zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Efektivní využití odpadního tepla

17.02.2006
Energie
Efektivní využití odpadního tepla
Těsné opláštění je zhotoveno z polypropylenových, vzájemně svařených desek...
V roce 2004 byla ve Velkém Meziříčí vybudována a zkolaudována velkopozinkovna, kterou provozuje firemní skupina Wiegel, vlastnící v současnosti 25 moderních žárových zinkoven v Evropě. Je vybavená technologií pro nanášení žárových povlaků zinku ponorem do zinkové taveniny. Byla zde aplikována zcela nově vyvinutá koncepce uměle řízeného klimatu v opláštěném prostoru pracoviště chemické předúpravy.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Princip spočívá v dokonale utěsněném opláštění bezobslužného pracoviště linky chemické předúpravy zinkovaného materiálu a v elektronicky řízeném usměrněném toku  emisí  mořicího média k odsávacím hubicím a dále v důsledném vymývání odsáté vzdušiny pračkou  plynů  .

Těsné opláštění je zhotoveno z polypropylenových, vzájemně svařených desek, které ve spodní části navazují na plastové vyložení záchytné železobetonové jímky. Ta je v případě havárie schopna pojmout a zachytit obsah všech lázní předúpravy včetně zásobníků. Ve výši vnějšího ochozu pro externí obsluhu linky jsou v celé délce pracoviště umístěna okna z polypropylenových profilů v provedení zajišťujícím jejich těsnost proti úniku par. Stropní podhled pracoviště chemické předúpravy je řešen jako dvouplášťový s perforovanou spodní deskou, kde je do meziprostoru stropní konstrukce vháněn ventilátorem vzduch, který s mírným přetlakem vystupuje tryskami ve spodní desce podhledu do prostoru linky. Tímto způsobem se usměrňuje tok emisí zpět k hladině pracovních lázní a zároveň takto vyvolaný mírný atmosférický přetlak v opláštěném prostoru přispívá k omezení odparu pracovních médií. Po obvodu celého pracoviště chemické předúpravy jsou v úrovni hladiny lázní umístěny odsávací trubice, kterými je vzdušina s obsahem  emisí  odváděna k pračce  plynů  . Vyčištěná vzdušina je vypouštěna výduchem nad střechu.

Pro realizované zařízení je příznačné, že veškeré emise jsou beze zbytku zachyceny v opláštěném prostoru linky chemické přípravy, na rozdíl od dosud jinde běžně užívané technologie s neoddělenou linkou předúpravy. V takových zinkovnách i přes nainstalované odsávání, zpravidla vrchní, uniká značná část uvolněných emisí do širokého okolí, aniž by jejich koncentrace byla zjistitelná ve střešním výduchu, kde je měření emisí prováděno.

Oddělení korozně agresivní atmosféry pracoviště chemické předúpravy od nosné konstrukce haly v zinkovně Wiegel sleduje nejen vytvoření takového pracovního prostředí, které není zatíženo žádnými škodlivinami unikajícími z technologie, ale také výrazný ekonomický aspekt spočívající v prodloužení fyzické životnosti stavby.

Vany s pracovními médii jsou navrženy jako dvouplášťové plastové s nosnou ocelovou konstrukcí hermeticky uzavřenou v meziprostoru mezi vnitřním a vnějším pláštěm vany. Tím je dosaženo především vysoké bezpečnosti proti případným únikům pracovních roztoků a dále prakticky neomezené životnosti van, neboť jejich kvalitně ošetřená nosná ocelová konstrukce v neagresivním prostředí nemůže korodovat.

PŘÍNOS PRO  EKOLOGII 

Zákonem stanovený limit pro emise Cl, stejně jako pro NH3 je 10 mg/m3. Realizací výše popsaného opatření bylo dosaženo jejich snížení na pouhý zlomek přípustné hodnoty. Skutečné koncentrace škodlivin prokázané autorizovaným měřením nepřesahují hodnotu 1,0 mg/m3. Při průtočném množství vypouštěné vzdušiny asi 50 000 m3/h a současném plnění  emisního   limitu  10 mg/m3 pro obě škodliviny by byl ročně do ovzduší emitován chlorovodík vyjádřený jako Cl v objemu zhruba 4,5 t a stejné množství NH3. Technické řešení aplikované v této zinkovně přináší významnou úlevu  životnímu   prostředí  , měřitelnou objemem asi 4 t Cl a stejného množství NH3, které se do ovzduší nikdy nedostanou. Pro tuhé  znečišťující  látky platí obecný limit 50 mg/m3, který si společnost Wiegel v rámci řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb. dobrovolně snížila na 5 mg/m3. Rovněž takto stanovený limit plní s velkou rezervou, když přípustný roční objem emisí TZL, který by zinkovna při plnění zákonného limitu mohla vypouštět do ovzduší, je téměř 22 t. Ve skutečnosti je z linky chemické předúpravy vypouštěno ročně do ovzduší asi 260 kg tuhých  znečišťujících  látek.

Velmi účinný odlučovač, instalovaný na zapouzdřeném zinkovacím pracovišti, zachytí emitované TZL, takže ve vypouštěné vzdušině je zjistitelný pouze zlomek limitu. Zákonem stanovený limit 50 mg/m3 při úhrnném výkonu odsávání 60 000 m3/h představuje přípustné zatížení přírodního prostředí dalšími 26 tunami TZL vznikajícími při  spalování  tavidla. Skutečné množství těchto tuhých  znečišťujících  látek, které jsou ročně ze zinkovny ve Velkém Meziříčí vypouštěny do ovzduší, však nepřekročí 320 kg, když měřením prokázané koncentrace TZL se také pohybují kolem 0,6 mg/m3.

V moderních žárových zinkovnách je samozřejmostí zařazení rekuperátoru odpadního tepla ze  spalování  plynu pro ohřev zinkové taveniny. Zařízení instalované v zinkovně ve Velkém Meziříčí ročně vrací zpět do technologie 900 až 1000 GJ tepla. Kromě úspory provozních nákladů přináší toto opatření rovněž úlevu  životnímu   prostředí  - takto získané teplo by muselo být nahrazeno  spalováním  plynu.

Projekt byl vyznamenán jako nejlepší mezi 46 přihlášenými projekty v rámci prestižní Ceny zdraví a bezpečného  životního   prostředí  2004, kterou každoročně vyhlašuje agentura Business Leaders Forum.

AUTOR: Ing. Vlastimil Kuklík
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí