zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Integrované povolení pro velké firmy

29.11.2005
IPPC
Integrované povolení pro velké firmy
Základem integrované prevence v ochraně životního prostředí je odklon od složkové ochrany životního prostředí směrem ke komplexnímu posouzení dopadu provozu vybraných průmyslových a zemědělských zařízení.
Zákon o integrované prevenci1 (IPPC), který s účinností od 1. 1. 2003 přinesl do českého environmentálního práva princip vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku, požaduje, aby velká průmyslová, resp. zemědělská zařízení získala integrované povolení a provozovala je podle uložených závazných podmínek.

Předmětem tohoto článku je kromě shrnutí současné agendy IPPC zejména výzva provozovatelům IPPC zařízení, která jsou v režimu přechodných ustanovení zákona a povinnost provozovat na základě integrovaného povolení tak na ně dopadá s určitým odkladem, tj. s říjnem 2007, ke včasnému podání žádosti o vydání integrovaného povolení. Pokud do tohoto data nenaplní zákonné požadavky, kontrolní orgány jsou povinny je sankcionovat, resp. jejich činnost zastavit.

Jedná se o provozovatele zařízení podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci, pro která byla podána žádost o stavební povolení do 30. 10. 1999 a současně byla uvedena do provozu do 30. 10. 2000. Pokud tito provozovatelé chtějí zařízení provozovat i po 30. 10. 2007 (tj. po uplynulém sedmiletém přechodném období), musí do uvedeného data získat pravomocné integrované povolení.

INTEGROVANÁ PREVENCE

Základem integrované prevence v ochraně životního prostředí je odklon od složkové ochrany životního prostředí směrem ke komplexnímu posouzení dopadu provozu vybraných průmyslových a zemědělských zařízení. Pro takto vybraná zařízení se namísto jednotlivých složkových povolení vydává povolení jediné - integrované povolení. Smyslem je v rámci jediného správního řízení posoudit vazby mezi jednotlivými složkami životního prostředí ve vztahu k danému zařízení a na základě toho nastavit podmínky v integrovaném povolení tak, aby nedocházelo k přenosu znečištění z jedné složky do druhé. Jde tedy o určité vyvažování podmínek tak, aby byla skutečně zabezpečena vysoká úroveň ochrany životního prostředí. S tím souvisí jeden ze základních principů této agendy - nejlepší dostupné techniky, tj. princip, který požaduje, aby byly použity technologie, které jsou nejšetrnější k životnímu prostředí, které jsou zároveň ekonomicky dostupné, a které jsou vyvinuty právě pro dané průmyslové odvětví.

K ČASOVÝM POŽADAVKŮM ZÁKONA

Vzhledem k datu vstupu České republiky do Evropské unie a vzhledem k účinnosti evropské směrnice o IPPC2 , která je pro českou legislativu závazná, bylo nutno nastavit v oblasti IPPC speciální režimy přechodných období a zabezpečit jejich dodržení v praxi.

Základní zásadou IPPC je, že provozovatel zařízení nesmí bez platného integrovaného povolení zařízení provozovat. Nicméně zmíněná přechodná ustanovení představují výjimku z tohoto požadavku.

Pro povinnost mít integrované povolení a provozovat zařízení na základě jím stanovených podmínek existují z časového hlediska čtyři režimy:

Každé nové zařízení, tj. zařízení, které bude nově realizováno po datu účinnosti zákona, musí získat integrované povolení před stavebním povolením. Bez předložení integrovaného povolení není možné vydat povolení stavební. Investor, resp. provozovatel, tak musí počítat s časem potřebným pro řízení žádosti o vydání integrovaného povolení.

Speciální režim v rámci kategorie nových zařízení se uplatní pro zařízení, pro něž platí, že pro ně nebylo k 1. 1. 2003 vydáno stavební povolení, přičemž do 1. 1. 2003 byla podána žádost o vydání stavebního povolení. Pro tuto kategorii platí, že povinnost mít pravomocné integrované povolení se vztahuje až k datu podání návrhu na zahájení kolaudačního řízení. Při formulaci této kategorie šlo o odstranění "tvrdosti zákona" pro investory, jejichž investice byla k datu účinnosti zákona v pokročilé fázi a brzdění dalším řízením by bylo nevhodnou překážkou.

Dále existuje kategorie tzv. staronových zařízení, která vznikla rozdílným datem nabytí účinnosti směrnice o IPPC a zákona o integrované prevenci. Tato kategorie zahrnuje zařízení, která byla uvedena do provozu do dne nabytí účinnosti zákona - jestliže se zároveň nejedná o zařízení naplňující kategorii stávajících zařízení (viz dále), a zařízení, která nebyla uvedena do dne nabytí účinnosti zákona do provozu, ale bylo pro ně vydáno stavební povolení. Uvedenou kategorii lze považovat za uzavřenou, neboť pro ni platil požadavek podat do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona (tj. do konce března 2003) úřadu žádost o vydání integrovaného povolení. Pokud tak provozovatel neučinil, nevyužil přechodného ustanovení a vystavuje se sankcím za neplnění povinnosti provozovat pouze s pravomocným integrovaným povolením.

Poslední a v tuto chvíli nejkritičtější kategorií jsou zařízení stávající, která naplňují tyto podmínky:

- žádost o stavební povolení byla podána do 30. 10. 1999,

- zařízení bylo uvedeno do provozu do 30. 10. 2000.

Provozovatelé zařízení spadající do této skupiny se musí do 30. 10. 2007 přizpůsobit nové právní úpravě, resp. mít pravomocné integrované povolení k tomuto datu. Z hlediska směrnice, kterou je nutno plně respektovat, to však znamená, že provoz zařízení musí v této době zákonu již odpovídat. Je proto žádoucí, aby příslušné úřady vydávaly tato integrovaná povolení v předstihu, ale s vykonatelností k datu 30. 10. 2007.

Pro aktivní činnost povolujících úřadů je nezbytné, aby i provozovatelé těchto zařízení využili dostatečně dlouhou legisvakanci (tj. období na sladění se zákonnými požadavky, které běží již od platnosti, resp. účinnosti zákona) k tomu, aby svou žádost o integrované povolení podali včas. Nicméně v současné době je nutné předeslat, že aktivita provozovatelů velmi pokulhává a tím je ohrožena jejich vlastní existence.

POVINNOSTI U STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ

Vzhledem k výše uvedenému požadavku na stávající zařízení, tj. mít pravomocné integrované povolení do 30. 10. 2007, je nutno zmínit následující.

Proces vydávání integrovaného povolení je poměrně náročný na zapojení různých účastníků řízení, a to včetně široké veřejnosti, jako např. nevládních organizací apod. Do povolovacího řízení jsou dále zapojeny složkové orgány ochrany životního prostředí, které vyjadřují svá stanoviska z pohledu ochrany dílčí složky životního prostředí. Kromě toho je žádost předkládána k odbornému posouzení ze strany odborně způsobilé osoby.

Zákonné lhůty upravující řízení požadují minimálně pětiměsíční proces. Nicméně v praxi se průměrná doba trvání procesu pohybuje okolo 9 měsíců od podání žádosti. Jsou ovšem i případy, kdy komplikovaná řízení trvají několik let, což je dáno řadou okolností jako je kvalita žádosti, odvolací řízení a další.

Z uvedeného plyne, že by bylo třeba podat žádost o integrované povolení nejpozději k 30. 11. 2006. Zde je však nutno upozornit na možné průtahy spojené s odvolacím řízením, popř. až soudním přezkumem.

Dále je nutno počítat s tím, že délka trvání procesu IPPC je závislá na kvalitě připravené žádosti. Pokud obsahuje všechny požadované údaje v souladu s vyhláškou č. 554/2002 Sb.3, je možno předpokládat úspěšný, méně komplikovaný a časově méně náročný proces. Kvalitní příprava žádosti, která je opět časově velmi náročná, je závislá nejen na zpracovateli, ale též na jeho spolupráci s povolujícím úřadem, který je v rámci vyjednávání připraven žádost předjednat tak, aby k průtahům řízení nedocházelo. Nezbytnost spolupráce průmyslu a veřejného sektoru plyne z toho, že se hledají řešení, která jsou nejvýhodnější z hlediska životního prostředí, ale i pro konkurenceschopnost podniků.

Dalším velmi výrazným aspektem povolovacího řízení je šíře posouzení žádosti. Jedná se o proces, který vyžaduje kvalitní a časově velmi náročnou práci úředníků. Pokud dojde k situaci, že většina provozovatelů bude chtít realizovat povolovací proces ve stejnou dobu, je možné, že krajské úřady budou přehlceny žádostmi "na poslední chvíli". Provozovatelé se pak vystavují riziku, že z objektivních důvodů nebude možné žádosti vyřešit včas. Krajské úřady nejsou schopné zajistit to, že povolovaný provoz bude v požadovaném termínu vyřešen, neboť nemohou ovlivnit součinnost provozovatelů (kvalita žádosti, doplňování podkladů apod.), ani jejich vztahy k veřejnosti (odvolací řízení apod.).

Jedinou cestou, jak předejít takovým komplikacím, je včasná příprava žádosti, její doručení úřadu a tím zahájení řízení v co nejbližším termínu, jakož i aktivní přístup k povolovacímu řízení.

Vzhledem k hrozbě sankčního postihu, a to ve formě zastavení provozu, je nutno v co nejbližších termínech zahájit kroky vedoucí k podání žádosti a získání pravomocného integrovaného povolení v požadované lhůtě.

Pokud jde o stávající zařízení, nutno předeslat, že v současné době podala žádost o vydání integrovaného povolení pouze třetina povinných subjektů. Termín 30. října 2007 tak prozatím není řešen pro několik set IPPC zařízení, přičemž se často jedná o velmi významné a velké podniky, kde lze předpokládat náročný povolovací proces.

Požadavky zákona o integrované prevenci znamenají nároky na inovaci technologií, zároveň však zohledňují konkurenceschopnost podniků. IPPC tak představuje náklady v prvním kroku a přináší zisky v kroku druhém.

Kooperativní proces integrovaného povolování, vzájemné vyjednávání mezi úřadem a soukromou sférou a stanovování emisních limitů v souladu s nejlepšími dostupnými technikami vytváří prostor pro stanovení závazných podmínek tak, aby byla uspokojena jak strana ekonomického rozvoje, tak ochrany životního prostředí. Z praxe je zřejmé, že vyjednávání s úřadem znamená pro řadu subjektů zcela nový přístup ve správním řízení, ale tento proces se postupně zabíhá a je přijímán stále širším okruhem zainteresovaných subjektů.

Odpovědný přístup provozovatelů zařízení tak může vést jak ke zkvalitnění ochrany životního prostředí, tak k vytvoření vhodného konkurenčního prostředí s reflektováním mezinárodních požadavků na nejlepší dostupné techniky.

Provozovatelé stávajících zařízení by měly již v tuto chvíli brát v potaz požadavky zákonné úpravy IPPC, využít vstřícnosti a dispozic úředníků krajských úřadů a připravit se na reálnou aplikaci nejlepších dostupných technik, nové kontrolní mechanismy atd. Pouze tehdy, pokud včas získají integrované povolení a přizpůsobí se jeho závazným podmínkám, je možné jim garantovat kvalitní a neohrožený prostor v dalším investičním a podnikatelském vývoji.

AUTOR: JUDr. Tereza Tichá
Ministerstvo životního prostředí ČR


1/Jedná se o zařízení vyjmenovaná v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Uvedená příloha zahrnuje širokou škálu zařízení od zemědělských velkochovů, přes chemické podniky, energetická zařízení apod. Zkratka IPPC představuje anglický název agendy integrované prevence: Integrated Prevention and Pollution Control, který vychází z evropské směrnice 96/61/ES.

2/Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění.

3/ Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění.
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí