zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na úvodní veřejný seminář k Politice územního rozvoje a posouzení jejích vlivů na životní prostředí

07.12.2005
EIA
Pozvánka na úvodní veřejný seminář k  Politice územního rozvoje a posouzení jejích vlivů na životní prostředí

Regionální environmentální centrum Česká republika
Centrum pro komunitní práci střední Čechy
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

si Vás dovolují pozvat na

ÚVODNÍ VEŘEJNÝ SEMINÁŘ POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE A POSOUZENÍ JEJÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA)

ve čtvrtek 15. prosince 2005 od 16. 00 hodin,
v budově Arcibiskupského semináře, Thákurova 3/676, 160 00 Praha 6

Úvodní veřejný seminář je určen především pro zástupce státní správy a veřejné správy, akademické instituce, nevládní organizace, zástupce podnikatelské sféry a další zainteresovanou veřejnost.

Základní informace:
Politika územního rozvoje (dále jen “PÚR”) jako nový  nástroj územního plánování na úrovni ČR určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů.

Politika územního rozvoje:
a) stanoví republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území,
b) vymezuje oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje, (dále jen „rozvojové oblasti“ a „rozvojové osy“),
c) vymezuje oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými problémy mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje (dále jen „specifické oblasti“),
d) vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje,
e) stanoví ve vymezených oblastech, plochách a koridorech kriteria a podmínky pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v území a pro jejich posuzování, zejména s ohledem na jejich budoucí význam, možná ohrožení, rozvoj, útlum, preference a rizika.

PÚR poskytuje rámec pro konsensuální rozvoj území ČR a slouží pro dosažení potřebné koordinace odvětvových a meziodvětvových koncepcí a územně plánovací dokumentace krajů a pro koordinaci záměrů, které mají vliv na rozvoj území ČR a přesahují svým významem území jednoho kraje.

Účel semináře:
Účelem semináře je seznámení veřejnosti s aktuálním stavem prací na návrhu PÚR, metodickým postupem SEA PÚR a průběžnými výstupy hodnocení SEA, a s dalším postupem zpracování PÚR a SEA PÚR.

Za přípravu PÚR je odpovědné Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, řešitelem je Ústav územního rozvoje, příslušným úřadem pro posuzování je Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC.
Zpracovatelem posouzení vlivů PÚR na životní prostředí (dále jen „SEA PÚR“) je tým expertů pod vedením Regionálního environmentálního centra ČR a Centra pro komunitní práci střední Čechy.
Úkolem SEA PÚR je vyhodnocení PÚR z hlediska jejích vlivů na životního prostředí a veřejné zdraví a určení podmínek implementace PÚR v souladu s požadavky zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Informační zdroje:
Relevantní dokumenty, průběžné výstupy a pozvánky v rámci SEA PÚR jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.reccr.cz/sea.html.

Ministerstvo životního prostředí dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje jednotlivé dokumenty v průběhu procesu SEA PÚR v Informačním systému SEA na adrese www.ceu.cz/EIA/SEA.

Informace o PÚR získáte i na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj na adrese
http://www.mmr.cz/index.php?show=001025007006 .

Program úvodního veřejného semináře
Čas Téma Přednášející
16.00 – 16.10 · Zahájení  Moderátor
16.10 – 16.20 · Úvodní slovo  Zástupce MMR
16.20 – 16.40 · Představení PÚR  Zástupce zpracovatele PÚR
16.40 – 17.00 · Představení  SEA PÚR  Zástupce SEA posuzovatele PÚR
17.00 – 18.30 · Diskuse  Moderovaná diskuse
18.30 – 18.40 · Předpokládaný závěr veřejného projednání Moderátor

Podrobnější informace a  další údaje o průběhu zpracovávání SEA PÚR získáte na internetových stránkách www.reccr.cz nebo se obracejte na kontaktní osoby Mgr. Martina Smutného, REC ČR (tel.: 420 724 159 870, martin.smutny@reccr.cz) nebo Ing. Janu Svobodovou (tel.: 777 793 731, jana.svobodova@cpkp.cz).

Svoji účast na úvodním veřejném semináři prosím potvrďte na výše uvedené emailové adresy.

S pozdravem

Mgr. Martin Smutný    a   Ing. Jana Svobodová
                        
REC ČR
Senovážná 2, 110 00  Praha 1
tel. / fax: 420 224 222 843
www.reccr.cz

CpKP střední Čechy
Na Václavce 46, 150 00, Praha 5
tel./fax: 420  251 560 776
www.cpkp.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí