zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vláda schválila návrh kroků proti dovozu odpadů

02.03.2006
Odpady
Vláda schválila návrh kroků proti dovozu odpadů
Zprávu Ministerstva životního prostředí o opatřeních, která byla přijata proti nelegálnímu dovozu odpadů, včera vzala na vědomí vláda.

Zároveň schválila další kroky. Na návrh MŽP vznikne stálá pracovní skupina MŽP, ČIŽP, Celní správy ČR a Policie ČR, v zákoně o odpadech budou doplněny kompetence pro policii. Vláda také souhlasila s tím, že MŽP a ministr Ambrozek budou aktivně vystupovat proti návrhu nové evropské směrnice o odpadech, která by mohla jejich nelegální dovoz usnadnit. Ministr Libor Ambrozek má také spolu s ministrem Zářeckým připravit  návrh dalších legislativních úprav.

Přehled v minulosti provedených  [1] a chystaných opatření [2] najdete v poznámkách k této tiskové zprávě.  

Poznámky:

[1] Opatření, která již byla provedena v oblasti nelegální přepravy odpadů do současné doby:

Celní správa:

·         Kontrola přepravy odpadů je vykonávána skupinami mobilního dohledu celní správy.  Byl vydán rozkaz  zaměřený na koordinaci činností s Policií ČR a zintenzivnění kontrolní činnosti mobilního dohledu při výkonu kontrolní činnosti na celém území České republiky, zejména pak v příhraničních oblastech se Spolkovou republikou Německo a Rakouskem.

·         Uskutečnilo se jednání mezi  Generálním ředitelstvím cel a Policejním prezidiem České republiky, s cílem zamezení dovozu odpadů a poskytování informací od cizinecké policie o přejezdech podezřelých kamionů převážejících odpad na území České republiky.

·         Obdobná jednání proběhla na regionální úrovni mezi celními orgány a orgány Policie ČR. Na základě přijatých opatření bylo celními orgány v roce 2005  zjištěno celkem 36 případů porušení právních předpisů a v roce 2006 bylo zjištěno 11 případů v uvedené oblasti.

·         Ve spolupráci s Policií České republiky došlo ke zjištění nezákonných přeprav, které byly posouzeny jako porušení trestně právní nebo správní delikt. Z hlediska trestně právní odpovědnosti byly pověřenými celními orgány v postavení policejního orgánu provedeny úkony podle trestního řádu.

·         Byly zavedeny speciální telefonní linky, na které mohou občané nepřetržitě sdělovat podezření z nelegální přepravy odpadů ze zahraničí.

·         Skupiny mobilního dohledu v rámci své kontrolní činnosti předávají řidičům informační brožurku, týkající se problematiky přepravy odpadů, kterou zpracovala ČIŽP ve spolupráci s MŽP.

·         Mimořádná opatření Celní správy ve spolupráci s Policií ČR: S účinností od 1. 3. 2006 bude cizinecká a pohraniční policie provádět nepřetržitou kontrolu motorových vozidel vstupujících na území ČR na hranicích se SRN a Rakouskou republikou, a o všech podezřeních bude ihned informovat kontrolní hlídky mobilního dohledu, které budou z vnitrozemí přemístěny do bezprostřední blízkosti vybraných hraničních přechodů. Tato činnost se předpokládá v řádu několika měsíců a bude prováděna na úkor jiné kontrolní činnosti mobilních skupin.

ČIŽP:

·         Na oblastních inspektorátech ČIŽP jsou drženy 24 hodinové služby „trvalé dosažitelnosti“ pro případy mimořádných událostí.

·         Při kontrolách prováděných v průběhu 2. pololetí 2005 byly všemi inspektory ČIŽP sledovány potenciální prostory pro skladování odpadů původem ze zahraničí

·         Byly osloveny obce a kraje za účelem spolupráce při zjišťování možného nelegálního nakládání s odpady

·         Při řešení těchto případů ČIŽP úzce spolupracuje s Policií ČR a mobilními skupinami celní správy.

Policie ČR:

·         Specialisté Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR mapují místa, kde došlo k ukládání odpadů, a poskytují metodickou, ale také osobní pomoc policejním orgánům.

·         Byl odeslán dopis ředitelům policejních správ krajů a hl. m. Prahy s upozorněním na nelegální praktiky, s požadavkem seznámit s tímto stavem všechny podřízené útvary.

·         Zvýšenou kontrolní činností Služby cizinecké a pohraniční policie bylo zjištěno a ve spolupráci s celní službou zmařeno několik nelegálních dovozů odpadů do ČR.

Ministerstvo životního prostředí:

·         Ministerstvo životního prostředí požádalo příslušný německý úřad o vrácení všech nelegálně dovezených odpadů z areálu v obci Libčeves zpět do SRN. MŽP uplatnilo tento požadavek vzhledem k tomu, že je za nelegální přepravu odpadů ve smyslu předpisů ES odpovědný zahraniční odesílatel odpadů.

·         Byly zaslány dopisy adresované ministrům životního prostředí sousedních spolkových zemí: Saska, Saska-Anhaltska, Brandenburska a Bavorska, se žádostí o okamžitou pomoc k zamezení nelegálních vývozů odpadů z těchto zemí.

·         Byl zaslán dopis adresovaný německému spolkovému ministrovi životního prostředí, s informací o problému dovozu odpadů do ČR, s návazností na projednávaný návrh nové  rámcové směrnice o odpadech. Dne 24.2.2006 byla doručena odpověď německého ministra.

·         Byl zaslán dopis rakouskému spolkovému ministru životního prostředí, který bude předsedat Radě EU pro ŽP 9.3.2006, o problematice ilegálních dovozů odpadů do ČR. Dopis obsahuje informaci o návaznosti problematiky dovozu odpadů na nový návrh rámcové směrnice o odpadech spolu s postojem ČR a s tím, že existuje možnost, že by ČR nemusela nový návrh směrnice za určitých okolností podpořit.

·         Ministr životního prostředí doporučuje vládě ČR zaslat vládě SRN protestní nótu k zamezení nedovolených vývozů odpadů do ČR.

·         Prevence a řešení nelegálních dovozů odpadů do ČR budou předmětem jednání zástupců MŽP se zástupci příslušných německých zemských úřadů v Drážďanech

·         Ve spolupráci s německými úřady bude proveden zvýšený počet společných kontroly zaměřené na přeshraniční přepravu odpadů (Bavorsko, Sasko).

[2] Připravovaná opatření MŽP:

·         MŽP navrhuje doplnit do projednávané novely zákona o odpadech  návrh na zvýšení horní hranice pokut z 10 000 000 Kč na 50 000 000 Kč.

·         ČIŽP provede verifikace hlášení o nakládání s odpady na skládkách odpadů a spalovnách odpadů za účelem zjištění podezřelých odstraňování odpadů v těchto zařízeních.

·         ČR vznesla výhrady k návrhu rámcové směrnice o odpadech, která by v navrhovaném znění umožnila navýšení dovozu odpadů do ČR

·         Ministr životního prostředí seznámí své kolegy ze zemí Visegradské skupiny s  problémem nedovoleného dovozu odpadů a vyzve je k podpoře  výhrad, které má ČR k návrhu rámcové směrnice o odpadech. A zároveň navrhne zorganizovat v ČR schůzku expertů z oblasti odpadového hospodářství jednotlivých zemí. .

·         Ministr životního prostředí vystoupí k návrhu směrnice o odpadech na zasedání Rady EU pro životní prostředí dne 9.3.2006 v Bruselu. Během jednání  se bilaterálně setkají ministři životního prostředí ČR a SRN a vyměnit si další informace.

Po jednání Rady je plánována schůzka ministra životního prostředí s velvyslancem Spolkové republiky Německo k další spolupráci ve světle výsledků Rady a dosavadního projednávání s německými orgány.

·         Problematika nelegálních dovozů a připravované směrnice bude na programu jednání Česko-německé komise pro životní prostředí, která bude probíhat ve dnech 3.-4.5.2006 v Praze a též na setkání ministrů ŽP Visegradské skupiny, které se uskuteční 4. a 5. května 2006 v Košicích.

·         MŽP bude informovat poslance Evropského parlamentu za ČR  o pozici ČR k návrhu směrnice o odpadech v kontextu současné situace v nelegálních dovozech odpadů.

Policie ČR:

·         Navrhuje ve spolupráci s MŽP zpracovat novelizaci zákona o odpadech ve smyslu rozšíření výčtu orgánů veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství o Policii ČR a zároveň stanovit její působnosti v této oblasti.

/Např. v rámci pohraničního odbavování a v pásmu do 25 km od státních hranic1) Policie bude moci zaznamenávat a dle možností dokumentovat podezřelé jevy a okolnosti nasvědčující nelegální přeshraniční přepravě odpadů do České republiky; předávat zjištěné podněty orgánům inspekce a celních úřadů k provedení vlastních nápravných opatření; spolupracovat a v rámci součinnosti poskytovat odbornou pomoc a přiměřené podmínky orgánům inspekce a celních úřadů./
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí