zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Druhá etapa realizačních programů

24.02.2006
Odpady
Druhá etapa realizačních programů
Vláda schválila v prosinci materiál s návrhem druhé etapy realizačních opatření vyplývajících z Plánu odpadového hospodářství ČR.
Požadavky materiálu mají být splněny vesměs do konce roku, koordinační úlohu má ministr životního prostředí. Opatření se však dotýkají i dalších resortů (zemědělství, zdravotnictví, průmyslu atd.)

Realizační program pro komunální odpady

Orgány státní správy mají podporovat projekty zaměřené na vytvoření kapacit pro oddělený sběr využitelných a/nebo nebezpečných složek komunálních odpadů. Pozornost má být věnována zejména snižování množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky a vytvoření kapacit pro jejich zpracování, včetně odpadů z kuchyní a stravoven.

Podpora má směřovat na technologie komplexního zpracování odpadů, tj. úpravu, materiálové a energetické využití odpadů, včetně stanovení jednoznačného postupu certifikace pro alternativní paliva.

Do 31. 12. 2006 budou jednoznačně definovány podmínky pro označení a evidenci zařízení provozujících technologie spalování komunálních odpadů jako způsob využívání odpadů R1 (Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie) a jako způsob odstraňování odpadu D10 (Spalování odpadu na pevnině) v návaznosti na očekávané legislativní změny v EU.

Ministerstva mají podporovat zveřejňování informací v odborných periodikách a připravit náměty projektů výzkumu a vývoje (VaV). Zlepšení systému přinese novela zákona o odpadech k separovanému sběru odpadů a návrh systému vratných nápojových obalů.

Realizační program pro odpadní oleje

Novela normy ČSN 65 6691 Ropné výrobky má jednoznačně formulovat povinnost tepelně upravit, resp. přepracovat upotřebené odpadní oleje destilací před jejich materiálovým využitím. K návratnosti určitého podílu upotřebených odpadních olejů by měly přispět dobrovolné dohody mezi producenty výrobků a příslušnými resorty. Novely zákona a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, by měly konkretizovat práva a povinnosti oprávněných osob (sběrná místa I. a II. stupně).

Materiál navrhuje do konce července vypracovat studii proveditelnosti, řešící přijatelnost ekonomické podpory sběru a možnosti výstavby výrobní jednotky k materiálovému příp. energetickému využití upotřebených odpadních olejů.

Realizační program pro baterie a akumulátory

Program žádá do 2 let od schválení nové směrnice EU k bateriím zajistit soulad cílů POH ČR a připravit návrh revize právní úpravy problematiky zpětného odběru.

Má být kontrolován zákaz výroby a uvádění na trh baterií s obsahem rtuti a koordinována problematiku baterií, elektroodpadu a vozidel s ukončenou životností (dohoda sdružujících organizací a poté legislativní úprava).

Realizační program pro stavební a demoliční odpady

Program chce podporovat vytvoření sítě recyklačních mezideponií stavebních a demoličních odpadů a stavbu stacionárních recyklačních zařízení v blízkosti velkých měst. Je také potřeba zpracovat návrh posuzování recyklátů ze stavebních odpadů jako výrobku.

Realizační program pro pneumatiky

Jediným požadavkem v oblasti pneumatik je projednání změny bezpečnostní hloubky dezénové drážky pneumatik.

Realizační program pro biodegradabilní odpady

Podle materiálu je nutné prověřit soulad legislativy hnojiv s evropskou legislativou a postupy nakládání s kuchyňskými odpady v ČR, včetně použití drtičů. V rámci návrhu novely zákona o odpadech má být vypracována vyhláška o nakládání s bioodpady.

Měla by se také rozšířit současná nevratná investiční dotace na budování kompostáren nebo bioplynových stanic i na podnikatelské subjekty při zabezpečení garance provozu zařízení pro nakládání s bioodpady.

Realizační program pro odpady ze zdravotnictví

Program navrhuje další novelu zákona o odpadech, která by specificky řešila nakládání s odpady ze zdravotnictví, a zpracování metodiky pro nakládání s odpady ze zdravotnictví pro krajské úřady.

V rámci témat VaV bude zpracována analýza množství a nakládání se zdravotnickými odpady od drobných původců bez ohlašovací povinnosti, kvantifikace jednotlivých složek zdravotnického odpadu a ekonomických nákladů jednotlivých způsobů odstraňování.

Realizační program Návrh nástrojů na podporu zvýšení materiálového využití odpadů

Do července 2007 má být zpracován návrh vyhodnocení současných ekonomických nástrojů pro odpadové hospodářství, včetně sledování a hodnocení účinnosti nástrojů. Budou připraveny konkrétní nástroje na podporu materiálového využití odpadů a rozvoje trhu s recyklovanými výrobky.

Zpracován bude také návrh úpravy poplatku za skládkování a výše finanční rezervy pro rekultivace a sanace skládek s cílem omezit skládkování.

Ve spolupráci s dotčenými subjekty a v souladu s legislativou EU má být zpracován návrh definice pojmu "druhotná surovina".


Pro zabezpečení rozpracování POH ČR je potřeba zajistit z rozpočtu MŽP prostředky ve výši 2,5 mil. Kč ročně, počínaje rokem 2006 až do roku 2010. Finanční náročnost spolupracujících resortů je odhadována předkladatelem celkem na zhruba 1,5 mil. Kč ročně. Financování bude dále podporováno z programů Státního fondu životního prostředí ČR a Strukturálních fondů.

Materiál "Opatřeních k provedení nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, a o spoluúčasti ministerstev na jejich plnění (II. etapa)", schválila vláda dne 14. prosince 2005 pod č. 1621. Je dostupný také na www.evn.cz.
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí