zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co uvítáme ve výuce přírodopisu

30.03.2006
Příroda
Co uvítáme ve výuce přírodopisu
Článek hodnotí obtížnost textu a grafickou stránku učebnic přírodopisu v edičních řadách nakladatelství Fortuna, Jinan, Nová škola, Prodos, SPN a Scientia. Z výsledků analýz se jako optimální pro pedagogickou praxi jeví učebnice nakladatelství Scientia a SPN.
 

 

Úvod

 

Nejen žáci, ale také učitelé rádi přivítají kvalitní pracovní pomůcky ve výuce přírodopisu. Mezi  nejžádanější patří dobře ztvárněné učebnice. Tyto by měly zahrnovat učivo, které je obsaženo v dosud platných osnovách, jež jsou velmi benevolentní ve smyslu zpracování jednotlivých tématických celků. Existují ucelené ediční řady učebnic nakladatelství Jinan (1998, 2000, 2001), Prodos (1998, 1999, 2000), SPN (1998, 1999) a Scientia (1997, 1998, 2000, 2001), určené pro výuku dle osnov Základní škola. Do této skupiny lze zahrnout i knihy nakladatelství Nová škola (1998) pro 6. a 7. ročník. Na rozdíl od nich jsou učebnice nakladatelství Fortuna (1997, 1999, 2000) určeny pro výuku ekologicky zaměřeného přírodopisu, kde strukturace učiva i jeho obsah jsou odlišné od již zmíněné skupiny.

 

Učebnice jednotlivých nakladatelství se vyznačují odlišným zpracováním tématických celků z různých pedagogicky významných aspektů. Jedním z nich je délka vět a dále množství termínů – zejména odborných. Strukturu tématických celků také významně ovlivňuje grafická informace. Můžeme se setkat s velmi zdařilými fotografiemi, obrázky, schématy, nebo také nikoliv. Učebnice běžně vytváří autorský tým a jsou vidět i rozdíly ve zpracování jednotlivých částí. Z těchto několika postřehů lze usoudit, že učebnice mohou být nevyvážené a naskýtá se potřeba hodnocení jejich obtížnosti. Náročnost textů bývá nejčastěji hodnocena dle Průchy (1984, 1997) nebo Pluskala (1997). I já se podílím na posuzování učebnic přírodopisu (např. Hrabí 2002, 2003). Posuzováním grafické stránky učebnic zeměpisu se zabýval Wahla (1983).

 

V tomto článku uvádím především nejdůležitější údaje, podle nichž se mohou učitelé přírodopisu orientovat při výběru vhodných učebnic.

 

 

Metodika

 

K posuzování obtížnosti výkladového textu učebnic přírodopisu pro 6. až 9. ročník ZŠ od již zmíněných nakladatelství byly použity 4 metody, převzaté od uvedených autorů (Metoda 1, Metoda 2, Metoda 3, Metoda 4), pomocí kterých se posuzovala celková obtížnost. Její součástí jsou syntaktický a sémantický faktor. Údaje jsou vyjádřeny v bodech. Čím více bodů, tím náročnější učebnice. Způsob výpočtu sémantického faktoru jednotlivými metodami se liší. Zahrnuje různé pojmové kategorie – běžné pojmy, odborné pojmy, faktografické termíny, číselné údaje a u některých metod také opakované pojmy. Váha jednotlivých pojmových skupin není u použitých metod stejná. Předmětem analýz bylo i posuzování grafické stránky učebnic. (Podrobnější informace o metodách uvádím v publikacích časopisu e-Pedagogium).

 

 

Výsledky

 

Výsledky uskutečněného výzkumu obtížnosti současných učebnic přírodopisu ukazují na zvyšující se obtížnost výkladového textu od 6. do 8. ročníku. Tento trend byl zjištěn pomocí čtyř metodických postupů. Učebnice pro 9. ročník se už v některých případech nevyznačují zvýšením obtížnosti. Tato skutečnost zřejmě souvisí se zařazením méně náročných tematických celků do učebnic přírodopisu pro 9. ročník ZŠ. Grafická informace se snižuje v učebnicích v souvislosti s vyšším ročníkem vzdělávání, což plně souvisí s rozvojem mentální a psychické úrovně žáků. Zjednodušené porovnání celkové obtížnosti učebnic přírodopisu pro 6. až 9. ročník ZŠ obsahuje tabulka 1.

 

 

Tab. 1: Náročnost učebnic přírodopisu

 

 

Náročnost učebnic různých nakladatelství

ročník 

vysoká

střední

nízká

6. ročník

Prodos

Fortuna, Jinan, Nová škola

SPN, Scientia

7. ročník

Nová škola

Prodos, Fortuna

SPN, Jinan, Scientia

8. ročník

Prodos, Fortuna

Jinan

SPN, Scientia

9. ročník

Fortuna, SPN

Jinan, Prodos

Scientia

 

 

Provedené analýzy učebnic potvrzují, že jistá doporučení učebnic jsou v zásadě oprávněná. Není vhodné používat knihy, které se vyznačují nadměrným množstvím vědeckých a odborných termínů, poněvadž to je na úkor vnímání a pochopení textu žáky. Také zastoupení komplikovaných schémat způsobuje ne jen nepochopení, ale dokonce má za následek až nezájem o přírodopis.

 

Považuji za nutné, aby každá učebnice před předáním do tisku byla analyzována jak z hlediska obtížnosti textu, tak po stránce grafické informace. Podle výsledků mých analýz učebnic přírodopisu se ukazuje, že autoři jsou často vedeni svou vlastní intuicí. Také se setkáváme s tím, že tematické celky, které jsou uvedeny v dosud platných osnovách, nejsou zcela respektovány tvůrci učebnic. Při návštěvách některých základních škol jsem se setkala se začínajícími pedagogy, jimž tato skutečnost zapříčiňuje potíže při výuce.

 

Z uskutečněných analýz všech šesti učebnic přírodopisu pro 6. ročník ZŠ pomocí čtyř postupů lze vyvodit závěr, že Metodou 1 a 2 byly získány obdobné hodnoty obtížnosti. Jako nejnáročnější se ukazuje učebnice nakladatelství Prodos, ve které jsou některá schémata pro žáky těžko pochopitelná. Naopak nejnižší náročnost byla zjištěna u učebnice nakladatelství Scientia, která je oblíbená u učitelů i žáků. Jejím nedostatkem je nekvalitní vazba. Učebnice ostatních nakladatelství se vyznačují obdobnou náročností. Oblíbená je učebnice SPN s velmi zdařilou obrazovou částí. Za nekvalitní je považována učebnice nakladatelství Nová škola, kde textová část není dobře zpracována a rozsah učiva je nedostačující. Metodou 3 byly u všech těchto učebnic zjištěny velmi vysoké hodnoty obtížnosti textů. Nejobtížnější se ukazuje  učebnice nakladatelství Prodos a naopak nejméně náročná učebnice nakladatelství Scientia. I Metodou 4 se ukazuje jako nejnáročnější učebnice nakladatelství Prodos a nejsnazší učebnice nakladatelství Scientia.

 

Obtížnost učebnic 7. ročníku, hodnocená pomocí všech čtyř postupů, je vyšší než u většiny  učebnic pro 6. ročník. Pouze učebnice nakladatelství Jinan a Prodos se vyznačují nižší náročností než v 6. ročníku. Jednotlivé tematické celky se vyznačují mnohem nižším zastoupením odborných pojmů.

 

Obtížnost učebnic 8. ročníku je vyšší než učebnic 7. ročníku. Metodou 1 a 2 byla zjištěna velká vyrovnanost náročnosti učebnic. Podle výsledků, zjištěných Metodou 3 tomu tak není. Nejobtížnější je učebnice nakladatelství Prodos, pak Fortuna a nejnižší obtížnost byla zjištěna u učebnice nakladatelství Scientia. Obdobně to je i při analýzách Metodou 4. Učivo, které je zahrnuto v učebnicích pro 8. ročník se zdá i jejich uživatelům zajímavé, ale náročné. Naproti tomu učivo v učebnicích pro 9. ročník je pro žáky méně zajímavé.

 

Z hlediska posuzování obtížnosti učebnic pro 9. ročník se všemi postupy ukazuje jako nejnáročnější učebnice nakladatelství Fortuna a nejméně náročná učebnice nakladatelství Scientia. Obtížnost učebnic 9. ročníku, analyzovaných Metodou 1 a 2, je vyšší než v 8. ročníku. Metodou 3 a 4, se většina učebnic pro 9. ročník vyznačuje nižší náročností než učebnice pro 8. ročník.

 

Podle uskutečněných analýz grafické vybavenosti učebnic se ukazuje, že současné učebnice v zásadě splňují potřeby uživatelů, neboť grafická část převažuje nad textovou v učebnicích 6. ročníku a pozvolna se snižuje v souvislosti s vyšším ročníkem vzdělávání a převažují v ní obrázky.

 

Jistý problém vidím v kvalitě a rozsahu zpracování textu u učebnic nakladatelství Nová škola, jedná se pouze o učebnici pro 6. a 7. ročník, další nevyšly. Jiný problém je v učebnici nakladatelství Jinan pro 8. ročník, kde se některé kapitoly opakují. Učebnice nakladatelství Fortuna se liší celkovým pojetím od ostatních. Jsou zpracovány podle jiných osnov. Řadě učitelů i žáků nevyhovují.  

 

 

Závěr

 

Při vyhodnocování výsledků náročnosti učebnic přírodopisu pomocí použitých postupů se uplatňoval jak kvalitativní, tak kvantitativní faktor. Použití obou přístupů je pro hodnocení obtížnosti současných učebnic nutné pro objektivnější posouzení syntaktické a sémantické stránky. Při hodnocení nelze podceňovat význam existence a patřičného respektování mezipředmětových vztahů. Je nutné zvažovat také grafickou stránku učebnic, která hraje důležitou úlohu zejména při výuce přírodopisu.

 

Vytváření nových učebnic je třeba realizovat tak, aby odpovídaly současným požadavkům uživatelů, kde by textová a grafická část učebnic byly v souladu s psychickou vyspělostí žáků. Obtížnost učebnic by měla odpovídat současným vědeckým trendům a učebnice by tak měly přispět ke správnému pochopení probíraného učiva. Uskutečněné analýzy umožní snazší rozhodování při výběru optimálních učebnic přírodopisu, který směřuje ke knihám nakladatelství Scientia a SPN.

 

 

Literatura

 

CÍLEK, V., MATĚJKA, D., MIKULÁŠ, R., ZIEGLER, V. Přírodopis IV. Praha : Scientia, 2000. 135.

ČERNÍK, V., BIČÍK, V., BIČÍKOVÁ, L., MARTINEC, Z. Přírodopis 2. Praha : SPN, 1999. 127.

ČERNÍK, V., BIČÍK, V., MARTINEC, Z. Přírodopis 3. Praha : SPN, 1998. 80.

ČERNÍK,V., BIČÍK,V., MARTINEC, Z. Přírodopis 1. Praha : SPN, 1999. 103.

ČERNÍK,V., MARTINEC, Z., VÍTEK, J. Přírodopis 4. Praha : SPN, 1998. 87.

DOBRORUKA, L. J., GUTZEROVÁ, N., HAVEL, L., KUČERA, T., TŘEŠTÍKOVÁ, Z. Přírodopis II. Praha : Scientia, 1998. 152.

DOBRORUKA, L. J., CÍLEK, V., HASCH, F., STORCHOVÁ, Z. Přírodopis I. Praha  : Scientia, 1997. 121.

DOBRORUKA, L. J., VACKOVÁ, B., KRÁLOVÁ, R., BARTOŠ, P. Přírodopis III. Praha : Scientia, 2001. 159.

HAVLÍK, I. Přírodopis 6. Brno : Nová škola, 1998. 80.

HAVLÍK, I. Přírodopis 7. Brno : Nová škola, 1998. 87.

HRABÍ, L. Hodnocení obtížnosti výkladového textu učebnic přírodopisu pro 6. ročník ZŠ. e- Pedagogium (on-line), 2002, č. 1. Dostupné na http://epedagog.upol.cz/eped1.2002/clanek06.htm

HRABÍ, L. Zhodnocení obtížnosti výkladového textu současných českých učebnic přírodopisu pro 6. až 9. ročník ZŠ. e- Pedagogium (on-line), 2003, č. 1. Dostupné na: http://epedagog.upol.cz/eped1.2003/clanek03.htm

HRABÍ, L.  Posouzení obtížnosti výkladového textu učebnic přírodopisu pro 6. ročník ZŠ pomocí dvou metod. e- Pedagogium (on-line), 2003, č. 2. Dostupné na: http://epedagog.upol.cz/eped2.2003/clanek01.htm

JURČÁK, J., FRONĚK, J. a kol.  Přírodopis 7. Olomouc : Prodos, 1998. 142.             

JURČÁK, J., FRONĚK, J. a kol. Přírodopis 6. Olomouc : Prodos, 1999. 125.

KANTOREK, J., JURČÁK, J., FRONĚK, J. Přírodopis 8. Olomouc : Prodos, 1999. 125.

KOČÁREK, E. st., KOČÁREK, E. ml. Přírodopis pro 6. ročník základní školy. Praha  : Jinan, 2000. 94.

KOČÁREK, E. st., KOČÁREK, E. ml. Přírodopis pro 7. ročník základní školy. Praha 

: Jinan, 1998. 95.

KOČÁREK, E. st., KOČÁREK, E. ml. Přírodopis pro 8. ročník základní školy. Praha  : Jinan, 2000. 94.

KOČÁREK, E. st., KOČÁREK, E. ml. Přírodopis pro 9. ročník základní školy. Praha : Jinan, 2001. 96.

KVASNIČKOVÁ, D., FAIERAJZLOVÁ, V., FRONĚK, J., PECINA, P. Ekologický přírodopis 8. Praha : Fortuna, 1999. 128.

KVASNIČKOVÁ, D., JENÍK J., PECINA, P., FRONĚK, J., CAIS, J. Ekologický přírodopis 6. Praha : Fortuna, 1997. 136.

KVASNIČKOVÁ, D., JENÍK J., PECINA, P., FRONĚK, J., CAIS, J. Ekologický přírodopis 7. 1. část. Praha : Fortuna, 1997. 94.

KVASNIČKOVÁ, D., JENÍK J., PECINA, P., FRONĚK, J., CAIS, J. Ekologický přírodopis 7. 2. část. Praha : Fortuna, 1999. 77.

KVASNIČKOVÁ, D., JENÍK, J., FRONĚK, J., TONIKA, J. Ekologický přírodopis 9. Praha : Fortuna, 1999. 111.

PLUSKAL, M. Měření obtížnosti didaktických textů. In Český pedagogický výzkum v současných společenských podmínkách. Brno : CERM, 1997. 88-91.

PRŮCHA, J. Hodnocení obtížnosti učebnic. Praha : SNTL, 1984. 96.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997. 279.

WAHLA, A. Strukturní složky učebnic geografie. Praha : SPN, 1983.

ZAPLETAL, J., JANOŠKA, M., BIČÍKOVÁ, L., TOMANČÁKOVÁ, M. Přírodopis 9. Olomouc : Prodos, 2000. 95.

 

 

Kontakt:

RNDr. Libuše Hrabí, Ph.D.
Katedra přírodopisu a pěstitelství PdF UP
Purkrabská 2
771 40 Olomouc

 

http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí