zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SDĚLENÍ sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí

19.12.2005
Příroda
SDĚLENÍ sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
Vazba rozhodnutí orgánů ochrany přírody na rozhodovací činnost jiných správních úřadů

č. 19/2005

k § 80 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

k § 62 a násl. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

Nadbytečnost nařízení zastavení škodlivé (stavební) činnosti podle ustanovení § 80 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. nelze odůvodňovat povolením obnovy územního či stavebního řízení, neboť povolení nebo nařízení obnovy takového řízení nenáleží do působnosti orgánů ochrany přírody.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 30. června 2005, č.j. M/100791/05, SRK/396/P-1714/05)

Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) podle ustanovení § 80 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), nařídila P.Z. a ing. E.Z. (dále jen „stavebníci“), zastavení škodlivé činnosti spočívající ve stavební činnosti na pozemku …, a to až do doby nabytí právní moci souhlasného rozhodnutí orgánu ochrany přírody se stavební činností v ochranném pásmu Přírodní památky P. podle ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Proti tomuto rozhodnutí inspekce podal jeden ze stavebníků odvolání, na jehož podkladě ministerstvo rozhodnutí inspekce zrušilo. V odůvodnění rozhodnutí ministerstvo mj. uvedlo, že po přezkoumání odvoláním napadeného rozhodnutí v celém rozsahu dospělo k názoru, že prvostupňové rozhodnutí je třeba zrušit jako nadbytečné. Ke zrušení prvostupňového rozhodnutí ministerstvo přistoupilo z toho důvodu, že v době vydání rozhodnutí o odvolání existovalo pravomocné rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, odboru územně a stavebně právního, kterým bylo v mimoodvolacím řízení změněno rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, odboru výstavby, tak, že obnova řízení pravomocně ukončeného rozhodnutím
tohoto správního orgánu o umístění a povolení stavby předmětného rodinného domu se povoluje. Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj nabylo právní moci. Na podkladě této skutečnosti ministerstvo uvážilo, že rozhodnutí o povolení obnovy má přímo ze zákona (ustanovení § 63 odst. 5 správního řádu) odkladný účinek, pokud napadené rozhodnutí nebylo ještě vykonáno, a proto stavebníci nemohou podle platného stavebního povolení dále jednat. Podle názoru ministerstva bylo prvostupňové rozhodnutí inspekce nařizující stavebníkům zastavení stavební činnosti na předmětném pozemku třeba zrušit pro jeho nadbytečnost bez ohledu na námitky uvedené v odvolání. Občanské sdružení S. (dále jen „o.s.“) podalo podnět k přezkoumání cit. rozhodnutí ministerstva mimo odvolací řízení, v němž namítá, že ministerstvo napadeným rozhodnutím nezpochybnilo správnost rozhodnutí inspekce, když toto rozhodnutí označilo za nadbytečné z důvodu, že rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj byla povolena obnova řízení pravomocně ukončeného rozhodnutím o umístění a povolení předmětné stavby a že povolení obnovy řízení má přímo ze zákona odkladný účinek a stavebníci tudíž nemohou podle pravomocného stavebního povolení dále jednat. S tímto odůvodněním o.s. nesouhlasí a uvádí, že Ministerstvo životního prostředí rozhoduje podle zákona č. 114/1992 Sb. a je tedy povinností rozhodovat v souladu s tímto zákonem. V této souvislosti uvádí, že nelze vázat rozhodnutí orgánu ochrany přírody na samostatná rozhodnutí jiných orgánů, které rozhodují podle jiných právních předpisů, neboť u rozhodnutí jiných orgánů nemůže zajistit jejich potřebnou platnost.
O.s. vyslovuje přesvědčení, že do doby pravomocného rozhodnutí k předmětné stavbě podle ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. je nutné stavební činnosti na předmětném pozemku zabránit. Na podkladě podaného podnětu bylo rozhodnutí ministerstva přešetřeno ve zvláštní (rozkladové) komisi a s přihlédnutím k jejímu návrhu bylo zahájeno mimoodvolací přezkumné řízení podle ustanovení § 65 a násl. správního řádu, v jehož rámci ministr předmětné rozhodnutí pro rozpor se zákonem podle ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu zrušil.

Z odůvodnění:
Odvolací správní orgán rozhodnutí vydané v prvním stupni zrušil pro jeho nadbytečnost, kterou nesprávně odůvodnil skutečností, že v době rozhodování o věci existovalo pravomocné rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, jímž bylo v mimoodvolacím řízení změněno rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy tak, že obnova řízení pravomocně ukončeného rozhodnutím o umístění a povolení předmětné stavby rodinného domu v ochranném pásmu Přírodní památky P. se povoluje. Na podkladě ustanovení § 63 odst. 5 správního řádu odvolací správní orgán zřejmě usoudil, že cit. pravomocným rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj bylo dosaženo stejného účelu, jehož mělo být dosaženo vydáním prvostupňového rozhodnutí podle ustanovení § 80 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Podle uvedeného ustanovení má povolení obnovy řízení odkladný účinek, pokud rozhodnutí nebylo ještě vykonáno, a stavebníci proto v daném případě nemohou podle pravomocného stavebního povolení dále jednat. Nadbytečnost nařízení zastavení škodlivé (stavební) činnosti podle ustanovení § 80 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. nelze odůvodňovat povolením obnovy územního či stavebního řízení, neboť povolení nebo nařízení obnovy takového řízení nenáleží do působnosti orgánů ochrany přírody. Nadto odvolací správní orgán své zrušovací rozhodnutí opřel o skutečnost nejistou, neboť není např. vyloučeno, že pravomocné rozhodnutí o povolení obnovy územního a stavebního řízení může být s využitím mimořádného opravného prostředku příslušným orgánem zrušeno.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí