotlů se jmenovitým výkonem od 20 do 100 kW. Směrnice závazně stanoví interval kontroly kotlů jedenkrát za 2 roky pouze u kotlů nad 100 kW jmenovitého výkonu. V ostatních případech jsou záležitosti spojené s kontrolou kotlů ponechány na rozhodnutí na národní úrovni.

Koncepce kontroly malých zdrojů znečištění byla v naší legislativě zakotvena v předstihu v již zmíněném zákoně č. 86/2002 Sb., kde je stanovena četnost kontrol jedenkrát za 2 roky. Tato povinnost je zavedena u zdrojů na plynná a kapalná paliva od 11 do 200 kW a u zdrojů na tuhá paliva od 15 do 200 kW, s výjimkou spalovacích zdrojů občanů. Požadavky EU v oblasti kontrol malých spalovacích zdrojů znečištění tedy nejen plníme, ale dokonce překračujeme.

Přes zásadně jiné postavení kominické živnosti v SRN, kde kominictví je vázanou živností se zachováním kontroly státu nad některými jejími aspekty, je kontrola malých spalovacích zdrojů koncipována podobně. Zde jsou jedenkrát ročně jednotně podrobovány kontrole spotřebiče od 12 kW výše, a to u všech provozovatelů zdrojů bez rozdílu - tedy včetně soukromých osob. Vzhledem k tomu, že výrobci přicházejí na trh se spotřebiči o jmenovitém výkonu 11 kW a nižším, je ve SRN snahou snížit hranici výkonu měřených malých spalovacích zdrojů pod 12 kW (až ke 4 kW). Výsledky měření jsou soustředěny a statisticky zpracovány Společenstvem kominických mistrů SRN. Tyto výsledky pak dokumentují změny v kvalitě ovzduší a jsou podkladem pro potřebná legislativní opatření. Podobně je tomu ale i v Rakousku a dalších zemích EU.

Pro dokreslení pouze jeden údaj - když se v Německu asi před 30 lety s měřením malých spalovacích zdrojů začínalo - bylo téměř 50 % měření nevyhovujících. Dnes již nevyhovuje jen asi 5 % měření u plynových spotřebičů a 8 % měření u spotřebičů na kapalná paliva.

PRVNÍ VÝSLEDKY

U nás probíhají kontroly malých zdrojů znečištění podstatně kratší dobu než v sousedním Německu, přesto již lze zhodnotit první cyklus měření. Po téměř třech letech, kdy je toto měření prováděno, bylo právnické osobě, která je ze zákona pověřena sběrem dat a kterou je právě Společenstvo kominíků ČR, předáno přibližně 30 tisíc protokolů. Tyto materiály se nyní nacházejí ve stavu statistického zpracování, které provádí Český hydrometeorologický ústav. Získané výsledky jistě potvrdí užitečnost kontrolní činnosti a její významný příspěvek ke snižování emisí škodlivých látek do ovzduší.

Z předaných protokolů lze přesto již dnes vyčíst, že většina podnikatelů o své spotřebiče pečuje relativně slušně a že i pod tlakem zákona č. 86/2002 Sb. zajišťuje provádění jejich pravidelné údržby a seřizování. Většina měřených spotřebičů splnila požadavky dané zákonem. Přesto lze předběžně konstatovat, že asi v 8 % případů bylo měření nevyhovující z hlediska parametrů spalin. Větším problémem je kontrola stavu spalinových cest, která se v souladu s požadavkem zákona č. 86/2002 Sb. provádí současně s měřením. V tomto případě bylo zjištěných závad mnohem více.

MĚŘENÍ VŠECH SPALOVACÍCH ZDROJŮ?

Měření malých spalovacích zdrojů je z hlediska ochrany ovzduší jistě krokem správným směrem, včetně kontroly spalinových cest. Největším přínosem pro životní prostředí by ovšem bylo, pokud by se povinnost měření malých spalovacích zdrojů rozšířila na všechny spotřebiče paliv, tedy i na ty, které nejsou provozovány pro podnikatelskou činnost. Z praxe víme, že největším znečišťovatelem jsou staré, lokální spotřebiče na plynná a tuhá paliva, používaná zejména v domácnostech.

Prvním počinem ke zlepšení situace v oblasti ochrany ovzduší z pohledu malých spalovacích zdrojů je novela zákona č. 86/2002 Sb. (zákon č. 385/2005). Její součástí je rozšíření povinností ke kontrole účinnosti, množství vypouštěných látek a kontroly spalinových cest u malých spalovacích zdrojů na všechny právnické a fyzické osoby, tedy nově i na státní a neziskové organizace, např. i na družstva vlastníků bytů. Také dochází ke změně některých ustanovení NV č. 352/2002 Sb., např. limitů účinnosti spalování a obsahu CO ve spalinách tak, aby lépe vyhovovaly technickým parametrům spotřebičů paliv.

Měřením účinnosti spalování, množství vypouštěných látek a kontrolou stavu spalinových cest u malých stacionárních spalovacích zdrojů jsou plněny nejen požadavky zákona č. 86/2002 Sb. a směrnice EU č. 2002/91/ES, ale také dochází ke zlepšení stavu ovzduší, úsporám paliv a ochraně zdraví a životů osob.

AUTOR: Ing. JIŘÍ KOUTNÝ
předseda technické komise
Společenstva kominíků ČR
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí