zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rozhovor s ministrem průmyslu a obchodu ČR, Milanem Urbanem

05.05.2006
Obecné
Voda
Ovzduší
Odpady
Energie
Chemické látky
Havárie
Hluk
IPPC
EMS
Rozhovor s ministrem průmyslu a obchodu ČR, Milanem Urbanem
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR už tradičně přijímá záštitu a aktivně podporuje mezinárodní konferenci ENVIKONGRES.
I v letošním roce Vaše ministerstvo, jež zastupuje Váš zástupce jako člen výstavního výboru „ekologických veletrhů“ ENVIBRNO a VODOVODY-KANALIZACE a mezinárodního doprovodného programu ENVIKONGRES, převzalo nad mezinárodním ENVIKONGRESEM záštitu. Jak bude vypadat tato konkrétní podpora a záštita v letošním roce?

MPO se v letošním roce bude jako každoročně podílet na financování doprovodného programu, který souvisí s kompetencemi a náplní práce ministerstva. Vedle finanční podpory Envikongresu se podílí MPO na zajištění odborných přednášek v rámci dvou hlavních témat doprovodného programu a to v rámci bloku o integrované prevenci a omezování znečištění životního prostředí a zejména v nově zařazeném bloku týkající se materiálových a energetických toků, životního cyklu výrobků a související problematiky.

Jaké konkrétní aktuální problémy budou v rámci doprovodného programu řešeny?

Do programu Envikongresu se péčí výstavního výboru veletrhu ENVIBRNO-VODKA nově dostanou témata, která se pro MPO stávají jasnou prioritou. Jde zejména o energetickou účinnost průmyslových výrob a rozvoj podnikání v oblasti využívání druhotných surovin a obnovitelných zdrojů.

Akce ENVIKONGRES se i v letošním roce koná pod záštitou tří ministerstev – MŽP, MPO a MZe. V čem vidíte význam těchto záštit, jakou konkrétní podporu pro ekologické veletrhy představují?

Veletrh ENVIBRNO měl i před sloučením s pravidelně pořádanou výstavou VODOVODY-KANALIZACE své místo na výsluní zájmu českých i zahraničních vystavovatelů a výrobců zařízení pro ochranu životního prostředí. Sloučením obou veletrhů nesporně vzroste zájem o takovouto komplexní výstavní akci. Je proto na místě, aby se všechny dotčené resorty MPO, MŽP, MZe podílely na propagaci takové akce přijetím záštity. Oficiální podpora ve spojení s mezinárodní účastí na veletrhu jistě přispívá k propagaci českých podnikatelů a výrobců zaměřených na ekologická a ekologii sloužící zařízení.

Prezentace oficiálního přístupu ČR k ochraně životního prostředí ve vazbě na podporu podnikání v oblasti druhotných surovina a obnovitelných zdrojů energie, je potřebná a prospěšná.

V letošním roce se poprvé konají mezinárodní veletrh ENVIBRNO a výstava VOD-KA pod společným jmenovatelem „ekologické veletrhy“ v jednom termínu a na jednom místě. Jak hodnotíte spojení těchto akcí?

Jak jsem již uvedl, spojení obou akcí je dobrým nápadem, zejména proto, že pro zájemce a návštěvníky je připravena komplexní přehlídka problematiky životního prostředí „pod jednou střechou“ . Návštěvníkům to ušetří čas a vynaložené náklady a odborné veřejnosti umožní výměnu zkušeností.

Jaké přínosy vidíte ve společném konání obou akcí ?

Především předpokládám, že na veletrh přijde mnohem více návštěvníků. Užitečné spojení výstav a doprovodných akcí bude vyhovovat zejména našim a zahraničním podnikatelům v tomto oboru, kteří dostávají v rámci doprovodného programu čas a prostor pro vzájemné kontakty. Vyhovovat to bude i zástupcům měst a obcí, kteří jsou významnými investory v oblasti ochrany životního prostředí a provozování vodovodů a kanalizací. Mohou tak získat nové komplexní poznatky a inspirovat se vystavovanými exponáty pro své investiční záměry.

Jaké perspektivy a budoucnost má podle Vašeho názoru propojení obouekologických akcí – veletrhu ENVIBRNO a výstavy VOD-KA?

Podle mého názoru každá velká akce získává větší publicitu a zájem médií. Jsou to nepochybně média, která pak šířením informací také napomáhají k rozvoji podnikání. Na druhé straně pak rozvinutější podnikání samo o sobě generuje vyšší zájem o vystavování a propagaci výrobků, nápadů a programů v tomto oboru.

Jaká forma podpory ekologických veletrhů MPO se do budoucna předpokládá? Očekává se oslovení např. zahraničních partnerů MPO k posílení mezinárodního významu akcí?

V souladu s Exportní strategií na léta 2006 - 2010, kterou projednala vláda v prosinci loňského roku a v návaznosti na novou koncepci českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí bude MPO i nadále podporovat české vystavovatele na významných mezinárodních veletrzích i se zaměřením na dodávky v tomto prestižním oboru. V roce 2006 MPO organizovalo oficiální prezentaci ve Welsu na veletrhu konvenční a obnovitelné energie - Energiesparmesse,na stavebním veletrhu Coneco Bratislava, nyní připravuje účast na Kazbulid Almaty, Ökotech Budapest, Energy Istanbul.

Především v zemích prioritního zájmu představují na všeobecných strojírenských veletrzích významnou část českých výrobců ekologická zařízení, tady mohu jmenovat například Rusko, Čínu, Vietnam, Egypt, Maroko, Srbsko a Černou Horu. V současné době také připravujeme vystoupení České republiky na veletrhu POLLUTEC Lyon, který je rovněž zaměřen pouze na "životní prostředí a odpady" , kde se předpokládá realizovat nejen oficiální účast ČR, ale především společný česko-francouzský seminář s tématem životního prostředí v rámci „Českého dne“.

Propagaci mezinárodních veletrhů konaných v České republice je zabezpečována na českých oficiálních účastech prostřednictvím informační služby prakticky dále pak prostřednictvím českých zastupitelských úřadů a jejich obchodně ekonomických útvarů a současně i zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvestu na celém světě.

Jaký význam z úhlu pohledu MPO představují v současnosti ekologické veletrhy?

Ekologické veletrhy představují z pohledu MPO prioritní obor, a to především proto, že nabízená zařízení, technologie, vědecko technický vývoj v tomto odvětví a služby s tímto odvětvím spojené obsahují větší přidanou hodnotu pro export. Úroveň ČR těchto

technologií a poznatků v této oblasti napomáhá ve světě změnit názor na Českou republiku

Je zapotřebí, aby všichni měli představu o naší vyspělosti v oblasti ochrany životního prostředí. Tedy jakákoli prezentace na veletrhu s tímto zaměřením napomáhá změnit image ČR.Doba, kdy jsme patřili mezi největší znečišťovatele životního prostředí je naštěstí dávno minulostí.

Jsou nějaké problémové okruhy a otázky, k jejichž řešení by právě ENVIKONGRES mohl napomoci?

Evropská komise navrhla novou strategii pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci, která má přispět k tomu, aby se Evropa stala recyklační společností, tzn. předcházet vzniku odpadů a využívat odpady jako zdroje. Český průmysl tuto výzvu akceptuje. Firmy se již nyní snaží nevyvážet odpady na skládku, ale naopak hledají možnosti jejich využití.

Podmínkou je ovšem vytvoření lepšího právního prostředí pro rozvoj recyklačních činností, a tím vytvoření nových příležitostí pro podnikatele. Strategie zdůrazňuje, že je nutno snížit negativní dopad užívání přírodních zdrojů během celého životního cyklu. To je výzva k hledání vztahů mezi koncepčními dokumenty jako je Národní program reforem, Integrovaná výrobková politika, Desetiletý rámec udržitelné spotřeby a výroby a další.

To vše není možné bez intenzivního dialogu se všemi zúčastněnými stranami. ENVIKONGRES tuto příležitost nabízí a já doufám, že ji všichni, kteří mají zájem o podporu využívání druhotných zdrojů, využijí.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí