zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hradec Králové: Nejsme proti spalování odpadů

27.02.2006
Odpady
Hradec Králové: Nejsme proti spalování odpadů
Jsme proti způsobu, jakým je připravována a prosazována předčasná výstavba spalovny v době, kdy musí být prioritou státu i samosprávných celků výstavba kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích nad 2000 ekvivalentních obyvatel do roku 2010.

Limity pro rok 2010 stanovené EU pro ukládání komunálních odpadů na skládky z hlediska podílu biologicky rozložitelného odpadu plníme již dnes a neustálý tlak na dovoz odpadů do stávajících spaloven svědčí o tom, že jejich kapacita není naplněna.

Situací v oblasti čištění odpadních vod se zabývala v minulém pololetí vláda a z rekapitulace vyplynulo, že na dořešení odpadních vod v ČR je třeba 61,2 miliard Kč, z toho minimálně 15,7 miliard Kč budou muset vynaložit investoři, tedy převážně města a obce, z vlastních zdrojů. Do této částky ale nejsou zahrnuty finanční náklady související s přípravou a zabezpečením staveb, o ně je třeba částku ještě navýšit. Je povinností všech členů zastupitelstev, aby potřeby svých krajů, měst a obcí pečlivě hodnotili a rozpočty schvalovali s velkou odpovědností, a to i s ohledem na provozní náklady nově budovaných zařízení. Ty závisí na technickém a technologickém řešení - u velkých investic platí dvojnásob dvakrát měř, jednou řež.

JE DOST ČASU NA ODPOVĚDNOU PŘÍPRAVU

Z výše uvedeného vplývá, že spalovna odpadů rozhodně nemusí být postavena do roku 2010, a je tedy dost času na odpovědnou přípravu další strategie nakládání s komunálními odpady nejen ve východních Čechách. Odpovědná příprava znamená vyhodnocení všech možných variant nakládání s odpady z hlediska časového, prostorového, technologického a především z hlediska finančních nákladů nejen na výstavbu, ale i na provoz. Zajistit nakládání s komunálními odpady od občanů je povinností obce a ona také nese veškeré náklady na provoz systému sběru, shromažďování a odstraňování odpadů. Prostředky, které může požadovat od svých občanů jsou limitovány. Pokud je provoz systému nákladnější, musí ho obec dotovat ze svého rozpočtu a peníze daňových poplatníků budou chybět někde jinde - například na opravách a údržbě chodníků, parků, školních budou atd.

Ve společném prohlášení Rad Královéhradeckého a Pardubického kraje ze dne 23. května 2002 je uvedeno, že Rady obou krajů podporují vznik zařízení na energetické využívání odpadů v areálu elektráren Opatovice, a.s. (dnes International Power) jako otevřený komunální projekt a požadují zpracování studie proveditelnosti záměru, která bude obsahovat hlubší analýzu ekonomiky projektu a možnosti naplnění plánované kapacity zařízení včetně možnosti zhodnocení odpadu jinými technologiemi s doporučeným termínem do 30. 9. 2002. Tato studie nebyla do dnešního dne zpracována v odpovídajícím rozsahu a základní otázky nebyly uspokojivým způsobem zodpovězeny ani v procesu hodnocení vlivů na životní prostředí, ačkoliv byly opakovaně uplatňovány nejen Statutárním městem Hradec Králové. Zpracování a vyhodnocení variant (časových, prostorových, technologických i způsobu financování) by mělo být samozřejmostí u projektu financovaného z veřejných rozpočtů, tj. z peněz daňových poplatníků. A musí být odpovědně vyhodnoceny alespoň nejdůležitější problémy, které mohou zásadním způsobem ovlivnit ekonomiku projektu, životní prostředí a zdraví lidí. Tato tři hlediska spolu úzce souvisí a nelze je oddělovat.

PŘÍPRAVA BEZ VARIANT

Místo společné pečlivé a uvážlivé přípravy strategie budoucího nakládání s odpady v duchu výše uvedeného usnesení rad obou krajů je urychleně, bez variant, připravována výstavba roštové spalovny s nepravdivým odůvodněním, že po roce 2010 nelze komunální odpad skládkovat. Tento zákaz nevyplývá z žádného předpisu EU a ČR. Pouze do plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje byl účelově včleněn absolutní zákaz skládkování spalitelných odpadů po roce 2010.

Město Hradec Králové bylo v procesu hodnocení vlivů záměru na životní prostředí (EIA) opakovaně opomenuto jako účastník řízení, ačkoliv je nepochybně dotčeným územně samosprávným celkem. Uvažovaná spalovna je necelé 3 km od nejbližší obydlené části města Hradce Králové. Nemůžeme například souhlasit s názorem zpracovatele posudku EIA, že emisní příspěvky spalovny jsou z hlediska dodržování emisních stropů Pardubického kraje zcela zanedbatelné. Emise nerespektují administrativní členění území a dle rozptylové studie se šíří z valné části mimo Pardubický kraj. Poté, co se město Hradec Králové v procesu EIA svého práva domohlo, nebyly jeho připomínky a námitky uspokojivě vypořádány. Nejdůležitější se týkají zdrojů odpadů pro spalovnu a nakládání s odpady ze spalovny.

Požadujeme zpracování podrobné analýzy zdrojů odpadů zejména ze dvou důvodů. Prvním jsou podmínky přidělení dotace z Fondů soudržnosti - tj. zda spalování odpadů od podnikatelských subjektů nebude považováno za nedovolenou podporu podnikání. Druhým důvodem jsou opakované pokusy změnit zákon o odpadech tak, aby bylo možné do ČR odpady dovážet, a nedostatečná definice energetického využívání odpadů v tomto zákoně. Proto nelze předvídat, jak soud přistoupí k žalobě německé firmy, které nebyl dovoz do ČR povolen. A do ukončení tohoto soudního případu nelze tvrdit, že do spaloven nebude nikdy odpad ze zahraničí dovážen.

ČAS PŘEHODNOTIT SYSTÉM POPLATKŮ

Je podivuhodné, jak v dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí i v propagačních materiálech vydávaných společností EVO Opatovice, a. s., (tj. z peněz vložených do společnosti Pardubickým krajem) bagatelizována problematika nakládání s odpady ze spalovny, které tvoří dle dokumentace EIA třetinu původního množství odpadů. Je záměrně vyvoláván dojem, že spalovna ovlivňuje životní prostředí pouze kouřovými plyny a ty nepředstavují žádný problém, protože budou instalovány pračky spalin. Tento přístup je pochopitelný, neboť řádné uložení takového množství odpadů na skládku včetně poplatků by neúměrně zvyšovalo provozní náklady spalovny. Na skládce ale tyto odpady ohrožují zdraví lidí a životní prostředí mnohem méně, než jako "pseudovýrobek" například na cyklistické stezce. Odpad, u kterého nelze reálně ovlivnit kvalitu a zaručit stálé vlastnosti, by neměl být účelově certifikován. Jeho případné využití (například pro zaplňování vytěžených důlních prostor apod.) by mělo být jednoznačně vázáno na konkrétní lokalitu, vhodnou z hlediska geologického, hydrogeologického i následného využití území.

Z toho plyne, že nastal čas na přehodnocení systému poplatků za ukládání odpadů na skládky. Výše by měla být odstupňována podle nebezpečnosti při a po uložení na skládku a podle strategie nakládání s odpady. Odpady, které na skládky nechceme ukládat je třeba zatížit vysokými poplatky, které naopak potřebujeme na skládku dostat (nechceme je mít v příkopech) a nic rozumného se s nimi nedá dělat (např. střešní krytiny s obsahem azbestu), nezatěžovat poplatkem vůbec. Mezi ty s nízkými poplatky či bez nich by mohla patřit i struska a škvára ze spaloven komunálního odpadu.

Město Hradec Králové není odpůrcem spalování odpadů. Je proti tomu, aby z veřejných prostředků byla bez náležité přípravy postavena spalovna v době, kdy kapacita stávajících není v ČR naplněna, německá firma se soudí o dovoz odpadů do ČR a odpady ze spaloven jsou certifikovány v rozporu se zdravým rozumem i obecnými požadavky na bezpečnost výrobků místo toho, aby byla stanovena jasná pravidla pro nakládání s těmito druhy odpadů, včetně případné změny systému poplatků za ukládání odpadů na skládky. Jsme přesvědčeni, že musí být postupováno dle společného usnesení krajů z roku 2002, tj. že bude konečně zpracována studie proveditelnosti záměru, která bude obsahovat hlubší analýzu ekonomiky projektu a možnosti naplnění plánované kapacity zařízení včetně možnosti zhodnocení odpadu jinými technologiemi. Pokud se tak stane, jsme připravení jednat i spolupracovat.

Ing. Pavla Finfrlová
náměstkyně primátora pro správu majetku, městské organizace a životní prostředí, Hradec Králové
(Mezititulky redakce)

Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí