zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Regulace energetiky v ČR a v EU

04.05.2006
Energie
Regulace energetiky v ČR a v EU
Nezávislý regulátor energetického trhu v ČR
Na území ČR se trh s elektrickou energií uskutečňuje na základě regulovaného přístupu k přenosové soustavě, k distribučním soustavám, možnosti výstavby výroben elektřiny a přímých vedení. Ceny za přenos a distribuci elektřiny, za systémové služby, ceny elektřiny pro chráněné zákazníky a ceny elektřiny dodavatele reguluje nezávislý regulátor energetického trhu - Energetický regulační úřad. V jeho působnosti je podpora hospodářské soutěže a ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech energetických odvětví, kde není možná konkurence, s cílem uspokojit všechny přiměřené požadavky na dodávku energie.
Energetický regulační úřad rozhoduje o udělení, změně nebo zrušení licence, držení více licencí, uložení povinnosti dodávek nad rámec licence, uložení povinností poskytnout v naléhavých případech energetická zařízení pro výkon povinnosti dodávek nad rámec licence, regulaci cen podle zvláštních právních předpisů. Regulovaný přístup k přenosové soustavě a k distribučním soustavám se uskutečňuje v České republice od 1. ledna 2002.
Role se nemění
Role Energetického regulačního úřadu se po vstupu České republiky do Evropské unie příliš nezměnila. Podobně jako příbuzné instituce v Unii bude úřad i nadále regulovat ceny za přenos, přepravu a distribuci energií. Po vstupu do Evropské unie má i Česká republika zastoupení v Radě evropských energetických regulátorů, podobně jako všechny dosavadní i noví členové Unie. Pravomoci i kompetence regulátorů v energetice jsou srovnatelné s postavením Energetického regulačního úřadu v ČR. Očekávají se však další aktivity, týkající se například přeshraniční výměny, především elektřiny, a regulace tohoto obchodu. Neočekává se, že by po vstupu do Unie měl úřad měnit způsob ovlivňování ceny plynu a elektřiny.
Účastníci trhu
Účastníky trhu s elektřinou jsou v ČR výrobci, provozovatelé přenosové soustavy, provozovatelé distribučních soustav, operátor trhu, obchodníci s elektřinou a koneční zákazníci. Účastníky trhu s plynem v ČR jsou výrobci, provozovatelé přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav, provozovatelé podzemních zásobníků plynu, obchodníci s plynem a koneční zákazníci.
Po rozšíření EU v květnu 2004 na 25 států vzrostl počet obyvatel účastnických států téměř o 20 % na zhruba 465 milionů. Jich všech se dotkne otevření energetického trhu.
Otevírání energetického trhu
V ČR probíhá proces otevírání energetického trhu postupně.
Trh s elektřinou
- Od 1. 1. 2002 jsou oprávněnými zákazníky koneční zákazníci, jejichž spotřeba elektřiny vztažená na jedno odběrové místo (včetně výroby pro vlastní spotřebu) překročila 40 GWh v roce 2000 nebo v ročním období od 1. 7. 2000 do 30. 6. 2001; právo regulovaného přístupu mají za účelem uplatnění své výroby držitelé licence na výrobu elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem větším než 10 MW.
- Od 1. 1. 2003 jsou oprávněnými zákazníky koneční zákazníci, jejichž spotřeba elektřiny vztažená na jedno odběrné místo překročila 9 GWh v roce 2001 nebo v ročním období od 1. 7. 2001 do 30. 6. 2002; právo regulovaného přístupu mají za účelem uplatnění své výroby všichni držitelé licence na výrobu elektřiny.
- Od 1. 1. 2004 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci, jejichž odběrné místo je vybaveno průběhovým měřením spotřeby elektřiny, kromě domácností.
- Od 1. 1. 2005 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci mimo domácnosti.
- Od 1. 1. 2006 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci.
Trh s plynem
- Od 1. 1. 2005 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci s výjimkou domácností, kteří jsou vybaveni průběhovým měřením a dálkovým přenosem dat a dále všichni držitelé licencí na výrobu elektřiny spalující plyn v tepelných elektrárnách nebo při kombinované výrobě elektřiny a tepla.
- Od 1. 1. 2006 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci s výjimkou domácností, kteří jsou vybaveni minimálně průběhovým měřením a dále všichni držitelé licence na výrobu elektřiny spalující plyn v tepelných elektrárnách nebo při kombinované výrobě elektřiny a tepla.
- Od 1. 1. 2007 budou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci.
Pramen: www.energetika-eu.cz
Zelená kniha o bezpečné, konkurenceschopné a udržitelné energetice
Evropská komise zveřejnila dlouho očekávanou Zelenou knihu o bezpečné, konkurenceschopné a udržitelné energetice pro Evropu. Následuje tak činnost Rady pro energetiku, která návrh Nové energetické politiky pro Evropu představila již v lednu. Zelená kniha definuje šest prioritních oblastí, na které se Evropská komise hodlá v blízké budoucnosti zaměřit.
[*] Energie pro růst a pracovní příležitosti v Evropě: dokončení vnitřního evropského trhu s elektřinou a plynem.
Otevřené a konkurenceschopné energetické trhy jsou klíčové pro dosažení bezpečné, konkurenceschopné a udržitelné energetiky. Evropská komise uvádí pět klíčových oblastí, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost:
l evropská distribuční soustava,
l plán prioritních propojení,
l investice do výrobních kapacit,
l nutnost unbundlingu,
l zvyšování konkurenceschopnosti evropského průmyslu.
[*] Vnitřní trh s energií, který zaručí zabezpečení dodávek: solidarita mezi členskými státy.
V rámci této priority:
Zvyšování bezpečnosti dodávek na vnitřním trhu Evropská komise nabízí možné budoucí aktivity v této oblasti, jako je založení evropské společnosti na dohlížení nad energetickými dodávkami, zlepšení bezpečnosti sítí, fyzická ochrana infrastruktury.
Přehodnocení přístupu EU k nouzovým zásobníkům ropy a plynu a předcházení přerušení dodávek Evropská komise informuje o svém novém legislativním návrhu zabezpečujícím zveřejňování stavu ropných zásob Společenství na pravidelnější a průhlednější bázi.
[*] Řešení bezpečnosti a konkurenceschopnosti energetických dodávek: cesta k udržitelnějšímu a diverzifikovanějšímu energetickému mixu.
V rámci této priority Evropská komise navrhuje zpracovávání "Strategického přehledu o energetice v EU". Evropská komise uvádí, že Strategický přehled o energetice v EU by měl mimo jiné umožnit transparentní a objektivní debatu o budoucí roli jaderné energetiky v EU.
[*] Klimatické změny.
Evropská komise si je vědoma nutnosti reagovat na zhoršující se klimatické podmínky. Východisko vidí ve zvyšování energetické účinnosti, větší podpoře využití obnovitelných zdrojů a zachycování a geologickém ukládání uhlíku.
[*] Podpora inovací: strategický technologický plán pro evropskou energetiku.
Evropská komise vyzývá k vytvoření dlouhodobého závazku v oblasti výzkumu. Zmiňuje 7. rámcový program, který se zabývá širokou škálou technologií a navrhuje zformulování strategického technologického plánu, který by urychlil rozvoj slibných energetických technologií.
[*] Soudržná vnější energetická politika.
Výše zmíněný Strategický přehled o energetice v EU by se měl soustředit zejména na problematiku snižování závislosti na dovozech (ropa, plyn), jasnou politiku diverzifikace dodávek zemního plynu, přeměnu energetických dialogů v energetickou spolupráci, účinnou reakci v případě krizových situací, vytvoření celoevropského energetického společenství, začlenění energetiky do dalších vnějších politik, energetiku jako nástroj rozvoje.
Zelená kniha, stejně jako Nová energetická politika, v závěru uvádí tři hlavní cíle evropské energetické politiky:
bezpečnost dodávek,
konkurenceschopnost,
ochrana životního prostředí,
a předkládá řadu konkrétních návrhů, jak jich dosáhnout. Pramen: MPO
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí