zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Prostor pro MSP v operačních programech pro životní prostředí

23.01.2006
Obecné
Prostor pro MSP v operačních programech pro životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí je v období 2004-2006 Řídícím orgánem Operačního programu (OP) Infrastruktura
Ministerstvo životního prostředí je v období 2004-2006 Řídícím orgánem Operačního programu (OP) Infrastruktura, který zahrnuje jednak část věnovanou životnímu prostředí, jednak část pokrývající problematiku dopravy. Celkem bylo na tento OP vyčleněno 246 mil. eur, z toho 142 mil. eur pro MŽP. Jsou zde šance i pro malé a střední podniky?

Operační program byl koncipován tak, aby pokrýval priority stanovené v Národním rozvojovém plánu na léta 2004-2006. V rámci priority Zlepšování evironmentální infrastruktury byla proto vyhlášena čtyři opatření:

á obnova environmentálních funkcí území,

á zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství,

á zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší,

á nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží.

MENŠÍ ŠANCE NA PŘÍMOU PODPORU...

S výjimkou tří podopatření - využívání šetrných technologií při spalování, snižování emisí těkavých organických látek a vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů - však byla všechna opatření určena pro neziskové subjekty. A podopatření otevřená pro podnikatelské subjekty byla limitována jednak výší podpory maximálně 35 % celkových uznatelných nákladů, jednak celkovou částkou stanovenou dle pravidel "de minimis" na 3 miliony Kč.

Tato omezení spolu se značnými požadavky na dokumentaci zprvu podnikatelské subjekty od programu odrazovala, avšak v rámci třetí a závěrečné výzvy byly předloženy žádosti na spolufinancování projektů likvidace autovraků, likvidace čistírenských laků a technologického vybavení kompostárny. Podnikatelé předložili i žádosti v oblasti recyklace stavebních a demoličních odpadů, snížení emise těkavých látek při mytí optických zařízení apod.

 ... ZNAČNÝ PROSTOR V TENDRECH

Hlavní příležitost pro MSP v rámci daného OP je tedy nikoli v roli předkladatelů projektů, protože EU zde nemíní přímo podporovat podnikatelské subjekty formou dotací, ale v roli dodavatelů, a to v rámci posilování jejich konkurenceschopnosti. V této pozici mohou podniky získat významné šance v rámci výběrových řízení na dodavatele stavby nebo technologie, která vyhlašují příjemci dotací.

Přestože tedy jde o investiční programy, v nichž jsou konečnými příjemci převážně neziskové subjekty, ty z obdržených prostředků realizují schválenou investici, a tedy i výběrová řízení na dodavatele. V případě menších projektů do 100 milionů Kč jsou jejich vítězi většinou firmy působící v regionu zadavatele, neboť při sestavování jejich nabídky má rozhodující vliv znalost prostředí a zázemí v daném kraji. Lze proto oprávněně tvrdit, že téměř 140 mil. eur alokovaných do oblastí životního prostředí je realizováno v rámci investic dodávaných malými a středními podniky.

FOND SOUDRŽNOSTI A MSP

Trochu jiná je situace u projektů podpořených z Fondu soudržnosti, kde jsou realizovány projekty s uznatelnými náklady nad 300 milionů Kč. Zde jsou vítězi převážně velké společnosti, i ty však stavbu velmi často realizují s pomocí místních podnikatelů, spíše ve výjimečných případech i vlastními silami.

V období roku 2004-2006 bude konečným příjemcům - neziskovým osobám rozděleno z Fondu soudržnosti 472 mil. eur z programu na financování staveb, a to převážně vodárenské infrastruktury. Výše uvedené finanční prostředky jsou realizovány za požadované práce a jsou příjmem dodavatelů staveb.

Připočteme-li ještě 10 % spolufinancování z prostředků Státního fondu životního prostředí pro oblast Strukturálních fondů a cca 4 % spolufinancování pro oblast Fondu soudržnosti, vychází nám, že podnikatelská sféra měla a bude mít z fondů EU v letech 2004-2006 příjmy v částce 540 mil. eur, což je okolo 16 mld. Kč. Neobstojí proto argument, že přísné předpisy z oblasti životního prostředí negativně dopadají na podnikatelský sektor a mají likvidační charakter.

A jak dál?

Důležitým momentem pro další plánovací období EU je schválení finanční perspektivy EU na léta 2007-2013. V současné době je připravován Národní strategický referenční rámec, v němž jsou připravovány Operační programy. Ministerstvo životního prostředí má svůj OP "Životní prostředí", kde předpokládá využít 24 % alokace finančních prostředků, které ČR získá z unijního rozpočtu.

V Operačním programu Životní prostředí je v současné době 7 priorit:

Priorita 1 - Vodní hospodářství pokrývá hlavně požadavky Nařízení 91/271 ES, které předepisuje čištění městských odpadních vod v aglomeracích nad 2000 ekvivalentních obyvatel. Požadavky vyplývající z implementace všech požadavků EU na oblast ochrany vod je pro léta 2007-2013 na 109 mld. Kč. Předpokládáme, že konečnými příjemci budou neziskové subjekty, popřípadě i podnikatelský sektor.

Priorita 2 - Ochrana ovzduší, hluk, úspory energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Důvodem pro její vznik byla implementace Směrnice Rady 2002/49/ES o limitech hlukové zátěže a následné limity vypouštění skleníkových plynů dané Kjótským protokolem.. Dále je v opatření respektován požadavek pokrytí 8 % spotřeby energie do roku 2010 z obnovitelných zdrojů energie.

Celkem je pro tuto prioritu počítáno s částkou 131 mld. Kč s tím, že

ochrana ovzduší si vyžádá investice 70 mld. Kč,

obnovitelné zdroje si vyžádají investice 19 mld. Kč,

energetické úspory si vyžádají investice 42 mld. Kč,

ochrana proti hluku si vyžádá investice 7 mld. Kč.

Předpokládáme, že v rámci priority 2 budou moci předkládat žádosti spolufinancování

projektů i podnikatelské subjekty.

Priorita 3 - Odpady, obaly a staré zátěže. V této prioritě bude opět dán důraz na plnění požadavků Směrnice ES v oblasti odpadů, budování integrovaných systémů pro sběr a využití odpadu, realizace a sanace starých skládek a brownfieldů a sanace starých ekologických zátěží.

Předpokládáme, že mimo oblast odstraňování starých ekologických zátěží by mohly podnikatelské subjekty předkládat žádosti o spolufinancování příslušných projektů.

Odhad nákladů na uvedenou prioritu je následující:

budování integrovaných systémů pro odběr a využití odpadů si vyžádá investice 58 mld. Kč,

rekultivace skládek si vyžádá investice 20 mld. Kč,

sanace starých ekologických zátěží si vyžádá investice 50 mld. Kč.

Celkově si priorita 3 vyžádá investice 128 mld. Kč.

Priorita 4 - Environmentální rizika a omezování průmyslového znečištění je zaměřena na snížení rizik kontaminace životního prostředí nebezpečnými látkami komplexními opatřeními v ekologické sféře. V této prioritě jsou obsažena tři opatření:

Projekty pro monitorování zařízení environmentálních rizik

Omezování průmyslového znečištění a odstraňování environmentálních rizik

Regenerace degradovaných a kontaminovaných lesních půd

Celkové náklady na prioritu 4 dosahují 49 mld. Kč.

Priorita 5 - Příroda a krajina

Hlavním obsahem uvedené priority je podpora retenční schopnosti krajiny, podpora zeleně v krajině a podpora biodiverzity.

V prioritě je obsaženo pět opatření:

Zakládání prvků USES

Péče o půdu

Podpora retenčních schopností krajiny

Šíření zeleně v krajině

Realizace schválených záchranných programů a podpora biodiverzity

Celkové se počítá na prioritu 5 s částkou 37 mld. Kč. Předpokládáme, že konečným příjemcem finančních prostředků z uvedených priorit budou neziskové subjekty.

Priorita 6 - Environmentální vzdělávání a osvěta je určena pro zabezpečení funkční

sítě center a středisek evironmentální výchovy za účelem plošné dostupnosti na celém území ČR.

Priorita zahrnuje opatření:

Podpora zařízení k usměrnění pěší turistiky

Podpora výstavby environmentálních center

Na uvedenou prioritu je plánováno 700 mil. Kč a finanční prostředky budou

určeny pro neziskové subjekty.

Priorita 7 - Technická asistence bude určena pro potřeby Ministerstva životního

prostředí a spolupracující organizace, převážně pro neinvestiční akce.

Celkově lze konstatovat, že podle posledních odhadů bude v letech 2007-2013 do oblasti životního prostředí směřovat 140-170 mld. Kč, které budou vynaloženy na investice, jež budou v převážné míře realizovat malé a střední podniky.

AUTOR: Tomáš Oliva
Ministerstvo životního prostředí ČR
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí