zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pasivní dům a jeho evropská budoucnost

05.12.2005
Obecné
Pasivní dům a jeho evropská budoucnost
Cílem energetické politiky Evropské unie je zvyšování energetické efektivnosti a snižování spotřeby energie.
V souladu s tímto cílem jsou podporovány mezinárodní projekty směřující k vývoji konceptu pasivního domu a jeho propagaci.

Před pěti lety byl ukončen evropský projekt CEPHEUS, jehož výsledky prokázaly, že lze stavět pasivní domy bez enormního nárůstu investičních nákladů. Bylo postaveno čtrnáct budov s více než dvěma sty bytovými jednotkami v pěti evropských zemích. Celková spotřeba energie byla v těchto budovách snížena na jednu čtvrtinu vzhledem k tehdejším platným normám a nárůst investičních nákladů nepřesáhl v průměru deset procent. Do současné doby bylo podle konceptu pasivního domu postaveno dalších více než 4000 bytových jednotek. Více než padesát podniků vyvinulo nové produkty, které jsou při stavbě pasivního domu nezbytné.

PŘEDÁVAT ZÍSKANÉ ZKUŠENOSTI

Výše uvedené úspěchy na poli úspor energie se však nevztahují na celou Evropu. Převážná většina pasivních domů stojí v německy mluvících zemích, a také většina výrobků a technologií pochází z této části Evropy. V mnoha ostatních zemích se zatím pouze nesměle rozbíhají aktivity směřující k propagaci pasivních domů, jejichž počet je ovšem zatím stále velmi malý. Největší překážkou celoevropského rozvoje tohoto konceptu je malá mezinárodní spolupráce, která by umožnila transfer znalostí a zkušeností na všech úrovních.

Tento fakt vedl k prosazení nového projektu Evropské komise Promotion of European Passive Houses (PEP). Jeho cílem je rozšíření zkušeností získaných během projektu CEPHEUS poskytováním srozumitelných informací nejen odborníkům, ale i potenciálním investorům, a následně pořádáním konferencí, seminářů a workshopů pro konkrétní cílové skupiny. Po ukončení projektu v roce 2008 by měly být vytvořeny příznivé podmínky pro rozvoj výstavby pasivních domů ve všech partnerských zemích (Rakousko, Německo, Nizozemí, Belgie, Velká Británie, Irsko, Dánsko, Norsko a Finsko).

Občanské sdružení Centrum pasivního domu mělo jako jediný zástupce České republiky příležitost zúčastnit se úvodního setkání partnerských organizací v Hannoveru, kde byly upřesněny cíle jednotlivých pracovních skupin. Následující setkání proběhlo v říjnu 2005 v belgickém Gentu pod záštitou organizace Passiefhuis-Platform vzw při příležitosti konference a veletrhu Passiefhuis Happening 2005.

CO JE PASIVNÍ DŮM?

Základ konceptu pasivního domu vzešel ze spolupráce prof. Bo Adamsona (univerzita v Lundu, Švédsko) a Dr. Wolfganga Feista (tehdy Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt, Německo) v důsledku ropné krize v sedmdesátých letech dvacátého století, především v německy mluvících zemích západní Evropy a ve Skandinávii. Základní myšlenka vychází z možnosti vytápět budovu bez použití konvenčního vytápěcího systému kotel radiátory, ale pouze teplem přiváděného ohřátého vzduchu. Oproti stávajícím budovám, které jsou spíše tepelnými zářiči, spotřebují o 85 až 90 % méně energie. V porovnání s novostavbami splňujícími současné národní normy a předpisy činí tato úspora až 75 %. V současnosti vývoj v této oblasti probíhá nejrychleji v Německu a Rakousku, u našich nejbližších sousedů, kteří mají obdobné klimatické podmínky a kde jsou velmi podobné stavební tradice.

Prvním krokem k úspěchu je zajištění nízkých tepelných ztrát objektu - tj. kompaktní tvar vytápěné zóny, použití kvalitní tepelné izolace stěn, kvalitních tepelně izolačních oken s dobře izolovanými rámy, vysoké vzduchotěsnosti obvodových konstrukcí a eliminace tepelných mostů. Druhým krokem je maximalizace tepelných zisků z obnovitelných zdrojů, nezbytná je zejména rekuperace odpadního vzduchu s účinností přesahující 80 %. Předpokládá se také používání energeticky úsporných domácích spotřebičů, což vede ke snížení spotřeby primární energie.

Od standardu nízkoenergetických staveb se tento koncept liší zvýšenými požadavky na kvalitu plánování i provedení stavby, především požadavky na tvar a uspořádání stavby, lepšími tepelně-technickými vlastnostmi obalových konstrukcí a důsledným řešením konstrukčních i technických detailů.

Pro klimatické podmínky v sousedním Německu a Rakousku byly stanoveny, a během projektu CEPHEUS i praxí prověřeny, následující požadavky na měrnou roční spotřebu energie:

maximální roční spotřeba tepla na vytápění: 15 kWh/(m2a)

maximální roční konečná spotřeba všech energií: 42 kWh/(m2a)

maximální celková roční spotřeba primární energie: 120 kWh/(m2a)

První pasivní dům splňující výše uvedená kritéria byl postaven a obydlen v Darmstadt - Kranichsteinu v roce 1991. Od poloviny devadesátých let byly podle konceptu pasivního domu realizovány tisíce bytových jednotek. Hlavní autoritou na tomto poli je Passivhaus Institut v Darmstadtu, který v mnoha obydlených domech provádí nepřetržitá měření a výzkumy nezbytné k dalšímu vývoji konceptu.

PROJEKT CEPHEUS

Ekonomickou dostupnost pasivního domu prokázal mimo jiné projekt CEPHEUS (Cost Efficient Passive Houses as EUropean Standard), který probíhal od ledna 1998 do konce roku 2001. Cílem projektu bylo prokázat technickou dosažitelnost velmi nízké spotřeby energie v budovách různých typů a architektonických řešení, které jsou současně ekonomicky dostupné. Dalším úkolem byl výzkum chování obyvatel těchto domů a ochoty investorů podílet se na výstavbě pasivních domů.

Během tříletého trvání projektu bylo postaveno 221 bytových jednotek odpovídajících standardu pasivního domu v pěti evropských zemích - Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii a Švédsku. Náklady na bytovou jednotku v průměru nenavýšily běžnou cenu o více než deset procent. Neopominutelným pozitivním dopadem projektu byl rovněž rozvoj stavebních technologií a produktů. Postavené domy současně slouží jako praktické ukázky pro laickou i odbornou veřejnost. Nejvíce měření probíhalo v řadových rodinných domech v německém Hannover - Kronsbergu. Zde byly použity principy, dle kterých je možno při přijatelných nákladech zredukovat na nulu celkové roční emise skleníkových plynů, související se spotřebovanou energií v budově. Jeden z domů dokonce dodnes slouží pro konání seminářů, exkurzí a výstav.

PROJEKT PEP

V roce 2005 zahájený tříletý projekt PEP (Promotion of European Passive Houses) je financován Evropskou komisí v rámci programu Intelligent Energy - Europe. Hlavním cílem projektu je propagace konceptu pasivního domu na evropské úrovni a jeho dopady se projeví především na regionální úrovni. Projekt přispěje zejména k realizaci vzorových staveb a ke zvýšení nabídky stavebních prvků a materiálů nezbytných pro stavbu pasivních domů na místních trzích. Globálně se tyto dopady projeví podstatným snížením spotřeby energie v novostavbách a rekonstrukcích.

Projekt je rozdělen na dvě úrovně - mezinárodní a národní. Na národní úrovni budou ve spolupráci s příslušnými odborníky připravovány podklady a informace pro mezinárodní aktivity. Současně musí být výsledky této spolupráce přeloženy, přizpůsobeny národním normám, klimatickým podmínkám, tradicím a zvyklostem a předány cílovým skupinám. Na mezinárodní úrovni bude mezi partnery probíhat diskuze a výměna zkušeností a výstupů z národní úrovně za účelem vytvoření jednotné definice pasivního domu a jeho společných způsobů propagace.

Prvním a stěžejním úkolem projektu je vytvoření jasné, srozumitelné a jednotné definice pasivního domu včetně, funkčních a technických specifikací s ohledem na regionální odlišnosti, např. klimatické podmínky. Definice bude vycházet ze zkušeností z projektu CEPHEUS a z připomínek jednotlivých partnerů. Následovat bude sestavení informačních materiálů pro jednotlivé cílové skupiny a jejich rozšíření prostřednictvím cílených seminářů, konferencí a workshopů na mezinárodní i národní úrovni. Informace budou dostupné také na internetu. Asi nejobtížnější částí celého projektu je záměr vytvoření certifikačního systému přijatelného pro všechny partnery v souladu s evropskou Směrnicí o energetické náročnosti budov. Důraz je kladen hlavně na důslednou lokalizaci a přizpůsobení všech výsledků místním podmínkám.

A ČESKÁ BUDOUCNOST?

Výstavba pasivních domů v ČR je ve srovnání se zahraničím v počátcích. Existuje pouze málo firem nabízejících pasivní domy, stavby splňující kritéria pasivního domu lze spočítat na prstech jedné ruky. V době vzrůstající poptávky po kvalitním bydlení se odborné veřejnosti nabízí příležitost naskočit do již rozjetého vlaku, využít zahraničních zkušeností a znalostí a vyvarovat se dřívějších omylů i slepých cest.

Výrobci materiálů a stavebních prvků mají možnost využít za účelem inovací strukturálních fondů EU. V sousedních zemích poptávka po stavebních prvcích a materiálech určených pro výstavbu pasivních domů vysoce převyšuje nabídku a čeští výrobci tudíž nebudou zdaleka odkázáni jen na český trh.

AUTOR: Ing. JAN BÁRTA
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí