zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z rozkladové komise ministra životního prostředí

11.04.2006
Voda
Z rozkladové komise ministra životního prostředí
Ke kompetenci ministerstva dle vodního zákona, k výroku rozhodnutí v mimoodvolacím řízení

č. 2/2006

k § 12, § 108 odst. 1 a § 115 odst. 17 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů

k § 65 odst. 2 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

I. Jak k rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí krajského úřadu o schválení manipulačního řádu vodního díla podle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona, tak pro rozhodnutí o změně povolení k nakládání s vodami podle
ustanovení § 12 vodního zákona je věcně příslušné Ministerstvo zemědělství.

II. Z formulace ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu sice vyplývá, že nezákonné rozhodnutí je možné pouze buď zrušit, nebo změnit, a nikoliv zrušit a věc vrátit k novému projednání, avšak nesprávná formulace výroku rozhodnutí krajského úřadu podle ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu nezpůsobuje sama o sobě nezákonnost tohoto rozhodnutí.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 1. prosince 2005, č.j. 42865/ENV/M/05, 300003/405/05/P-1764/05)

Rozhodnutím krajského úřadu bylo na podkladě ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu zrušeno rozhodnutí Městského úřadu V., jímž byl jednak schválen manipulační řád pro vodní dílo I. rybník podle ustanovení § 115 odst. 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, a jednak bylo změněno nakládání s vodami v části týkající se minimálního zůstatkového průtoku na tomto vodním díle podle ustanovení § 12 téhož zákona.
Rozhodnutím uvedeným ve výroku ministerstvo na základě odvolání společnosti R. zrušilo rozhodnutí krajského úřadu a věc vrátilo krajskému úřadu k novému projednání a rozhodnutí podle ustanovení § 59 odst. 3 správního řádu z toho důvodu, že podle ministerstva zformuloval krajský úřad výrok svého rozhodnutí v rozporu s ustanovením § 65 odst. 2 správního řádu. Ministerstvo v odůvodnění předmětného rozhodnutí dále uvedlo, že se jinak ztotožňuje s argumentací rozhodnutí krajského úřadu, že rozhodnutím Městského úřadu V. byl porušen zákon ve smyslu ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu, a odmítlo námitky odvolatele obsažené v jeho odvolání.
Proti předmětnému rozhodnutí ministerstva podal krajský úřad podnět k jeho přezkoumání podle ustanovení § 65 odst. 1 správního řádu. Podnět ministr předložil včetně příslušného spisového materiálu k posouzení své zvláštní (rozkladové) komisi (§ 65 odst. 1 správního řádu) a ta po projednání dané věci konstatovala, že nastaly důvody pro použití mimořádného opravného prostředku, tj. pro přezkoumání uvedeného pravomocného rozhodnutí ministerstva podle ustanovení § 65 a násl. správního řádu. Na základě doporučení komise ministr dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí ministerstva je nutné zrušit podle ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu, neboť toto rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem.

Z odůvodnění:

Nezákonnost spatřuji zejména v tom, že předmětným rozhodnutím ministerstva bylo porušeno ustanovení § 108 odst. 1 vodního zákona, neboť toto rozhodnutí vydalo ministerstvo, aniž by k tomu bylo kompetentním ústředním vodoprávním úřadem podle ustanovení § 108 odst. 2 vodního zákona. Odvolání odvolatele proti rozhodnutí krajského úřadu by mělo být předloženo k rozhodnutí Ministerstvu zemědělství, které je v dané věci věcně příslušným odvolacím správním orgánem jak pro rozhodnutí o schválení manipulačního řádu vodního díla podle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona, tak pro rozhodnutí o změně povolení k nakládání s vodami podle ustanovení § 12 vodního zákona. Dále jsem nucen konstatovat,
že právní názor obsažený v předmětném rozhodnutí ministerstva je nesprávný. Z formulace ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu sice vyplývá, že nezákonné rozhodnutí je možné pouze buď zrušit, nebo změnit, a nikoliv zrušit a věc vrátit k novému projednání, avšak nesprávná formulace výroku rozhodnutí krajského úřadu podle ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu nezpůsobuje sama o sobě nezákonnost tohoto rozhodnutí tak, jak to tvrdí ministerstvo v odůvodnění předmětného rozhodnutí. Takový výklad správního řádu je třeba odmítnout jako neodůvodněný právní formalismus.

 

 

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí