zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Informační systém odpadového hospodářství

07.02.2006
Odpady
Informační systém odpadového hospodářství
Informační systém ISOH je celostátní databáze, ve které jsou shromažďována data o produkci a nakládání s odpady.

Provozem ISOH byl pověřen Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M. - Centrum pro hospodaření s odpady, Praha (VÚV - CeHO).

Data a hlášení do ISOH přicházejí z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP), krajských úřadů, Ministerstva životního prostředí, z Centrální ohlašovny MŽP a od respondentů.

Aktualizace celostátní databáze elektronickými daty z ORP, případně KÚ probíhá ve dvou krocích. Nejprve jsou data importována do pracovní databáze, kde je provedena většina kontrol a oprav. Poté jsou data importována do celostátní databáze. Po importu všech dávek z ORP a KÚ do celostátní databáze se provede zbytek kontrol, které předpokládají data za celou ČR.

V průběhu procesu aktualizace celostátní databáze je provedeno 12 základních kontrol na formální a obsahovou správnost dat:

kontrola kompatibility importovaných dat s DS a integrity dat (datový standard, DS, je zveřejněn na www.env.cz),

kontrola, zda evidence předložená ORP je pouze za původce a oprávněné osoby, kteří územně spadají pod ORP, které předložilo evidenci,

kontrola identifikačních údajů původce, oprávněné osoby, KÚ, ORP dle Registru ekonomických subjektů (RES),

kontrola identifikačních údajů provozoven původců a oprávněných osob,

kontrola uváděného množství odpadů a vybraných způsobů nakládání,

kontrola plnění ohlašovací povinnosti obcí,

kontrola plnění ohlašovací povinnosti oprávněných osob provozujících zařízení na využívání a odstraňování odpadů, skládky odpadů a shromažďovací místa NO a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory),

kontrola duplicity sídel a provozoven původců a oprávněných osob při importech dat do celostátní databáze,

kontrola měrné produkce komunálních odpadů,

kontrola nadlimitního množství produkce vybraných druhů odpadů původců (limity jsou stanoveny na základě časových řad pro vybrané odpady),

kontrola produkce na základě změn produkce v časových řadách (v členění dle kategorie a druhu odpadu),

kontrola produkce za jednotlivé kraje a ORP (v členění dle kategorie, případně druhu odpadu).

Oprava identifikačních údajů sídel původců a oprávněných osob se provádí podle RES platného k 31. 12. evidenčního roku. Další chyby dat se řeší ve spolupráci s příslušným ORP a případně i se samotnými původci a oprávněnými osobami. Opravy předkládaných hlášení MŽP/VÚV-CeHO jsou řešeny přímo s respondenty.

EVIDENCE ODPADŮ

Rozsah a náležitosti evidence a ohlašování odpadů, zařízení a dalších údajů jsou dány zákonem č. 185/2001 Sb., část šestá, § 39 a 40 a vyhláškou č. 383/2001 Sb., část šestá, § 21 až 25.

Zákon o odpadech ukládá všem původcům a oprávněným osobám, kteří nakládají s odpady, povinnost zařadit odpady podle druhů a kategorií odpadů stanovených v Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.), vést průběžnou evidenci odpadů podle druhů, množství a způsobů nakládání s nimi a na základě této průběžné evidence, v případě dosažení limitu daného zákonem, zasílat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Pokud původci a oprávněné osoby produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok, nebo s více než 50 t ostatních odpadů za kalendářní rok, mají povinnost zasílat za každou samostatnou provozovnu každoročně do 15. února roku následujícího pravdivé a úplné hlášení o ohlašovateli, o druzích a množství odpadů a o způsobech nakládání s nimi v dané provozovně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) podle sídla provozovny.

EVIDENCE ZAŘÍZENÍ

Do ISOH se hlásí také údaje o zařízeních k využívání a odstraňování odpadů (vyhláška č. 383/2001 Sb. a její přílohy). Provozovatelé těchto zařízení jsou dále povinni zaslat údaje o zařízení do dvou měsíců od zahájení provozu nového zařízení a do dvou měsíců od ukončení provozu zařízení.

Tato evidence obsahuje data o zařízeních na využívání a odstraňování odpadů (příloha č. 22), skládkách odpadů (příloha č. 23), shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů, sběrných dvorech (příloha č. 24).

DALŠÍ EVIDENCE

Krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností vedou evidenci jimi vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí, vydaných podle zákona č. 185/2001 Sb. Ohlašování se provádí v rozsahu formuláře, jehož vzor je uveden v příloze č. 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Rozsah vedení evidence použití upravených kalů na zemědělské půdě je dán přílohou č. 1, vyhlášky č. 382/2001 Sb. Některé průměrné roční údaje z této evidence zasílají provozovatelé čistíren odpadních vod v rozsahu stanoveném v příloze č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., list č. 3.

Evidence zařízení a látek s obsahem PCB a způsob jejich ohlašování je dán přílohou č. 2 vyhlášky č. 384/2001 Sb. Tato evidence je na základě paragrafu 39 zákona č. 185/2001 Sb. zasílána přímo MŽP. Rozsah vedení evidence dopravců odpadů je dán přílohou č. 27.

V evidenci uskutečněných dovozů a vývozů odpadů jsou vedeny základní údaje o množství a kategorii odpadu přepravovaného přes hranice ČR a informace o způsobech nakládání v zemích exportu nebo v ČR. Tato evidence je vedena na základě "Oznamovacího listu" a "Zasílacího listu" o pohybu odpadu přes hranice států, které jsou dovozci a vývozci odpadů, uvedených na žlutém a červeném seznamu odpadů, povinni zasílat na MŽP.

Evidence zpětného odběru některých výrobků a nakládání s nimi se vztahuje na odpadní oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, chladničky a mrazicí zařízení a jejich kombinace, určené pro použití v domácnostech.

Povinnost zajistit zpětný odběr těchto výrobků má právnická nebo fyzická osoba, která je vyrábí nebo uvádí na trh v ČR. Tato osoba má ze zákona povinnost vést evidenci o množství zpětně odebraných výrobků, jejich využití a každý rok zasílat na MŽP roční zprávu o plnění povinností zpětného odběru včetně údajů o nakládání s odebranými výrobky v rozsahu přílohy č. 19, vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Evidence dat z ročních zpráv o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona, tj. o dosažení míry opětovného použití a využití vybraných autovraků, jsou povinni zasílat výrobci a akreditovaní dovozci vybraných vozidel na MŽP za uplynulý rok do 15. února 2006.

DATA PODLE ZÁKONA O OBALECH

Rozsah a náležitosti evidence a ohlašování obalů a odpadů z obalů jsou dány zákonem č. 477/2001 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 641/2004 Sb. Osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů, a musejí proto vést evidenci o množství a vlastnostech obalů. Údaje o zpětném odběru obalů, jejich využití a způsobech nakládání má povinná osoba zaslat MŽP do 15. února (za uplynulý rok). Rozsah hlášení je dán přílohami č. 1-4 vyhlášky č. 641/2004 Sb.

Tato povinnost se nevztahuje na osobu, která má uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou společností o sdruženém plnění.

DATA PODLE ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI

První data podle tohoto zákona zasílali provozovatelé zařízení a ostatní uživatelé registrované látky do 15. února 2005 za rok 2004. Tento zákon zavádí integrovaný registr znečišťování (dále jen IRZ), do kterého je uživatel registrované látky povinen do 15. února běžného roku za předchozí rok ohlásit Ministerstvu životního prostředí údaje v rozsahu, které stanoví prováděcí předpis.

Pokud je uživatel povinen ohlásit data do IRZ, musí zároveň zaslat i ostatní data požadovaná složkovými registry (např. do ISOH). Data požadovaná složkovými registry jsou distribuována v nezměněné podobě na příslušná ohlašovací místa (např. na ORP). Pokud splní ohlašovací povinnost podle tohoto zákona, není povinen hlásit stejné údaje podle zvláštních právních předpisů, např. podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Do integrovaného registru se budou ohlašovat i množství ohlašované látky obsažené v odpadech. Jinak rozsah hlášení zůstává stejný jako podle zákona o odpadech.

Díky tomu, že jsou evidence vedeny podle jednotlivých druhů odpadů podle katalogu odpadů a za jednotlivé provozovny, je možné z ISOH získat přehledy v libovolném členění až pro jednotlivého původce nebo oprávněnou osobu. Agregovaná data za léta 1994 až 2003 jsou dostupná na internetu na adrese www.vuv.cz.

Ing. Pavel Vejnar, CSc.
Ing. Jaroslava Mlnaříková

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M.,
Centrum pro hospodaření s odpady, Praha

Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí