zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SDĚLENÍ sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí

22.12.2005
Voda
SDĚLENÍ sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
Výklad k charakteru činností k odstranění povodňových škod dle § 83 písm. m) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

č. 11/2005

k § 83 písm. m) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

I. Podle § 83 písm. m) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., nemají správci vodních toků při odstraňování povodňových škod na korytech vodních toků povinnost opatřit si k této činnosti závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a souhlas orgánu ochrany přírody ke snížení nebo změně krajinného rázu podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Jinak i tyto činnosti podléhají režimu zákona č. 114/1992 Sb. (tj. plně se na ně vtahují všechna ostatní ustanovení tohoto zákona, včetně ustanovení o výjimkách z územní, druhové a evropské ochrany).

II. Spojka „zejména“ uvozující výčet činností sloužících k odstranění povodňových škod (§ 83 písm. m) vodního zákona) zdůrazňuje určité typy činností, resp. jejich závažnost; vyjmenované činnosti je třeba chápat jako prioritní. Ustanovení § 83 písm. m) vodního zákona se vztahuje i na další obdobné činnosti v korytech vodních toků, které mají charakter odstraňování povodňových škod, tj. směřují k rychlé nápravě.

Odůvodnění:
Pod ustanovení § 83 písm. m) vodního zákona lze podřadit pouze činnosti spočívající v odstranění škod nastalých v důsledku povodně. Charakter ustanovení § 83 písm. m) vodního zákona naznačuje, že se jedná o činnosti směřující k urychlené nápravě povodňových škod, nikoli o běžnou údržbu vodního toku. Spojka „zejména“ potom uvozuje prioritní druhy činností, na které ustanovení § 83 písm. m) vodního zákona dopadá. Vzhledem k naléhavosti odstraňování povodňových škod zákonodárce vyloučil při výkonu činností správce vodního toku dle § 83 písm. m) vodního zákona uplatnění zvláštních právních předpisů, které dále specifikuje v poznámce pod čarou č. 34a). Přestože poznámka pod čarou nemá normativní charakter, má nesporně interpretační význam. Pojem „zvláštní právní předpisy“ je třeba interpretovat v kontextu s celou právní úpravou. Zvláště z poslední věty (věty za středníkem) ustanovení § 83 písm. m) vodního zákona lze dovodit, že zvláštními právními předpisy se rozumí pouze předpisy k ochraně přírody a krajiny, tedy předpisy uvedené v poznámce pod čarou. Ve vztahu k zákonu č. 114/1992 Sb. odkazuje poznámka pod čarou na ustanovení § 4 odst. 2 věta třetí a § 12 odst. 2. Jelikož tato poznámka není podobně jako mnoho jiných ve vodním zákoně uvozena slovem „například“, je třeba ke jmenovaným ustanovením přistupovat jako k taxativnímu výčtu. Ostatní ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., upravující principy územní, druhové či evropské ochrany přírody, se tedy bez dalšího použijí i při výkonu činností, jimiž správci vodních toků odstraňují povodňové škody v korytech vodních toků.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí