zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obce odmítají stavbu šrotiště autovraků u Lovosic

11.01.2006
Odpady
Obce odmítají stavbu šrotiště autovraků u Lovosic

LOVOSICE – Ministerstvo životního prostředí (MŽP) svolalo na dnešní odpoledne veřejné projednání vlivů projektu drtírny kovového šrotu na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Nové šrotiště by mělo podle plánů společnosti TSR Czech Republic vzniknout na levém břehu Labe u Lovosic, v lokalitě Prosmyky. S umístěním takového provozu zásadně nesouhlasí dotčené obce, proti se postavily také České inspekce životního prostředí a krajská hygienická stanice. Expertní posudek, který vznikl jako výsledek hodnocení vlivů záměru na životní prostředí, stavbu jednoznačně nedoporučuje. Veřejné projednání, na němž se mohou k projektu vyjádřit také obyvatelé dotčených obcí, začíná dnes ve 14 hodin v budově městského úřadu. Dalších pět dnů mohou lidé na MŽP zasílat také své písemné připomínky.

„Projekt společnosti TSR je z našeho pohledu zcela neakceptovatelný,“ říká Kamil Repeš z děčínské pobočky Centra pro podporu občanů sdružení Arnika. „Šrotiště má ležet přímo na břehu Labe, v záplavové zóně. Přitom se v něm bude manipulovat s tunami nebezpečného odpadu. Jakákoliv havárie nebo povodeň představuje vážné ohrožení ekosystému řeky.“ Podle Arniky je dalším vážným problémem fakt, že šrotiště má stát přímo v trase biokoridoru, navíc by se kvůli němu muselo kácet značné množství stromů. Kapacita provozu má totiž být 54 – 60 tisíc tun šrotu za rok a plocha závodu má činit zhruba 15 tisíc čtverečních metrů. Provoz šrotiště by také vyvolal obrovský nárůst nákladní automobilové dopravy přes okolní sídla.

Se záměrem zásadně nesouhlasí všechny dotčené obce. Žalhostice namítají, že šrotiště se má nacházet v záplavovém území a jeho stavba je proto nepřijatelná. Zastupitelé Mlékojed se vypravili do Německa a na Kladno, aby se seznámili s dopadem podobných zařízení na životní prostředí. Vydali pak jednoznačné stanovisko: „Obec nesouhlasí s realizací záměru z důvodu velmi vysoké hlučnosti zařízení a prašnosti a dále z důvodu, že tříděním drceného materiálu vzniká velké množství nebezpečného odpadu.“  Podobně se vyjádřily rovněž Velké Žernoseky. Kvůli extrémnímu hluku, prašnosti a nebezpečným odpadům odmítly umístění šrotiště městské úřady Litoměřic a Lovosic a Česká inspekce životního prostředí. Značné pochybnosti o únosnosti projektu má i krajská hygienická stanice.

Existují navíc důvodné obavy, že by nové šrotiště u Lovosic mohlo sloužit k likvidaci autovraků přivážených z Německa. „Dokumentace zpracovaná investorem to sice popírá, nicméně dovoz vraků ze sousedního Německa je velmi pravděpodobný,“ soudí Martin Skalský z Arniky. „Společnost TSR je kapitálově svázaná s  korporací Thiessen, která v posledních letech zčásti ovládla český trh. Lze předpokládat, že zatímco TSR by v Lovosicích šrotovala německé vraky, vytříděné železo by se odváželo zpět do Německa a nám by zůstal jen nebezpečný odpad. Domácí kapacity ke zpracování autovraků jsou dostatečné a důvod pro budování dalšího zařízení proto v současné době neexistuje,“ dodal Skalský.

Od léta 2004 prochází záměr společnosti TSR Czech Republic procedurou hodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). Nedávno se celý proces dostal do závěrečné fáze, když Ministerstvo životního prostředí ČR zveřejnilo expertní posudek RNDr. Tomáše Bajera, CSs. Ten na základě vyhodnocení celé dokumentace a došlých připomínek výstavbu šrotiště jednoznačně nedoporučil. Podle Bajera je dokumentace dodaná investorem zmatečná a nedává možnost záměr řádně vyhodnotit. Na různých místech textu jsou například udávány odlišné výměry šrotiště, rozdílné způsoby likvidace odpadních vod, kapacity dopravy, množství emisí apod. I z nedostatečných podkladů, které investor předložil, je však zřejmé, že provoz šrotiště by neúnosně zatížil životní prostředí v okolních obcích a měl negativní vliv na zdravotní stav tamních obyvatel.

Veřejné projednání posudku o vlivech případně stavby šrotiště na životní prostředí se koná dnes od 14-ti hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Lovosicích. Na veřejném projednání představí nejprve zástupci společnosti TSR Czech Republic svůj projekt na výstavbu drtiče kovošrotu, pak k němu zástupci obcí a státních orgánů vysloví své připomínky. Námitky a dotazy mohou předložit rovněž občané, kteří se cítí být stavbou dotčeni. Výsledky veřejného projednání budou spolu s expertním posudkem RNDr. Bajera sloužit jako podklad pro závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR.

Přílohy:

I. Dokumenty o záměru zpracované v rámci procesu EIA:

http://www.ceu.cz/eia/is/info.asp?kodAkce=OV4020

II. Závěrečné vyjádření zpracovatele posudku EIA, RNDr. Tomáše Bajera:

„Záměr z hlediska v dokumentaci a v doplňku dokumentace prezentovaných podkladů nepředkládá vyčerpávajícím způsobem vyhodnocení vlivů záměru na akustickou situaci v zájmovém území. Dále je patrné, že z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší nebyly zhodnoceny všechny aspekty z hlediska možných emisí, proto v této imisně významně zatížené oblasti nelze na základě uvedených skutečností tudíž ani objektivně vyhodnotit další zdravotní rizika s těmito emisemi souvisejícími z hlediska imisní zátěže. V příslušné pasáži posudku jsou komentovány některé diskutabilní výstupy rozptylové studie. Z hlediska zpracovatele posudku je dále nutné konstatovat, že u většiny v dokumentaci vyhodnocovaných vlivů absentuje jak vyhodnocení velikosti, tak i významnosti vlivů, což je důsledkem skutečnosti, že většina vlivů je v dokumentaci hodnocena pouze verbálně, bez jakékoliv kvantifikace (vlivy na vodu a vodní hospodářství, vlivy na prvky ÚSES, vlivy na prvky dřevin rostoucích mimo les, přes několik kroků procesu EIA nebyly sjednoceny a dány do souladu jak z hlediska celkových ploch, tak i parcel). Vyjádření příslušného stavebního úřadu o souladu stavby s územním plánem neodpovídá specifikovaným pozemkům v doplňku dokumentace, které jsou prezentovány jako poslední verze nároků posuzovaného záměru.“

Tisková zpráva Centra pro podporu občanů sdružení Arnika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí