zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nový evropský registr znečišťujících látek byl schválen

01.03.2006
IPPC
Nový evropský registr znečišťujících látek byl schválen
Lidé budou mít informace o větším množství látek, které továrny či zemědělské podniky vypouštějí do okolí.

Počet látek, které podniky musí povinně hlásit do veřejně přístupného integrovaného registru znečištění (IRZ), se v roce 2007 zvýší ze současných 72 na 93. Změní se i některé další údaje. Vyplývá to z nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, takzvaný Evropský PRTR (E-PRTR) [1].

E-PRTR nahradí v současnosti existující Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER). Porovnáním obou registrů (E-PRTR a EPER) je zřejmé, že největší změny se budou týkat:

-         počtu povinně evidovaných látek,

-         přechodu od sledování emisí ke sledování úniků znečišťujících látek (tzn. sledování jakéhokoli zavedení znečišťujících látek do životního prostředí – budou tak sčítány běžné i havarijní úniky znečišťujících látek dohromady),

-         složek životního prostředí, ve kterých budou úniky znečišťujících látek sledovány,

-         snížení některých ohlašovacích prahů,

-         sledování přenosů (odpadů a odpadních vod),

-         počtu sledovaných činností,

-         monitoringu rozptýlených zdrojů emisí,

-         ohlašovacího cyklu a dostupnosti údajů [2].

„Vysoká návštěvnost webových stránek integrovaného registru znečišťování zřízených Ministerstvem životního prostředí dokládá, že lidé mají zájem o informace, které se týkají životního prostředí. Po zavedení E-PRTR rozsah informací o chemických látkách ještě vzroste,“ konstatuje Jan Maršák, vedoucí oddělení integrované prevence MŽP.

Počet látek evidovaných v E-PRTR se zvýší na 91, což je o 41 látek více než je v EPER a o 5 látek navíc oproti požadavkům Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (přidány byly fluoranthen, hexabromobifenyl, oktylfenoly, isodrin a benzo(g,h,i)perylen) [3].

Nově bude zavedeno hlášení úniků znečišťujících látek do půdy a sledování přenosů (EPER sleduje pouze emise do ovzduší a vody). U některých již evidovaných látek došlo ke snížení ohlašovacích prahů (např. u dioxinů a furanů).

Na rozdíl od EPER nebude E-PRTR již striktně svázán se směrnicí o integrované prevenci (96/61/ES) prostřednictvím sledovaných činností. Činností sledovaných novým registrem bude výrazně více (zařazeny budou např. rotační mlýny na uhlí, podpovrchová a povrchová těžba, čistírny městských odpadních vod,  činnosti související se zpracováním dřeva, zařízení na stavbu lodí, intenzivní chov ryb). Rovněž se započne s důkladným monitoringem rozptýlených zdrojů emisí.

Členské země musí upravit své národní registry a upravit ohlašovací procesy do podoby odpovídající nařízení o E-PRTR. Vše se musí odehrát  v poměrně krátké době, neboť prvním ohlašovacím rokem (rok, za který se sbírají data) bude rok 2007. Nařízení je aplikovatelné okamžitě a jako celek. Evropskou komisí je nicméně podporováno vedení širších a rozsáhlejších  registrů.

Přijetí nařízení o E-PRTR bude mít významný dopad i na český Integrovaný registr znečišťování (IRZ). Změní se rozsah IRZ, některé sledované údaje (zejména počet evidovaných látek stoupne) a okruh povinných osob. Poprvé budou povinné osoby hlásit data podle nového evropského nařízení za rok 2007 v roce 2008.

Další informace:

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí – www.irz.cz

Evropský registr emisí znečišťujících látek - http://www.eper.cec.eu.int/eper

Nařízení o E-PRTR –

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/cs/oj/2006/l_033/l_03320060204cs00010017.pdf

Návrh příručky pro implementaci E-PRTR - http://www.eper.cec.eu.int/eper/documents/Draft_GD_20122005.pdf

Poznámky:

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006 ze dne 18.ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES. Takzvaný Evropský PRTR (nebo E-PRTR) nahradí v současnosti fungující Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER). EPER byl zřízen rozhodnutím Komise 2000/479/ES. Nařízení bylo publikováno 4. 2. 2006 v Ústředním věstníku Evropské unie.

[2] Nařízení kromě založení E-PRTR mění i dvě směrnice – směrnici o integrované prevenci a směrnici o nebezpečných odpadech. Ve směrnici o nebezpečných odpadech bude zrušen v článku 8 odstavec 3, který ukládá členským zemím povinnost ohlašovat informace o nebezpečných odpadech. Ve směrnici o integrované prevenci bude zrušen v článku 15  odstavec 3 ukládající podávat Komisi hlášení o zdrojích znečišťování životního prostředí.

[3] Do českého IRZ se bude hlásit 93 látek – už v současné době se sledují 2 látky, které v E-PRTR nejsou zahrnuty (styren, formaldehyd).

Kontakt na experta:

Ing. Bc. Jan Maršák – vedoucí oddělení IPPC MŽP, tel.: 267 122 974, e-mail: Jan_Marsak@env.cz

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí