zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pravidlo pro čerpání z fondů EU: Být připraven na změny

19.05.2006
Voda
Pravidlo pro čerpání z fondů EU: Být připraven na změny
Zásobování pitnou vodou a především odvádění a čištění odpadních vod bude v Evropské unii vždy oblastí hodnou podpory

zejména pokud půjde o podporu veřejného sektoru. Vlastníci vodovodů a kanalizací by proto měli běžně a systematicky získávat část zdrojů na investice a modernizace z dotačních fondů tuzemských i evropských.

Vlastník, který takto nepostupuje, v podstatě do budoucna ohrožuje své odběratele vyšším vodným a stočným, než je nezbytné, případně zbytečně zatěžuje obecní rozpočet.

PŘIZPŮSOBIT SVOU STRATEGII

Chce-li být vlastník úspěšný při získávání a využití dotačních prostředků, musí tomu přizpůsobit svou strategii i způsoby chování. To však obvykle bývá poměrně obtížné.

V první řadě by se měl pro organizace, které mu mohou dotaci přidělit, stát vhodným příjemcem. Je důležité umět prokázat svůj způsob péče o vodovody a kanalizace, odbornost, majetkové poměry a smluvní vztahy společnosti, z nichž plyne její stabilita a hodnověrnost.

Při jednání o přidělení dotace mohou instituce, které dotaci doporučují, vznášet doplňující dotazy a požadavky, na něž je nutné odpovědět velmi rychle. Být na tuto situaci připraven, znamená mít k dispozici stále aktuální informace o předmětu dotace. Výhodou jsou vlastní odborníci, kteří jsou schopni požadované informace zpracovat, případně odborníci externí, zajištění kvalitní a pružnou smlouvou. Velmi důležité jsou v tomto stádiu korektní vztahy s orgány státní správy a volenými orgány, jež mohou v jednání napomoci.

PENÍZE VŽDY PŘIJDOU AŽ NA HOTOVÉ DÍLO

Při financování projektů (nejen ve vodním hospodářství) z evropských fondů počítejme s různými odklady a změnami termínů. Z tohoto důvodu je důležité dobré finanční zázemí, které umožní řešit problémy s odkládáním realizace. Proto není rozumné chtít financemi z dotací řešit akutní problémy. To jde zcela výjimečně, a proto je v takovém případě lepší spoléhat na vlastní prostředky.

I zde se vyplatí pružnost v rozhodování, umění nalézat přechodná a částečná řešení. S tím souvisí schopnost nést dočasná sankční rizika: Než bude s pomocí dotace dobudována čistírna, dají se očekávat sankce za dočasné překračování limitů při vypouštění odpadních vod (další možností je dokázat navrhnout a realizovat provizorní řešení).

Jedním ze specifických znaků projektů ze strukturálních fondů je to, že o jejich financování bývá jasno až po dokončení předmětu dotace. Tomu je třeba přizpůsobit vlastní plánovací a rozhodovací procesy, tj. mít pružnou finanční instituci a dostatečný vlastní finanční prostor, aby bylo možné projekt realizovat.

A na konec je třeba se také umět vypořádat s následnou kontrolou. Znamená to zejména nepodepisovat ve smlouvách o dotacích neznámé či nesplnitelné podmínky a před přijetím půjčky seznámit okolí s rizikem vrácení dotace včetně dalších možných sankcí. Vyplatí se od počátku dbát na maximální průhlednost všech procesů spojených s přípravou, realizací a celým financováním.

Pro případ kontroly se předem dobře seznamte s právy kontrolovaného vůči kontrolnímu orgánu, případně se nechte zastupovat od počátku zkušeným právníkem. Může se stát, že při kontrole dojde kontrolní orgán k nepříznivému rozhodnutí. Potom je dobré mít dopředu rozmyšleno, jaké existují další možnosti řešení situace.

KONKRÉTNÍ POZNATKY

Chcete-li realizovat projekt, musíte si velmi jasně vymezit jeho logický rámec, rozsah a obsah projektových prací a svou schopnost dosáhnout flexibility bez újmy na kvalitě.

Příprava projektu by měla začít prověřením podmínek pro zařazení do projektu (směrnice, metodické pokyny, zákony, vyhlášky, normy). Dalším krokem je logický rámec projektu. Jde o stanovení jasného cíle, který bude technicky, finančně a časově reálný. Popište cíle projektu, proč ho chcete realizovat, a také, jak ho chcete provést. Stanovte si rozsah projektu včetně jeho základních parametrů (délka, počet obyvatel, jichž se týká, velikost odstraněného znečištění atd.).

U projektů z oblasti vodního hospodářství je důležité si vyjasnit, kdo bude hradit vybudování přípojek a kdo je postaví. Nezapomínejte na územně plánovací dokumenty a vlastnictví pozemků, na nichž by se mělo stavět. Abyste dosáhli vytčeného cíle, budete potřebovat podporu svého (profesionálního) okolí, zejména "klíčových hráčů", jichž se projekt týká.

KONTROLA JE ZÁKLAD

Také ve fázi projektové přípravy je vhodné hledat různé varianty řešení a co nejdříve u projektu a jeho variant dobře nastavit ceny. Častou chybou je, že dojde k předimenzování projektu: "Když už stavíme kanalizaci, uděláme také novou silnici, když novou silnici, tak ještě chodníky a nové úpravy zeleně". Projekty pak nabývají na objemu a nákladech a stávají se nezvladatelnými. Snaha řešit jinde neřešené nevede vždy k úspěchu.

Klíčová je v tomto okamžiku kontrola, a to nejen samotného projektu, našich záměrů a navrhovaných řešení (parametry projektu, limity ČOV, technická řešení). Stálá kontrola a ověřování jsou nutné i u výrobců materiálu a technologií nebo projektantů, kteří mohou (i v dobré víře) navrhovat řešení příliš nákladná a komplikovaná, případně jinde neověřená.

Naše zkušenosti z financování projektů ve vodním hospodářství ze strukturálních fondů, můžeme shrnout do dvou slov: kvalita a flexibilita. Pro splnění cíle potřebujete kvalitní projekt, kvalitní tendrovou dokumentaci a kvalitní smlouvy - tedy kvalitní zpracovatele. Měli by však být také flexibilní, neboť musíte očekávat časté požadavky na změny či doplňky.

Realizace projektů podporovaných z fondů se vyznačuje obvykle dlouhou časovou periodou od záměru k realizaci. Z ní vyplývá častá netrpělivost okolí, kdy už bude práce dokončena. Potřebujete proto pevná logická zdůvodnění svých záměrů a postupů, které vám umožní respektovat a zachovat vzájemné vazby a minimalizovat změny.

ANTONÍN JÁGL
ZDENĚK FRČEK

Vodovody a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí