zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Objekty zhodnocené energetickými úsporami

02.12.2005
Obecné
Objekty zhodnocené energetickými úsporami
První dodatečné zateplování se v České republice začalo realizovat na panelových objektech typu G koncem šedesátých let.

Důvodem pro zateplování nebyla ani tak snaha o dosažení úspor tepelné energie, ale zlepšení tepelně technických vlastností zejména štítových stěn, které byly příčinou typických vad a poruch. Zateplování dostupnými technologiemi se ojediněle provádělo i u nepanelových budov.

Od roku 1993 dochází k postupnému nárůstu zateplování obytných budov, které je již cílené také na úspory energie při vytápění. Nejvíce se využívají kontaktní tepelně izolační systémy (ETICS), které jsou také v Evropě nejrozšířenější. Západoevropské země využívají ETICS již od roku 1975 v míře 0,3 až 1 m2 na obyvatele ročně.

V roce 2002 dosahovala roční produkce tepelně izolačních systémů v ČR zhruba pět mil. m2 (viz graf). Ovšem převážná většina bytové výstavby v ČR má parametry stěn přibližně 4x horší než požadují dnešní technické normy.

To je skutečnost, se kterou se budou muset vyrovnat nejen občané, kteří chtějí šetřit energií v souvislosti s jejím dramatickým nárůstem, ale od 1. 1. 2006 také majitelé budov, jichž se bude týkat nová evropská směrnice, požadující certifikaci budov z hlediska energetické náročnosti (tzv. PEN).

LEGISLATIVNÍ PŘEDPOKLADY

EU vyvíjí tlak na dosažení co největších úspor tepelné energie. Výsledkem je mimo jiné evropská směrnice č. 2002/91/ES, která je zaměřena na hodnocení energetické náročnosti budov. Základním předpisem zavádějícím tuto směrnici do českého právního řádu je zákon č. 406/ 2000 Sb., jehož novela by měla být vydána na podzim 2005. Ze směrnice vyplývá potřeba energetické certifikace budov. Ta postihne značný soubor objektů, neboť certifikace bude vyžadována nejen při nové výstavbě a změnách staveb, ale i při prodeji a pronájmu budov.

Podle nové směrnice bude tedy energetická náročnost budovy posuzována z hlediska kompletní dodávky energie (vyjádřené v úrovni prvotní energie, často označované v technickém slangu jako "primární energie"), tzn. včetně zabudovaného osvětlení, ohřevu teplé vody, chlazení a větrání. Klade důraz na stavební a zároveň i technické řešení budovy. Neposuzuje objekt pouze podle spotřeby tepla na vytápění, tedy jen velikosti šíření tepla obálkou budovy, jak tomu je a bude do konce roku 2005.

ETICS jako vnější tepelně izolační kompozitní systém je výrobkem, který Komise EU stanovila jako regulovaný. To znamená, že musí splnit požadavky příslušného právního předpisu.

Regulované výrobky se v EU posuzují podle technických specifikací, které jsou po uveřejnění v Úředním věstníku (OJ) používány všemi členskými státy, přičemž se má za to, že splněním technické specifikace byl též naplněn předpoklad shody s právním předpisem. V technických specifikacích jsou stanoveny sledované vlastnosti výrobků a určena odpovědnost za jejich posouzení. Již na počátku tvorby technické specifikace rozhodne Komise EU, zda touto specifikací bude harmonizovaná norma nebo evropské technické schválení ETA, vytvořené na základě Řídicího pokynu pro evropské technické schválení (ETAG), případně bez něj. Výrobek je možné následně, po pozitivním posouzení systému výrobní kontroly, označovat CE.

Základní požadavky na stavby dle předpisů ES:

- mechanická odolnost a stabilita (to znamená, že instalace zateplovacího systému na budovu musí být provedena tak, aby nedošlo např. k jejímu odtržení a pádu na zem),

- požární bezpečnost (systém musí být vyráběn ze speciálního materiálu nehořlavé úpravy),

- hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí,

- bezpečnost při užívání,

- ochrana proti hluku,

- úspora energie a tepelná ochrana.

DŮRAZ NA KVALITU

Vzhledem ke stoupající spotřebě energie na straně jedné a k omezenosti zdrojů energie a zátěži životního prostředí na straně druhé nelze v žádném případě očekávat snížení cen energie, spíše jejich výrazný nárůst.

Zateplení stěnových konstrukcí představuje jednu z nejefektivnějších cest k dosažení výrazných úspor tepelné energie. Aplikace systému ETICS z pěnového polystyrenu na běžnou stěnu z plných pálených cihel o tloušťce 45 cm způsobí, že takto zateplená stěna se z hlediska prostupnosti tepla chová jako stěna z plných pálených cihel o tloušťce přes 2 m. Zateplený 1 m2 klasické stěny z pálených cihel vytápěného prostoru představuje za 1 topnou sezónu úsporu ve spotřebě energie asi 100 Kč. Zateplená stěna dostává navíc nový vzhled.

Při výrobě zateplovacích systémů a jejich provádění je nutné dbát nejen na samotnou kvalitu a funkci zateplovacího systému, ale také na spoustu dalších zásadních věcí, jako je například mechanická odolnost a stabilita.

To si plně uvědomuje společnost STOMIX(r), spol. s r.o., která byla založena v roce 1993 v Žulové na Jesenicku se záměrem výroby a aplikace materiálů pro zateplování budov. Chce svým zákazníkům nabídnout nejvyšší možnou kvalitu, proto se rozhodla podstoupit velmi složitou proceduru vedoucí k získání posouzení shody výrobku podle evropských předpisů. Od prosince 2003 je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2000 a od února 2004 certifikátu ČSN EN ISO 14 001:1997. Navíc od počátku září 2005 se stala i prvním a dosud jediným českým výrobcem zateplovacích systémů, který je držitelem Evropského technického schválení (ETA), což umožňuje spolu s ostatními dokumenty používat označení CE. Týká se to nejprodávanějšího ETICS, tj. stomixTHERM(r)alfa, což je vnější tepelně izolační kontaktní systém s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu.


Prostá návratnost nákladů na zateplení pomocí ETICS

Při plných investičních Při odečtení nákladů na prostou obnovu nákladech - procento nutné opravy omítky

Orientační prostá návratnost na 20 % 40 % 50 % 65 % 100 %

1 m2 pro nejběžnější vnější stěny

(roky) 12,6 8,6 7,4 6,6 5,9 3,7

Zdroj: Publikace ČEA - Ekonomie energeticky úsporných opatření při uvažování odstranění zanedbané údržby


Základní technické pojmy

ETICS - vnější tepelně izolační kompozitní systém = výrobek, který musí splňovat příslušné právní předpisy

ETA - Evropské technické schválení

Dokument vydaný notifikovanou osobou, který vyjadřuje kladné technické posouzení výrobku. Posuzována je vhodnost výrobku k určenému použití ve stavbě s ohledem na základní požadavky. Uděluje se výrobkům, pro které neexistuje evropská harmonizovaná norma (např. ETICS).

Evropská harmonizovaná norma (hEN) - norma harmonizovaná s evropskou směrnicí pro stavební výrobky. Shoda s ustanoveními harmonizované normy podle její přílohy (příloha ZA) představuje shodu s příslušnými požadavky směrnice pro stavební výrobky obdobně jako shoda s ustanoveními ETA.

ETAG - Řídicí pokyny pro vydání Evropského technického schválení (ETA)

Vydává je Evropská organizace pro technické osvědčování (EOTA).

CE - je jediným označením, které prokazuje, že výrobek je ve shodě se směrnicemi založenými na zásadách globálního přístupu. Vyjadřuje, že splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení shody dodržen stanovený postup. V ČR jej provází tzv. ES prohlášení o shodě podle Nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí