zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Normy pro navrhování a provozování ČOV

30.05.2006
Voda
Normy pro navrhování a provozování ČOV
Soustava českých technických norem pro navrhování a provozování čistíren odpadních vod v poslední době doznala značných změn.
Např. do soustavy ČSN byl převzat soubor evropských norem EN pro čistírny odpadních vod, v současné době se přejímá soubor EN pro malé čistírny odpadních vod. Zároveň jsou revidovány původní české technické normy dotčené převzetím evropských norem. Celý systém doplňují odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV.

Přehled norem pro navrhování a provozování čistíren odpadních vod, uvedený v tabulce, vychází z platného "Seznamu technických norem pro vodní hospodářství, kvalitu půdy a odpadové hospodářství", vydaného Hydroprojektem CZ, a.s., Praha ke dni 1. 1. 2006. Tento seznam lze zakoupit v papírové formě v Hydroprojektu CZ, a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, nebo získat na internetové stránce Hydroprojektu (www.hydroprojekt.cz). Na uvedené adrese Hydroprojektu CZ, a.s., lze zakoupit i odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV. České technické normy ČSN lze zakoupit v informačním centru ČNI, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1, nebo je lze objednat prostřednictvím internetové stránky ČNI (www.cni.cz).

(V tabulce jsou tučně vyznačeny normy týkající se bezprostředně čistíren odpadních vod. Ostatní normy jsou normami souvisejícími.)

AUTOR: Ing. PETR ŠPALEK
Hydroprojekt CZ a.s. Praha


Označení normy Název normy Měsíc

(Třídicí znak) a rok

vydání

ČSN 01 3450 Technické výkresy - Zdravotnětechnické a plynovodní instalace 2/06

ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy vodovodu 11/94

ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace 3/97

ĆSN EN 124 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Konstrukční zásady, zkoušení, označování, řízení jakosti 2/96

ČSN EN 1433 (13 6302) Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy - Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody 11/03

ČSN EN 13101 (13 6352) Stupadla pro podzemní vstupní šachty - Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody 7/03

ČSN EN 14396 (13 6353) Žebříky pevně zabudované v šachtách 3/05

ČSN EN 1253-1 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 1: Požadavky 1/04

ČSN EN 13564-1 (13 6370) Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 1: Požadavky 5/03

ČSN EN 598 (13 8101) Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační potrubí - Požadavky a metody zkoušení 7/96

ČSN EN 877 (13 8110) Litinové trubky a tvarovky, jejich spoje a příslušenství pro odvádění vody z budov - Požadavky, zkušební

metody a zabezpečování jakosti 3/01

ČSN EN 12613 (64 6910) Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi 3/02

ČSN EN 588-2 (72 2906) Vláknocementové trouby pro stoky a kanalizační přípojky - Část 2: Vstupní a revizní šachty 3/03

ČSN EN 1916 (72 3146) Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu 8/04

ČSN EN 1917 (72 3147) Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu 9/04

ČSN EN 295-1 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci. Část 1: Požadavky 1/95

ČSN P ENV 1991-1 (návrh) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 1: Zásady navrhování 1/96

(73 0035)

ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 1/88

ČSN 73 1404 Navrhování ocelových konstrukcí vodohospodářských staveb 3/99

ČSN P EN 13670-1 (návrh) Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 7/01

(73 2400)

ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 8/03

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody 1/84

ČSN EN 806-1 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně 7/02

ČSN EN 1085 (75 0160) Čištění odpadních vod - Slovník 11/98

TNV 75 0161 Vodní hospodářství - Názvosloví kanalizací 10/02

ČSN 75 0170 Vodní hospodářství - Názvosloví jakosti vod 7/87

ČSN EN 12832 (75 0178) Charakterizace kalů - Využití a odstraňování kalů - Slovník 5/00

ČSN EN 1295-1 (75 0210) Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Všeobecné požadavky 3/99

TNV 75 0211 Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi - Statický výpočet 8/00

ČSN 75 0250 Zatížení konstrukcí vodohospodářských objektů 1/92

TNV 75 0747 Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací 9/95

TNV 75 0748 Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací 9/95

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 3/06

TNV 75 0951 Označování potrubí podle protékající látky ve vodohospodářských provozech 9/95

Označení normy Název normy Měsíc

(Třídicí znak) a rok

vydání

TNV 75 2131 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích 10/98

TNV 75 2931 Povodňové plány 2/01

TNV 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních 8/03

ČSN 75 5050 Chlorové hospodářství ve vodohospodářských provozech 1/95

TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení 7/98

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 10/04

ČSN EN 752-1 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Všeobecně a definice 3/97

ČSN EN 752-6 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 6: Čerpací stanice

POZNÁMKA: Platí i pro čistírny (nahrazuje původně zamýšlenou EN 12255-2) 6/99

ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 4/99

ČSN EN 12889 (75 6115) Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 2/01

ČSN 75 6261 Dešťové nádrže 9/04

TNV 75 6262 Odlehčovací komory a separátory 3/03

ČSN 75 6307 Přehled evropských norem určených pro sanaci systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek 3/06

ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel 7/06

ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel 2/98

ČSN EN 12255-1 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 1: Všeobecné konstrukční zásady 3/03

ČSN EN 12255-3 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 3: Předčištění 4/02

ČSN EN 12255-4 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 4: Primární čištění 3/03

ČSN EN 12255-5 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích 7/00

ČSN EN 12255-6 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 6: Aktivace 3/03

ČSN EN 12255-7 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 7: Biofilmové reaktory 3/03

ČSN EN 12255-8 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 8: Kalové hospodářství 4/02

ČSN EN 12255-9 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 9: Kontrola pachů a větrání 3/03

ČSN EN 12255-10 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti 4/02

ČSN EN 12255-11 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 11: Požadované všeobecné údaje 4/02

ČSN EN 12255-12 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení 8/04

ČSN EN 12255-13 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením 9/03

ČSN EN 12255-14 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 14: Dezinfekce 4/05

ČSN EN 12255-15 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži 12/04

ČSN EN 12255-16 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 16: Filtrace odpadních vod 7/06

ČSN EN 12566-1 (75 6404) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky 2/01

ČSN CEN/TR 12566-2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 2: Zemní infiltrační systémy 6/06

(75 6404)

ČSN EN 12566-3 (75 6404) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované

domovní čistírny odpadních vod 4/06

ČSN 75 6406 Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení 4/96

ČSN 75 6415 Plynové hospodářství čistíren odpadních vod 10/01

ČSN 75 6505 Zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů 8/91

ČSN EN 858-1 (75 6510) Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění

a zkoušení, označování a řízení jakosti 4/03

ČSN EN 858-2 (75 6510) Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace,

provoz a údržba 12/03

ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek 7/03

ČSN EN 1825-1 (75 6553) Lapáky tuků - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti 5/05

ČSN EN 1825-2 (75 6553) Lapáky tuků - Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba 7/03

ČSN 75 6601 Strojně-technologická zařízení čistíren odpadních vod - Všeobecné požadavky 7/99

TNV 75 6611 Stanovení oxygenační kapacity aeračního zařízení - Stanovení v čisté vodě 4/97

Označení normy Název normy Měsíc

(Třídicí znak) a rok

vydání

TNV 75 6613 Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod - Pneumatická aerace 4/97

TNV 75 6614 Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod - Mechanická aerace 4/97

TNV 75 6616 Biologické odstraňování fosforu v aktivačních nádržích 7/98

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 5/03

ČSN EN 12056-1 (75 6760) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky 6/O1

ČSN EN 12109 (75 6761) Vnitřní kanalizace - Podtlakové systémy 7/00

ČSN EN 12050-1 (75 6762) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 1:

Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi 7/02

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 10/04

TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení 10/95

TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace 9/04

TNV 75 6925 Obsluha a údržba stok 10/95

TNV 75 6930 Obsluha a údržba čistíren odpadních vod 8/00

ČSN P ENV ISO 13530 Jakost vod - Pokyny pro řízení jakosti rozboru vod 5/00

(75 7010)

ČSN EN 25667-1 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků 3/95

ČSN EN 25667-2 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 2: Pokyny pro způsoby odběru vzorků 3/95

ČSN EN ISO 5667-3 Jakost vod - Odběr vzorků - Část 3: Návod pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi 9/04

(75 7051)

ČSN ISO 5667-10 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod 1/96

ČSN EN ISO 5667-13 Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Pokyny pro odběr vzorků kalů z čistíren a úpraven vod 2/99

(75 7051)

ČSN ISO 5667-14 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 14: Pokyny pro zabezpečování jakosti odběru vzorků vod a manipulace s nimi 5/01

TNV 75 7961 Stanovení zahušťovacích a odvodňovacích vlastností kalů 7/98

ČSN CR 13714 (75 8080) Charakterizace kalů - Nakládání s kaly ve vztahu k jejich využití nebo ukládání 10/02

ČSN CR 13767 (75 8081) Charakterizace kalů - Pokyny pro spalování kalů s tuky a shrabky nebo bez nich 10/02

ČSN CR 13768 (75 8082) Charakterizace kalů - Pokyny pro společné spalování kalů a komunálních odpadů 10/02

ČSN CR 13097 (758083) Charakterizace kalů - Pokyny pro využití v zemědělství 4/03

ČSN 75 8085 Pokyny k využívání kalů při rekutivaci půdy 3/04

TNV 75 8090 Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod 2/04

ČSN 83 0901 Ochrana povrchových vod před znečištěním - Všeobecné požadavky 7/86
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí