zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Špičkoví přednášející na "ekologických veletrzích v Brně"

10.05.2006
Voda
Špičkoví přednášející na  ekologických veletrzích v Brně
Rozhovor s Prof. Ing. Jiřím Wannerem, DrSc., předsedou Asociace čistírenských expertů ČR
1. Jaké jsou současné aktuální problémy oblasti odpadních vod?

Problematika spojená s oblastí odpadních vod je velmi specifická. Odpadní vody byly vyčleněny z odpadového hospodářství, mají svoji vlastní legislativu a vlastní zákony a nejsou součástí odpadového hospodářství jako takového. Význam této problematiky potvrzuje i skutečnost, že oborové členění výstavy VOD-KA a původně i větší části veletrhu ENVIBRNO se bude týkat právě odpadních vod. Úzkou návaznost na oblast odpadového hospodářství představuje však problematika kalů, které vznikají při čištění odpadních vod – ty se musejí zpracovávat v souladu se zákony o odpadech.

Momentálně je nejaktuálnějším úkolem přijetí principů evropské legislativy do českého práva. Nařízení vlády z roku 2003 č. 61 se v současnosti přepracovává s perspektivou působnosti na dalších 10 let. Celá Česká republika je totiž z hlediska vodní legislativy deklarována jako „citlivá oblast“ – jsou kladeny zvýšené nároky na vypouštění odpadních vod z aglomerací nad 10 000 ekvivalentních obyvatel, které musí disponovat vlastní čistírnou odpadních vod. Tyto čistírny musí být navíc vybaveny zařízením na odstraňování sloučenin dusíku a fosforu – tzv. nutrientů (tj. základních prvků, při jejichž přítomnosti ve vodě začnou růst zelené řasy). Specifická situace naší země spočívá v geografické poloze - ač k nám žádná řeka nepřitéká (s výjimkou Dyje), všechny naše vody ústí do moří, která jsou velice zatížená. Baltské moře, Severní moře, Černé moře jsou značně znečištěné. Česká republika je vázána mezinárodními úmluvami na ochranu moří a z těchto důvodu máme velice přísnou legislativu.

Dalším problémem je nastavení hodnot, které jsou vyžadovány pro vyčištěné vody; přebíráme čísla která jsou platná v evropských směrnicích, ovšem k jejich naplnění budou nutné rekonstrukce i relativně nových čistíren, které nebyly stavěny na tak přísnou legislativu.

Dále: postupně bychom se měli vypořádávat i s čištěním odpadních vod ze zdrojů s menším osídlením než 10 000 obyvatel. Zde je největší problém se získávám finančních prostředků, protože se nejedná o velké projekty, které jsou podporovány úředníky z Bruselu.

Třetím problémem, který se právě teď intenzivně řeší, je dopad směrnice 60/2000, která ukládá, že do roku 2012 budou čištěny odpadní vody z aglomerací nad 10 000 obyvatel v takové kvalitě, aby vyhovovaly kombinovanému emisně – imisnímu principu (tj. nová metoda EU, kde se nesleduje jen znečištění přímo u zdroje, ale u příjemce - recipienta). V rámci plánů povodní se budou stanovovat hodnoty podle emisně - imisního principu. A protože správa povodí se nevykonává podle územních nebo národních hranic, ale podle přirozených hranic povodí a nelze překročit dobrý stav vody v řece, kterou „předáváme“ sousedům, správce povodí bude muset sledovat kapacitu povodí a stupeň znečištění regulovat. Česká republika je aktivní ve třech takovýchto komisích: Mezinárodní komise na ochranu Labe, Oderská komise a Dunajská komise.


2. Budou v rámci doprovodného programu ekologických veletrhů v Brně řešeny či otevřeny ty problémy, které jsou v současné době aktuální?

Aktuální problémy v oblasti vodního hospodářství a jejich řešení z nadnárodního hlediska budou diskutovány na dvoudenním semináři v rámci doprovodného programu výstavy Vodovody – Kanalizace v rámci ekologických veletrhů v Brně.

SOVAK, který je hlavním organizátorem, ve spolupráci s Asociací čistírenských expertů a Ministerstvem životního prostředí ČR připravil dvoudenní seminář pro odborníky. 24. 5. bude MŽP prezentovat výsledky práce související s novou legislativou. Ve čtvrtek 25.5. se bude konat mezinárodní akce, kterou tyto tři instituce společně organizují, kam jsou pozváni přednášející z Polska, Rakouska a Německa.

Tento seminář se koná s podporou mezinárodních asociací EWA (European Water Association) a IWA (International Water Association) pod názvem „Česká republika jako součást mezinárodních povodí – implementace rámcové směrnice ve střední Evropě“.

Mohu konstatovat, že o účast na akci je velký zájem, všichni oslovení zahraniční účastníci přislíbili účast; je zájem i ze strany našich účastníků, kteří oceňují prezentaci zahraničních odborníků zvučných jmen – např. profesor Helmut Kroiss přednese příspěvek s názvem „Implementace Rámcové směrnice v Rakousku“, ing. Jens Jedlitschka uvede téma „Čištění odpadních vod a implementace Rámcové směrnice v Německu“.....

Je nutné si uvědomit, že to diskutované téma je skutečně aktuální. A že to jsou desítky miliard korun, které se ještě budou muset investovat pro ochranu našeho životního prostředí.......


3. S jakým cílem podporuje AČE ekologické veletrhy a jakou podporu jim poskytuje?

Hlavním cílem podpory ekologických veletrhů v Brně je zvyšování povědomí obecné veřejnosti o problematice čištění vod, což je současně i jedním z hlavních cílů činnosti AČE.

Existuje přímá souvislost mezi kvalitou životního prostředí a úrovní čištění odpadních vod. Lidé si musí uvědomit, že čištění odpadních není jen nákladovou položkou, projevující se pravidelně v jejich rozpočtu, ale přináší i pozitiva v podobě zlepšení kvality jejich života.

Pokud se nepodaří aplikovat všechny principy, které vyžaduje evropská legislativa, budeme trpět tím, že se děti nebudou moci koupat v čisté vodě, budou se objevovat další alergeny, nárůst astmatických onemocnění.... Lidská populace se stává čím dál citlivější, reaguje na alergeny produkované vodními sinicemi a všechny tyto somatické projevy od zánětů spojivek po těžké astmatické záchvaty jsou spojeny s čistotou vod. Pokud by se podařilo odstranit problém s fosforem ve vodě, je čistota řek vyřešena – z hlediska ostatních ukazatelů jsou naše vody pro koupání bezpečné.

Problém je v informovanosti. Veřejnost by si měla uvědomit, že skutečně máme k dispozici odpovídající technologie, je potřeba je nainstalovat a využívat, ale samozřejmě narůstají s tím spojené náklady. Celé generace vypouštěly odpadní vody do septiků, i dnes je řada jednotlivců přesvědčena, že na našem území je možné využívat např. přírodní způsoby čištění vod - mokřady nebo biologické rybníky. Vzhledem k velikosti našeho území a vysokým nárokům na čistotu vod jiné než technologické řešení čištění odpadních vod není možné. Z toho důvodu klademe velký důraz na informovanost veřejnosti, na vzdělávání zejména mladé generace, pro školáky máme připravenu řadu informačních materiálů (např. časopisy Vodní hospodářství), poskytujeme informace masmédiím. Snažíme se vysvětlit, že ochrana životního prostředí není záležitostí deklarativní, ale že je to v první řadě záležitost technická.

Ekologické veletrhy soustřeďují nabídku a přehlídku nových technologií na jednom místě a budoucí uživatelé mají možnost vidět směr vývoje technologií a mají možnost se zorientovat v nabídce a zkonzultovat své požadavky s odborníky z AČE. Pro nás dále tvoří velmi významnou cílovou skupinu zástupci municipalit, kteří chodí na veletrh provádět rekognoskaci toho, co je na trhu. Starostové potřebují aktuální informace o skutečných požadavcích legislativy a o existující nabídce.


4. Jaký význam a jaký přínos podle Vašeho názoru představuje propojení VOD-KA a ENVIBRNO?

Určitě vidíme velký význam spojení výstav VOD-KA a ENVIBRNO. Tuto myšlenku jsme také už několik let aktivně prosazovali. Mezinárodní veletrh ENVIBRNO byl zřetelně dominantní akcí v republice, kterou jsme od samotného začátku podporovali. V průběhu let bylo patrné, že výstavy VOD-KA na sebe stahují vystavovatele segmentu voda. Jako Asociace jsme byli rozpolceni, neboť jsme byli nuceni podporovat obě akce a na obou jsme pořádali odborné semináře. Spojení obou výstav pro nás znamená, že Asociace nebude nucena tříštit síly, bude schopná se soustředit na přípravu zajímavějšího programu na odborně vyšší úrovni.

Vývoj nakonec logicky vyústil do uskupení, které jsme očekávali. Nomenklatura „vody“ přechází pod výstavu VOD-KA, ostatní složky životního prostředí, zejména ochrana půdy, ovzduší a odpadové hospodářství zůstávají v oborovém členění mezinárodního veletrhu ENVIBRNO.

Do budoucna představuje toto spojení určitý příslib, který Veletrhy Brno i SOVAK určitě využijí a který AČE nepochybně podpoří, jímž by se model propojení výstavy VOD-KA s veletrhem ENVIBRNO stal analogií IFATu pro region střední Evropy. Malých veletrhů je velké množství (Slovensko, Polsko, Maďarsko) a určitě stojí zato podporovat vznik silného středoevropského veletrhu. Vidím v tom určitý potenciál.


5. Jak toto spojení obou výstav hodnotí zahraniční odborníci? S jakým ohlasem se v zahraničí informace o společném konání obou akcí setkala?

Prezidium asociace EWA konstatovalo, že spojení obou akcí představuje přesně ten model, který bychom rádi nastavili i na celoevropské úrovni. Společnost European Water Association, která je v podstatě evropskou obdobou české AČE, sdružuje odborníky z národních asociací a zabývá se profesionálními, technickými a legislativními otázkami spojenými s vodou. Souběžně funguje sdružení EUREAU (jehož členem je za ČR SOVAK), které zastupuje národní sdružení firem zabývajících se zásobováním pitnou vodou a odváděním odpadních vod. Jeho hlavní funkcí je hájení zájmů členských firem proti evropské komisi, jeho zástupci se netají tím, že fungují jako lobbistické sdružení firem v Bruselu. A právě dosavadní úspěšná odborná spolupráce mezi AČE ČR a sdružením SOVAK na národní úrovni může sloužit jako model budoucího fungování EWA a EUREAU na evropské úrovni.


6. Jak podporuje asociace EWA doprovodný program ekologických veletrhů?

EWA deklaruje oficiální podporu doprovodného programu ekologických veletrhů v Brně, která bude konkrétně spočívat v informacích na www, v elektronickém časopisu, účasti zástupce prezidia na semináři, následné prezentaci odborných příspěvků ze semináře a poskytnutí vlastních odborných materiálů. Vzhledem k tomu, že EWA je výhradním partnerem největšího světového veletrhu oblasti životního prostředí IFAT v Mnichově a součástí uzavřené smlouvy tvoří i závazek EWA nepodporovat žádné jiné veletrhy oboru, může svou podporu poskytnout pouze odbornému doprovodnému programu.


7. Jak podpoří ekologické veletrhy asociace IWA?

International Water Association (IWA) oficiálně deklaruje svoji podporu ekologických veletrhů v Brně a její podpora znamená jasný signál směrem k odborné veřejnosti, že akce jsou profesně na výši – o čemž svědčí zvučná jména přednášejících na seminářích. IWA se touto formou poprvé angažuje až v letošním roce, přivítáme zde ředitele IWA pro regiony a její podpora znamená mj. vyjádření zájmu světové asociace prezentovat se ve střední Evropě i deklaraci politiky prosazení se v teritoriu střední Evropy. V roce 2008 se bude konat velký světový kongres IWA ve Vídni, který je příslibem silné účasti firem z regionu střední Evropy a opětovným potvrzením zájmu silné mezinárodní asociace, sdružující přes 110 zemí, o středoevropské teritorium. Pro naši odbornou veřejnost podpora znamená potvrzení, že akce dosahují špičkové mezinárodní úrovně a že jsou schopny přivést ty nejlepší odborníky oboru.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí